Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2017-12-21
Ändring införd
SFS 2017:1338
Ikraft
2018-01-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  För att underlätta vindkraftsetableringar får Statens energimyndighet, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning till kommuner.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Statens energimyndighet prövar frågor och betalar ut bidrag enligt denna förordning.

3 §  Ett bidragsbelopp ges för varje hel megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i en kommun under ett kalenderår, om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat.

4 §  Bidragsbeloppet ska beräknas genom att de medel som avsatts till bidraget för ett budgetår divideras med det totala antalet megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under det föregående kalenderåret.

5 §  Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i drift, dock senast den 31 mars.

6 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

Ikraftträder
2018-01-03