Lag (2011:1200) om elcertifikat

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1200 i lydelse enligt SFS 2021:670
Ikraft
2012-01-01
Upphäver
Lag (2003:113) om elcertifikat
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

[K1]1 §  Denna lag syftar till att främja produktion av förnybar el för att inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge till 2030 nå det med Norge gemensamma målet om 46,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion och till och med 2035 uppfylla volymrelaterade förpliktelser. Lag (2020:963).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen ändras så att systemets mål tydligt anges i lagen i två nya punkter.

I första punkten a anges målet för Sverige inom den gemensamma marknaden med Norge. Målet är att finansiera 15,2 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020. Detta framgår av avtalet om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat som träffades mellan Sverige och Norge den 8 april 2015.

Av energiöverenskommelsen framgår det som anges i första punkten b dvs. ...

Prop. 2016/17:7: Paragrafen ändras så att systemets mål tydligt anges i lagen i två nya punkter.

I första punkten a anges målet för Sverige inom den gemensamma marknaden med Norge. Målet är att finansiera 15,2 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020. Detta framgår av avtalet om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat som träffades mellan Sverige och Norge den 8 april 2015.

Av energiöverenskommelsen framgår det som anges i första punkten b dvs. ...

Prop. 2020/21:16: Norge gemensamma målet om 46,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion och till och med 2035 uppfylla volymrelaterade förpliktelser.

I paragrafen anges syftet med lagen. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Syftet med lagen ändras så att det anges att det är det samlade målet till 2030 inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge som ska nås. Ändringen ...

Prop. 2002/03:40: Paragrafen anger lagens ändamål och huvudsakliga tillämpningsområde.

Förnybara energikällor definieras i 2 § 1. Elcertifikat definieras i 2 § 2. Bestämmelser om vilka anläggningar som berättigar innehavaren att få elcertifikat, mätning och rapportering av mängden producerad förnybar el, godkännande av sådana anläggningar samt tilldelning av certifikat ges i 2 kap. Bestämmelser om kontoföring av elcertifikat i ett s.k. elcertifikatsregister och prisinformation ges i 3 kap. Registrering ...

Definitioner m.m.

[K1]2 §  I denna lag betyder

 1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller torv,
 2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi,
 3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsenheter bakom samma mätpunkt,
 4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,
 5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el,
 6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt 4 kap. 11 § sker den 1 april,
 7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttagspunkt,
 8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det
  1. bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,
  2. bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller
  3. bedrivs verksamhet för vilken avdrag eller återbetalning får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins
  • sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda varor och utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och
  • sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader dock inte personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2.Lag (2017:1234).

Prop. 2016/17:179: Första stycket sjunde punkten ändras. Det är definitionen av uttagspunkt i 8 kap. 4 § ellagen (1997:857) som ska vara vägledande i fråga om vad som avses med uttagspunkt. I den bestämmelsen definieras uttagspunkt som den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavaren, tar ut el för förbrukning. Ingen som levererar el på andra sidan om den uttagspunkten, exempelvis till laddstationer, är därför kvotpliktig, ...

Prop. 2016/17:7: Första stycket sjunde punkten ändras. Det är definitionen av uttagspunkt i 8 kap. 4 § ellagen (1997:857) som ska vara vägledande i fråga om vad som avses med uttagspunkt. I den bestämmelsen definieras uttagspunkt som den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavaren, tar ut el för förbrukning. Ingen som levererar el på andra sidan om den uttagspunkten, exempelvis till laddstationer, är därför kvotpliktig, ...

Prop. 2002/03:40: 2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produktionsanläggning för förnybar el,

4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av ...

[K1]3 §  Om flera produktionsenheter för vattenkraft eller vindkraft finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, får de, trots definitionen i 2 § första stycket 3, anses som separata anläggningar.

Prop. 2002/03:40: De myndigheter som regeringen avser att utse är Statens energimyndighet, som tillsynsmyndighet, och Affärsverket svenska kraftnät, som kontoförande myndighet.

[K1]4 §  Regeringen utser tillsynsmyndighet och kontoföringsmyndighet enligt denna lag.

Gemensamma elcertifikatsmarknader

[K1]5 §  Elcertifikat som har utfärdats för produktion av förnybar el i en annan stat får användas för att uppfylla en kvotplikt enligt denna lag, om det svenska elcertifikatssystemet har samordnats med elcertifikatssystemet i den andra staten genom en internationell överenskommelse.

[S2]Om en gemensam elcertifikatsmarknad inrättas ska det elcertifikatsregister som avses i 3 kap. 1 § utformas så, att staternas elcertifikat kan överföras och annulleras elektroniskt i registret. Den prisinformation som avses i 3 kap. 16 § ska då beräknas utifrån uppgifter för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat

[K2]1 §  För att tilldelas elcertifikat ska innehavaren av en anläggning skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten om godkännande av anläggningen för tilldelning av elcertifikat. Denna ordning gäller såväl för nya anläggningar som vid produktionsökningar som avses i 8 § och ombyggnader som avses i 9 §.

[S2]Om förutsättningarna enligt detta kapitel är uppfyllda ska tillsynsmyndigheten besluta att godkänna anläggningen för tilldelning av elcertifikat.

[S3]Om myndigheten godkänner en anläggning för tilldelning av elcertifikat ska den samtidigt fastställa den period inom vilken elcertifikat får tilldelas.

Prop. 2002/03:40: 5. biobränslen, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

Genom paragrafen definieras vilka förnybara energikällor som vid elproduktion berättigar en produktionsanläggnings innehavare att bli tilldelad elcertifikat. Vattenkraften regleras särskilt ...

Förutsättningar för godkännande för tilldelning av elcertifikat

[K2]2 §  En anläggning ska kunna producera förnybar el och vara tagen i

[S2]drift för att tilldelas elcertifikat.

Prop. 2002/03:40: 1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt,

[K2]3 §  Elcertifikat får bara tilldelas för sådan förnybar el vars inmatade mängd och fördelning över tiden har mätts och rapporterats till kontoföringsmyndigheten.

[S2]Om inmatningen från anläggningen görs till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession, ska innehavaren av anläggningen svara för mätningen och rapporteringen.

[S3]Innehavaren av en anläggning ska särskilt beräkna och rapportera elproduktion om

 1. endast en del av elproduktionen i anläggningen berättigar till elcertifikat, eller
 2. det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § 1.

Prop. 2002/03:40: 1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten skall bedrivas eller hur anläggningen skall vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra ...

Särskilda krav för el som produceras med biobränsle

[K2]4 §  När el produceras med flytande, fasta eller gasformiga biobränslen, får elcertifikat tilldelas endast om biobränslena omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

[S2]För fasta och gasformiga biobränslen gäller första stycket endast om bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen. Lag (2021:670).

Prop. 2020/21:185: Paragrafen innebär att hållbarhetsbesked krävs för tilldelning av elcertifikat. Den ändras med anledning av att hållbarhetskriterierna i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetslagen) även ska gälla för el som produceras av fasta och gasformiga biobränslen. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

Prop. 2002/03:40: Om inmatningen från produktionsanläggningen sker till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av produktionsanläggningen svara för mätningen och rapporteringen.

Om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat, skall innehavaren särskilt beräkna och rapportera sådan elproduktion enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ...

Särskilda krav för el som produceras med vattenkraft

[K2]5 §  För el som produceras med vattenkraft får elcertifikat tilldelas endast för produktion i en anläggning som

 1. tagits i drift första gången efter utgången av 2002,
 2. var i drift den 1 maj 2003 och då hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt, eller
 3. tagits ur drift före den 1 juli 2001 och därefter tagits i drift efter utgången av 2002 om det har gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning.

[S2]Om en anläggning som avses i första stycket 1 har en installerad effekt som är högre än 1 500 kilowatt och produktionen vid anläggningen ersätter tidigare produktion, får elcertifikat tilldelas endast för produktionsökningar enligt 8 § första stycket.

[S3]Tilldelning enligt första stycket 3 ska ske i enlighet med 9 § tredje stycket.

Prop. 2002/03:40: Godkännande skall meddelas på skriftlig ansökan från anläggningens innehavare om anläggningen uppfyller kraven i 1 eller 2 § eller innehavaren medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § samt anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.

Av paragrafens första stycke följer att det endast är innehavare av godkända produktionsanläggningar för förnybar el som är berättigade att ...

[K2]6 §  Elcertifikat får tilldelas för el som produceras med vattenkraft i en anläggning som inte omfattas av 5 §, om ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och tillsynsmyndigheten finner att de nya kraven gör det omöjligt för innehavaren att bedriva en långsiktigt lönsam produktion vid anläggningen om innehavaren inte tilldelas elcertifikat.

[S2]Elcertifikat får också tilldelas för el som produceras med vattenkraft i en anläggning som inte omfattas av 5 §, om anläggningen har en installerad effekt om högst 15 megawatt och innehavaren avser att göra omfattande ombyggnader eller andra stora investeringar i anläggningen som, enligt tillsynsmyndighetens bedömning, inte kan leda till en långsiktigt lönsam produktion utan att innehavaren tilldelas elcertifikat.

Prop. 2002/03:40: Varje elcertifikat skall ha ett identifieringsnummer och en uppgift om vilken dag det tilldelats producenten.

Av paragrafen framgår att kontoföringsmyndigheten skall tilldela en certifikatberättigad producent ett elcertifikat för varje MWh förnybar el som producerats i anläggningen och för vilken elcertifikat får tilldelas. Under vilka förutsättningar elcertifikat får tilldelas en innehavare av en produktionsanläggning framgår av bestämmelserna ...

Tilldelningsperioder

[K2]7 §  För produktion av el i en anläggning som för första gången har tagits i drift efter den 30 april 2003 får elcertifikat tilldelas i högst femton år från tillsynsmyndighetens godkännande för tilldelning av elcertifikat.

[S2]För en anläggning som för första gången har tagits i drift före den 1 maj 2003 får elcertifikat tilldelas

 1. för produktion till och med den 31 december 2014, om elen produceras med biobränsle, vattenkraft eller vindkraft och statligt bidrag till en investering eller ombyggnad i anläggningen har getts efter den 15 februari 1998 enligt ett program för vissa investeringar inom energiområdet, eller
 2. i andra fall än de som avses i 1, för produktion till och med den 31 december 2012.

Tilldelning för produktionsökning

[K2]8 §  I anläggningar där el produceras med vattenkraft får elcertifikat tilldelas för varaktiga produktionsökningar som genomförs efter den 30 april 2003.

[S2]För annan elproduktion får elcertifikat tilldelas för varaktiga produktionsökningar som genomförs efter den 31 december 2006 om produktionsökningen har skett till följd av investeringar i anläggningen.

[S3]Elcertifikat för produktionsökningar får tilldelas i högst femton år från den dag produktionen ökade.

Ny tilldelning efter ombyggnad

[K2]9 §  Elcertifikat får tilldelas för produktionen i en anläggning vars produktion tidigare har tilldelats elcertifikat endast om det har gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar i anläggningen att den ska anses som en ny anläggning.

[S2]Om el har producerats med vattenkraft i en anläggning som har en installerad effekt som är högre än 1 500 kilowatt och produktionen i anläggningen tidigare har tilldelats elcertifikat för endast en varaktig produktionsökning, får elcertifikat tilldelas endast för produktionsökningar även om sådana omfattande ombyggnader som avses i första stycket har gjorts.

[S3]Tillsynsmyndigheten prövar om en anläggning ska anses som ny och fastställer i förekommande fall från vilket datum anläggningen är att anse som ny. Elcertifikat får tilldelas i högst femton år från den dag anläggningen är att anse som ny.

Förlängd tilldelningsperiod

[K2]10 §  Om det funnits hinder för tilldelning av elcertifikat under en period, får tillsynsmyndigheten efter ansökan från innehavaren av anläggningen förlänga tilldelningsperioden med motsvarande period, om det finns synnerliga skäl.

Bortre gräns för tilldelning

[K2]11 §  Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av förnybar el efter utgången av 2035.

[S2]För tiden dessförinnan får inte elcertifikat tilldelas för produktion av förnybar el

 1. i anläggningar som tagits i drift efter den 31 december 2021,
 2. enligt 8 eller 9 § om den varaktiga produktionsökningen genomförts eller den ombyggda anläggningen tagits i drift efter den 31 december 2021. Lag (2020:963).

Prop. 2020/21:16: 2. enligt 8 eller 9 § om den varaktiga produktionsökningen genomförts eller den ombyggda anläggningen tagits i drift efter den 31 december 2021.

I paragrafen finns bestämmelser om stoppdatum och en bortre gräns för tilldelning av elcertifikat. Övervägandena finns i avsnitt 8 och 9.

I ...

[K2]11 a §  Innehavaren av en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat ska till tillsynsmyndigheten anmäla en sådan produktionsökning som avses i 11 § andra stycket 2 innan ökningen genomförs. Lag (2020:963).

Prop. 2020/21:16: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om en särskild anmälningsplikt för varaktiga produktionsökningar som genomförs efter den 31 december 2021 eller efter den senare dag som regeringen bestämmer med stöd av 13 a §. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Anmälningsplikten införs för att redan godkända anläggningar inte ska kunna få en utökad tilldelning av elcertifikat till följd av en varaktig produktionsökning ...

Förhandsbesked

[K2]12 §  Efter skriftlig ansökan från innehavaren av anläggningen ska tillsynsmyndigheten lämna förhandsbesked om möjligheten att få en anläggning godkänd för

 1. tilldelning för återupptagen drift efter ombyggnad enligt 5 § första stycket 3,
 2. tilldelning enligt 6 § andra stycket,
 3. tilldelning för produktionsökning enligt 8 §, eller
 4. ny tilldelning efter ombyggnad enligt 9 §.

[S2]Ett förhandsbesked får förenas med villkor och är bindande vid en senare prövning av godkännande.

Prop. 2010/11:155: I första stycket införs en bestämmelse om att förhandsbesked även ska kunna lämnas för åtgärder enligt 5 § 3 och 6 § 2.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Bemyndiganden

[K2]13 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om

 1. mätning och rapportering enligt 3 §,
 2. åtgärder och villkor för tilldelning av elcertifikat för produktionsökningar enligt 8 § eller för att en anläggning ska anses som ny enligt 5 § första stycket 3 eller 9 §.

[K2]13 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att den tidpunkt som avses i 11 § andra stycket 1 och 2 i stället ska infalla en senare dag som Sverige och Norge kan ha kommit överens om. Lag (2020:963).

Prop. 2020/21:16: Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att den tidpunkt som anges i 11 § andra stycket 1 och 2 kan infalla en senare dag. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Som villkor för att meddela föreskrifter om ett framskjutet stoppdatum med stöd av bemyndigandet gäller att Sverige och Norge, som har en gemensam elcertifikatsmarknad, har kommit överens om det. Om ...

Elcertifikatsregister

[K3]1 §  Kontoföringsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register över elcertifikat.

[S2]Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton som kontoföringsmyndigheten ska lägga upp för elcertifikatsberättigade innehavare av anläggningar samt för kvotpliktiga och deklarationsskyldiga.

[S3]Efter skriftlig ansökan ska kontoföringsmyndigheten lägga upp certifikatkonton för dem som inte omfattas av andra stycket.

Prop. 2002/03:40: Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte tillämpas på kontoföringen av elcertifikat.

Av paragrafen framgår att kontoföringsmyndigheten skall kontoföra elcertifikaten i ett register, ett s.k. elcertifikatsregister. Elcertifikaten är elektroniska dokument. De kommer således inte att finns i fysisk form, vilket förutsätter ...

Tilldelning av elcertifikat genom registrering

[K3]2 §  Kontoföringsmyndigheten tilldelar elcertifikat. Elcertifikat tilldelas genom att certifikatet registreras på det certifikatkonto som tillhör den elcertifikatsberättigade innehavaren av en anläggning. Varje elcertifikat ska omfatta en megawattimme förnybar el och ha ett identifieringsnummer samt en uppgift om vilken dag det tilldelas anläggningens innehavare.

[S2]Registrering enligt första stycket ska ske snarast efter det att en rapport om den elcertifikatsberättigande elproduktionen har kommit in till kontoföringsmyndigheten.

[S3]Om tillsynsmyndigheten har fattat ett sådant beslut om nedsättning av tilldelning som avses i 5 kap. 7 § ska tilldelningen göras enligt beslutet.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen anger elcertifikatsregistrets innehåll, vilket består av certifikatkonton, som skall läggas upp för certifikatberättigade producenter som enligt 2 kap. 5 § fått sin produktionsanläggning godkänd och dem som hanterar kvotplikten och antingen själva anmält sin för registrering hos tillsynsmyndigheten enligt 4 kap. 6 §, eller registrerats som kvotpliktiga på myndighetens initiativ enligt 4 kap. 7 §. Dessa kategorier behöver inte ansöka om ett certifikatkonto. När tillsynsmyndigheten meddelat ...

Överlåtelse av elcertifikat

[K3]3 §  När ett elcertifikat har överlåtits ska kontoföringsmyndigheten efter ansökan från överlåtaren snarast registrera överlåtelsen på förvärvarens certifikatkonto. Kontoföringsmyndigheten ska även registrera försäljningspriset för elcertifikatet och ange tidpunkten för registreringen.

[S2]Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet ska registreras på hans konto, ska en preliminär registrering av överlåtelsen göras på överlåtarens certifikatkonto, om registrering som avses i första stycket inte redan har skett. Kontoföringsmyndigheten ska därefter förelägga överlåtaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om överlåtaren inte invänder mot ansökan inom denna tid eller gör invändning som uppenbart saknar fog, ska de överlåtna certifikaten registreras på förvärvarens konto.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att de som inte är certifikatberättigade producenter eller registrerade som kvotpliktiga får ansöka om ett certifikatkonto hos kontoföringsmyndigheten. En ansökan, som skall vara skriftlig, skall innehålla sådana grundläggande uppgifter som krävs för en identifiering av sökanden och för kommunikation med denne. Med identifieringsnummer avses personnummer eller organisationsnummer eller, såvitt avser utländska rättssubjekt, de identifieringsnummer sådana kan ha. Om en ansökan ...

Pantsättning av elcertifikat

[K3]4 §  Om panträtt har upplåtits i ett elcertifikat ska kontoföringsmyndigheten efter ansökan från pantsättaren snarast registrera pantsättningen på pantsättarens certifikatkonto. Tidpunkten för registreringen ska anges.

[S2]Har panthavaren ansökt om att en pantsättning ska registreras, ska en preliminär registrering av pantsättningen göras på pantsättarens konto, om registrering som avses i första stycket inte redan har skett. Kontoföringsmyndigheten ska därefter förelägga pantsättaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om pantsättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid eller gör invändning som uppenbart saknar fog, ska pantsättningen slutligt registreras på pantsättarens konto.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att certifikatberättigade producenter tilldelas elcertifikat genom att dessa registreras på producentens certifikatkonto. Det krävs sålunda ingen särskild ansökan eller liknande för att tilldelningen skall ske. Tilldelningen skall ske fortlöpande för varje MWh el som rapporteras till kontoföringsmyndigheten. Det kan dock hända att rapporterna, som vid en första bedömning synes vara korrekta, senare korrigeras genom att nätägaren, eller anläggningens innehavare, sänder rättelser. ...

[K3]5 §  När en pantsättning av ett elcertifikat har upphört, ska kontoföringsmyndigheten efter ansökan från panthavaren snarast ta bort uppgiften om pantsättning från pantsättarens certifikatkonto. Tidpunkten för registreringen ska anges.

[S2]Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om pantsättningen ska tas bort, ska en preliminär registrering om att pantsättningen har upphört göras på pantsättarens konto, om registrering som avses i första stycket inte redan har skett. Kontoföringsmyndigheten ska därefter förelägga panthavaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot ansökan inom denna tid eller gör invändning som uppenbart saknar fog, ska registreringen om pantsättningen tas bort.

Prop. 2002/03:40: Om samtliga villkor inte är uppfyllda skall en preliminär registrering av uppgifterna ske. När samtliga villkor är uppfyllda skall en slutlig registrering ske.

Så snart en ansökan om registrering eller en underrättelse om kontohavarens konkurs, eller om utmätning, kvarstad eller betalningssäkring rörande ett elcertifikat kommit in till kontoföringsmyndigheten skall uppgifterna i ansökan eller underrättelsen registreras på det eller de certifikatkonton ...

Förfarandet vid ansökan om registrering i elcertifikatsregistret

[K3]6 §  En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret ska göras skriftligen på ett formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten och innehålla de uppgifter som anges på formuläret.

Prop. 2002/03:40: Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet skall registreras på hans konto, skall en preliminär registrering av överlåtelsen göras på överlåtarens certifikatkonto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga överlåtaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om överlåtaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall de överlåtna certifikaten registreras på förvärvarens konto.

Av ...

[K3]7 §  Om en ansökan om registrering i elcertifikatsregistret inte görs skriftligen på ett formulär som avses i 6 §, ska kontoföringsmyndigheten avvisa den.

[S2]Om formuläret är ofullständigt ifyllt ska sökanden föreläggas att komplettera ansökan.

[S3]Om kontoföringsmyndigheten har förelagt en sökande att komplettera en sådan ansökan som avses i 35 §§, ska myndigheten göra en preliminär registrering av uppgifter om överlåtelse eller pantsättning på certifikatkontot. Slutlig registrering ska göras när samtliga uppgifter har kommit in.

Prop. 2002/03:40: Har panthavaren ansökt om att en pantsättning skall registreras, skall en preliminär registrering av pantsättningen göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga pantsättaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om pantsättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall pantsättningen slutligt registreras på pantsättarens konto.

Av paragrafens första ...

[K3]8 §  Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering i elcertifikatsregistret om

 1. en överlåtare, pantsättare eller panthavare gjort en invändning enligt 3 § andra stycket, 4 § andra stycket eller 5 § andra stycket och det inte är uppenbart att invändningen saknar fog,
 2. ett föreläggande enligt 7 § andra stycket inte följs,
 3. ansökan avser överlåtelse av ett elcertifikat som pantsättning är registrerad för, eller
 4. den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig registrering enligt 4 eller 9 §.

Prop. 2002/03:40: När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i första stycket har upphävts eller återgått, skall en sådan registrering som nämns i första stycket tas bort.

Av paragrafen framgår att begränsningar i förfoganderätten till elcertifikat skall registreras på ett certifikatkonto. De begränsningar som enligt första stycket kan bli aktuella beträffande ...

Registrering av underrättelse

[K3]9 §  Om kontoföringsmyndigheten har underrättats om att en innehavare av ett certifikatkonto gått i konkurs, ska detta registreras på certifikatkontot. Detsamma gäller om myndigheten har underrättats om att ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt denna lag har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

[S2]När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i första stycket har upphävts eller återgått, ska en sådan registrering som nämns i första stycket tas bort.

Prop. 2002/03:40: Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om pantsättningen skall tas bort, skall en preliminär registrering om pantsättningens upphörande göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga panthavaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall registreringen om pantsättningen tas bort. ...

Prop. 2010/11:155: Paragrafen motsvarar 3 kap. 8 § i 2003 års lag (prop. 2002/03:40, s. 165).

Rättsverkan av en registrering

[K3]10 §  En innehavare av ett certifikatkonto får, med de begränsningar som framgår av registreringar på kontot, förfoga över de elcertifikat som finns registrerade på kontot.

Prop. 2002/03:40: En ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten föreskriver.

Av paragrafen framgår två formkrav för en ansökan om registrering av en överlåtelse eller pantsättning av ett elcertifikat. En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret skall ske på formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten och den skall vara egenhändigt undertecknad av ...

[K3]11 §  Om samma elcertifikat har överlåtits till flera var för sig, har den överlåtelse företräde som registrerades först. Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse om förvärvaren kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen, när överlåtelsen registrerades. Detta gäller även förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när det gäller företrädet mellan ett sådant förvärv och en annan överlåtelse.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

Prop. 2002/03:40: 4. de certifikatkonton som berörs av överlåtelsen eller pantsättningen och, i förekommande fall, försäljningspriset för certifikaten.

Paragrafen reglerar vilka uppgifter som en ansökan om registrering av en överlåtelse eller rörande pantsättning av ett elcertifikat skall innehålla. Enligt 4 skall, i förekommande fall, försäljningspriset på elcertifikaten anges. En sådan uppgift är av naturliga skäl inte aktuell vid överlåtelser då något vederlag inte utgår. Den nämnda ...

[K3]12 §  Har ett elcertifikat i annat fall än som avses i 11 § överlåtits av någon som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig om certifikatet var registrerat på överlåtarens certifikatkonto vid tidpunkten för överlåtelsen och överlåtelsen har registrerats samt förvärvaren då varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde certifikatet. Detta gäller även vid överlåtelse från den som ägde elcertifikatet, om han inte hade rätt att förfoga över det genom överlåtelse.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att en ansökan om registrering, som inte sker på ett formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten och som inte är egenhändigt undertecknad, omedelbart skall avvisas. Detsamma gäller om ansökan inte sker i enlighet med de föreskrifter som avses meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten, i fråga om att elektroniskt signera och överföra en ansökan. När en ansökan sker elektroniskt i enlighet med sådana föreskrifter kommer ...

[K3]13 §  En pantsättning av ett elcertifikat behandlas på samma sätt som en överlåtelse vid tillämpningen av 11 och 12 §§.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att kontoföringsmyndigheten skall förelägga en sökande att komplettera en ansökan som inte uppfyller de krav som anges i 3 § eller 11 §. Om en komplettering inte inkommer inom den tid som myndigheten bestämmer skall ansökan om registrering avslås enligt 14 §. Såsom Lagrådet påpekat får kontoföringsmyndigheten från fall till fall avgöra vilken tid som kan vara lämplig för en sådan komplettering, se avsnitt ...

Underrättelse till kontohavaren

[K3]14 §  När kontoföringsmyndigheten gjort en registrering på ett certifikatkonto, ska certifikatkontohavaren skriftligen underrättas om det.

[S2]Senast vid januari månads utgång varje år ska kontoföringsmyndigheten underrätta kontohavaren om innehållet på dennes konto per den 31 december föregående kalenderår.

Prop. 2002/03:40: 1. om en överlåtare eller en pantsättare gjort invändning mot en ansökan enligt 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket och invändningen inte uppenbarligen saknar fog,

2. om en panthavare gjort invändning enligt 9 § andra stycket och invändningen inte uppenbarligen saknar fog, ...

Rättelse av uppgift på certifikatkonto

[K3]15 §  En uppgift på ett certifikatkonto ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart obehövligt.

[S2]I fråga om rättelse av personuppgifter ska första stycket tillämpas i stället för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:316).

Prop. 2017/18:133: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse av uppgift på ett certifikatkonto. I ett nytt andra stycke tydliggörs att vid rättelse av personuppgifter ska bestämmelserna om rättelse i första stycket tillämpas i stället för artikel 16 i dataskyddsförordningen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen i denna bestämmelse är dynamisk, dvs. avser förordningen i dess vid varje tidpunkt gällande lydelse. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2002/03:40: En skriftlig underrättelse ersätts av ett elektroniskt besked om att registreringsåtgärden företagits i de fall ansökan överförts elektroniskt. På förslag av Lagrådet har den andra meningen i paragrafen lagts till, se avsnitt 4.10.11.

Avslut av elcertifikatskonton med kvarvarande elcertifikat

[K3]15 a §  Kontoföringsmyndigheten får avsluta ett elcertifikatskonto och utan ersättning till kontohavaren ta bort kvarvarande elcertifikat på kontot om

 1. kontohavaren begär det eller lämnar sitt samtycke till åtgärden och kontot inte innehåller fler än femtio certifikat, eller
 2. kontohavaren
  1. inte motsätter sig åtgärden,
  2. inte har använt kontot under en längre tid och det endast finns ett fåtal certifikat kvar, och
  3. har avregistrerats som kvotpliktig eller inte längre är innehavare av en anläggning som är godkänd för tilldelning av certifikat. Lag (2020:963).

Prop. 2020/21:16: 1. kontohavaren begär det eller lämnar sitt samtycke till åtgärden och kontot inte innehåller fler än femtio certifikat, eller

Offentliggörande av information

[K3]16 §  Kontoföringsmyndigheten ska fortlöpande offentliggöra information om överlåtelser av elcertifikat. Informationen ska avse tidpunkten för överlåtelsen, antalet överlåtna elcertifikat och priset för elcertifikaten. Myndigheten ska vidare fortlöpande offentliggöra dels det volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikaten under de närmast föregående tolv månaderna, dels antalet elcertifikat som tilldelats elproducenter under samma period.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om framtagande och offentliggörande av information och om beräkning av det volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikaten enligt första stycket.

[S3]Behandling av personuppgifter 17 § Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i elcertifikatsregistret. Lag (2018:316).

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges kontoföringsmyndigheten möjlighet att göra rättelser i elcertifikatsregistret. Det skall vara fråga om uppenbart felaktiga uppgifter i registret, som är en följd av att den som utfört registreringen, eller någon annan, gjort ett skrivfel, ett räknefel eller något liknande misstag. Detta skall också gälla sådan uppenbar oriktighet i elcertifikatsregistret, som beror på något tekniskt fel. Innan en rättelse sker skall den som berörs av beslutet få yttra sig. Myndigheten behöver ...

[K3]18 §  I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och som
  1. avser elcertifikat som registreras i elcertifikatsregistret,
  2. för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om elcertifikat, eller
  3. avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
 2. omsättning av elcertifikat, och
 3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om elcertifikat utgör underlag för prövningar eller beslut.

Prop. 2002/03:40: Detta skall tillämpas även på förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en annan överlåtelse.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

(19 § enligt lagrådsremissens förslag.)

Paragrafen ...

[K3]19 §  Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgifter i elcertifikatsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha direktåtkomst till elcertifikatsregistret.

Prop. 2002/03:40: Vid tillämpningen av första stycket skall en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

(20 § enligt lagrådsremissens förslag.)

Paragrafen tar sikte på andra godtrosförvärv än vid dubbelöverlåtelse. I dessa fall blir överlåtelsen giltig om överlåtaren var registrerad som ägare till elcertifikaten på kontot och ansökan om överlåtelse hade registrerats och förvärvaren då varken kände till eller ...

Kvotpliktiga aktörer

[K4]1 §  Kvotpliktiga är

 1. elleverantörer,
 2. elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt,
 3. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen,
 4. elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession, om mängden levererad el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och om elen yrkesmässigt levereras vidare till användare som tar ut elen på samma nät, och
 5. elintensiva industrier som har registrerats. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen ändras. Fjärde punkten får en ny lydelse som innebär att elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession och som yrkesmässigt levererar elen vidare till användare i samma nät är kvotpliktiga. Om en elproducent använder elen själv och inte levererar den vidare, omfattas elproducenten i stället av andra punkten i bestämmelsen.

Med yrkesmässig avses detsamma som i 1 kap. 2 § första stycket 7. Det är lagen (<a href="https://lagen.nu/1994:1776" ...

Prop. 2016/17:7: Paragrafen ändras. Fjärde punkten får en ny lydelse som innebär att elproducenter som producerar el i ett nät som används utan stöd av nätkoncession och som yrkesmässigt levererar elen vidare till användare i samma nät är kvotpliktiga. Om en elproducent använder elen själv och inte levererar den vidare, omfattas elproducenten i stället av andra punkten i bestämmelsen.

Med yrkesmässig avses detsamma som i 1 kap. 2 § första stycket 7. Det är lagen (<a href="https://lagen.nu/1994:1776" ...

Prop. 2002/03:40: Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal, skall antalet avrundas till närmaste heltal. Kvotplikten skall dock alltid omfatta minst ett elcertifikat.

Om en elanvändares kvotplikt hanteras av en eller flera elleverantörer enligt 4 § första stycket, skall elanvändarens förbrukning av el ...

[K4]1 a §  Kvotplikten inträder när en

 1. elleverantör börjar leverera el,
 2. elanvändare börjar använda el som avses i 1 §2 eller 3,
 3. elproducent börjar leverera el som avses i 1 § 4, eller
 4. elintensiv industri har registrerats. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny och motsvarar nuvarande 4 kap. 1 § andra stycket.

Tredje punkten är ny med anledning av den nya fjärde punkten i 1 §. Fjärde punkten motsvarar nuvarande 1 § andra stycket 3.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny och motsvarar nuvarande 4 kap. 1 § andra stycket.

Tredje punkten är ny med anledning av den nya fjärde punkten i 1 §. Fjärde punkten motsvarar nuvarande 1 § andra stycket 3.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

[K4]1 b §  Kvotplikten upphör när en

 1. elleverantör upphör att leverera el,
 2. elanvändare upphör att använda el som avses i 1 §2 eller 3,
 3. elproducent upphör att leverera el som avses i 1 § 4, eller
 4. elintensiv industri har avregistrerats. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny och motsvarar nuvarande 4 kap. 1 § tredje stycket.

Tredje punkten är ny med anledning av den nya fjärde punkten i 1 §. Fjärde punkten motsvarar nuvarande 1 § tredje stycket 3.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny och motsvarar nuvarande 4 kap. 1 § tredje stycket.

Tredje punkten är ny med anledning av den nya fjärde punkten i 1 §. Fjärde punkten motsvarar nuvarande 1 § tredje stycket 3.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Kvotpliktens innebörd

[K4]2 §  Den som har varit kvotpliktig under beräkningsåret ska den 1 april året därefter inneha elcertifikat för annullering i förhållande till sin försäljning respektive användning av el under beräkningsåret.

Prop. 2002/03:40: 1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (förlustel).

2. El som en leverantör har levererat till en förbrukare utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning. Detta gäller dock bara om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft). ...

Deklarationsskyldighet

[K4]3 §  Den som har varit kvotpliktig under beräkningsåret ska senast den 1 mars året därefter skriftligen i en deklaration till tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om den el som ska ligga till grund för beräkningen av kvotplikten enligt 4 § och den el som inte ska beaktas enligt 5 § samt det antal elcertifikat som ska annulleras.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges producenter av förnybar el, som producerar el för egen förbrukning och som inte timmäter denna produktion, rätt att avräkna denna produktion från sin kvotplikt. Om en elanvändare producerar 1 000 megawattimmar förnybar el år 2003, skulle detta berättiga honom att bli tilldelad 1 000 elcertifikat. Om han samma år förbrukat

2 000 ...

Kvotpliktens omfattning

[K4]4 §  Kvotplikten ska beräknas genom att det antal megawattimmar el som sålts eller använts under beräkningsåret multipliceras med den kvot för beräkningsåret som anges i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 12 a §. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen ändras. Beräkningen av kvotplikten ska göras på samma sätt som tidigare. Förändringen är att den kvot som ska användas vid beräkningen inte längre finns i lagen. Den framgår i stället av förordningen (2011:1480) om elcertifikat. Ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter finns i 4 kap. 12 a §.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2014/15:123: Kvotpliktsnivåerna för åren 2016 till 2035 har justerats. Paragrafen har även ändrats redaktionellt, bland annat på så sätt att bestämmelserna i näst sista stycket och sista stycket har flyttats till de nya 4 a och 4 b §§.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Prop. 2016/17:7: Paragrafen ändras. Beräkningen av kvotplikten ska göras på samma sätt som tidigare. Förändringen är att den kvot som ska användas vid beräkningen inte längre finns i lagen. Den framgår i stället av förordningen (2011:1480) om elcertifikat. Ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter finns i 4 kap. 12 a §.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2014/15:110: Kvotpliktsnivåerna för åren 2016 till 2035 har justerats. Paragrafen har även ändrats redaktionellt, bland annat på så sätt att bestämmelserna i näst sista stycket och sista stycket har flyttats till de nya 4 a och 4 b §§.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Prop. 2002/03:40: 1. elanvändare i den utsträckning de förbrukat el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen,

[K4]4 a §  Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt enligt 4 § ska såld el anses motsvara den mängd el som elleverantören har fakturerat elanvändare för under beräkningsåret. Lag (2015:624).

Prop. 2014/15:123: Paragrafen är ny. Bestämmelsen, som motsvarar tidigare 4 kap. 4 § tredje stycket, har endast ändrats redaktionellt.

Prop. 2014/15:110: Paragrafen är ny. Bestämmelsen, som motsvarar tidigare 4 kap. 4 § tredje stycket, har endast ändrats redaktionellt.

[K4]4 b §  Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt enligt 4 § ska den del av användningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret. Lag (2015:624).

Prop. 2014/15:123: Paragrafen är ny. Bestämmelsen, som motsvarar tidigare 4 kap. 4 § fjärde stycket, har endast ändrats redaktionellt.

Prop. 2014/15:110: Paragrafen är ny. Bestämmelsen, som motsvarar tidigare 4 kap. 4 § fjärde stycket, har endast ändrats redaktionellt.

[K4]5 §  Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte el som

 1. matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (förlustel),
 2. en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning, om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft),
 3. har använts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b,
 4. får dras av eller återbetalas enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi, om elen har använts i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 c,
 5. en elanvändare själv har producerat och använt, i en anläggning som har en installerad effekt om högst 50 kilowatt,
 6. har använts i produktionen av el (hjälpkraft), eller
 7. en elanvändare själv har producerat och använt, om den använda mängden el inte uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår.

[S2]Om kvotplikten för en elintensiv industri endast omfattar sådan el som inte ska beaktas enligt första stycket 3 eller 4 och övrig el inte överstiger 60 megawattimmar per år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvotplikten. Lag (2017:1217).

Prop. 2002/03:40: 2. när en sådan elanvändare som avses i 4 § andra stycket 1 eller 2 påbörjar förbrukningen av sådan el som avses i de nämnda punkterna, och

3. beträffande en elanvändare som avses i 4 § andra stycket 3, vid början av det kalenderår då denne enligt anmälan enligt 6 § andra stycket skall börja hantera sin kvotplikt. ...

Regeringens bestämmande av kvot för beräkning av kvotplikt

[K4]5 a §  Den kvot som avses i 4 § ska bestämmas genom att en grundterm för beräkningsåret summeras med en justeringsterm för samma år. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny. Kvoten för beräkning av kvotplikt, det vill säga den kvot som avses i 4 §, ska bestämmas genom att en grundterm för beräkningsåret summeras med en justeringsterm för samma år. Grundtermen beräknas enligt anvisningar i 5 b § och justeringstermen beräknas genom anvisningar i 5 c §.

Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny. Kvoten för beräkning av kvotplikt, det vill säga den kvot som avses i 4 §, ska bestämmas genom att en grundterm för beräkningsåret summeras med en justeringsterm för samma år. Grundtermen beräknas enligt anvisningar i 5 b § och justeringstermen beräknas genom anvisningar i 5 c §.

Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

[K4]5 b §  Grundtermen ska bestämmas genom att det antal terawattimmar som anges inom parentes för beräkningsåret divideras med den prognostiserade kvotpliktiga elanvändningen för samma år:

 • 2020 (26,15 terawattimmar),
 • 2021 (23,85 terawattimmar),
 • 2022 (24,22 terawattimmar),
 • 2023 (24,62 terawattimmar),
 • 2024 (25,54 terawattimmar),
 • 2025 (27,73 terawattimmar),
 • 2026 (30,47 terawattimmar),
 • 2027 (35,69 terawattimmar),
 • 2028 (36,18 terawattimmar),
 • 2029 (36,71 terawattimmar),
 • 2030 (36,33 terawattimmar),
 • 2031 (34,87 terawattimmar),
 • 2032 (33,40 terawattimmar),
 • 2033 (31,27 terawattimmar),
 • 2034 (29,13 terawattimmar), och
 • 2035 (27,73 terawattimmar). Lag (2020:963).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny och anvisar hur den grundterm som avses i 5 a § ska bestämmas. Det är tillsynsmyndigheten som tar fram prognoser för elanvändningen.

Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny och anvisar hur den grundterm som avses i 5 a § ska bestämmas. Det är tillsynsmyndigheten som tar fram prognoser för elanvändningen.

Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Prop. 2020/21:16: – 2020 (26,15 terawattimmar), – 2021 (23,85 terawattimmar), – 2022 (24,22 terawattimmar), – 2023 (24,62 terawattimmar), – 2024 (25,54 terawattimmar), – 2025 (27,73 terawattimmar), – 2026 (30,47 terawattimmar), – 2027 (35,69 terawattimmar), – 2028 (36,18 terawattimmar), – 2029 (36,71 terawattimmar), – 2030 (36,33 terawattimmar), – 2031 (34,87 terawattimmar), – 2032 (33,40 terawattimmar), – 2033 (31,27 terawattimmar), – 2034 (29,13 ...

[K4]5 c §  Justeringstermen ska bestämmas genom att avvikelser för beräkningsåret divideras med den prognostiserade kvotpliktiga elanvändningen för samma år.

[S2]Avvikelserna ska avse skillnaden mellan å ena sidan faktiska och nya prognostiserade beräkningar och å andra sidan tidigare beräkningar för beräkningsåret i fråga om annullering, med utgångspunkt i

 1. produktion i anläggningar som godkändes för tilldelning av elcertifikat före den 1 januari 2012, och
 2. kvotpliktig elanvändning, om beräkningen avser avvikelser för åren innan det år som justeringstermerna ska gälla från. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny och reglerar hur regeringen ska bestämma den justeringsterm som avses i 5 a §. Det är tillsynsmyndigheten som tar fram prognoser för elanvändningen som avses i första stycket. I andra stycket beskrivs hur avvikelserna ska beräknas. Det är de antaganden för ett beräkningsår som gjordes vid den senaste beräkningen av kvoterna som avses i 4 kap. 4 § och som finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat ...

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny och reglerar hur regeringen ska bestämma den justeringsterm som avses i 5 a §. Det är tillsynsmyndigheten som tar fram prognoser för elanvändningen som avses i första stycket. I andra stycket beskrivs hur avvikelserna ska beräknas. Det är de antaganden för ett beräkningsår som gjordes vid den senaste beräkningen av kvoterna som avses i 4 kap. 4 § och som finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat ...

[K4]5 d §  Avvikelser som avser åren efter det år som justeringstermerna ska gälla från ska läggas på de beräkningsår då avvikelserna inträffar. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny. Av den framgår att avvikelser för åren efter det år som justeringstermerna ska gälla från ska läggas på åren då de inträffar.

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny. Av den framgår att avvikelser för åren efter det år som justeringstermerna ska gälla från ska läggas på åren då de inträffar.

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

[K4]5 e §  Avvikelser som avser åren innan det år som justeringstermerna ska gälla från ska normalt läggas på endast detta år eller på detta år och det närmast efterföljande året. Avvikelserna får dock vid behov fördelas på det år som justeringstermerna ska gälla från och högst tre av de efterföljande åren. Avvikelserna ska fördelas jämnt över de år som avvikelserna läggs ut på. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny. I den finns en reglering av hur avvikelserna som avser åren innan det år som justeringstermen ska gälla från ska fördelas. Dessa avvikelser kan inte allokeras på det år avvikelsen inträffar eftersom kvoterna inte kan ändras retroaktivt. De måste därför fördelas över åren från och med det år då nya kvoter ska träda i kraft. Fördelningen ska normalt göras på ett eller två år men får göras på sammanlagt högst fyra år om det finns behov. Det är exempelvis storleken på avvikelserna ...

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny. I den finns en reglering av hur avvikelserna som avser åren innan det år som justeringstermen ska gälla från ska fördelas. Dessa avvikelser kan inte allokeras på det år avvikelsen inträffar eftersom kvoterna inte kan ändras retroaktivt. De måste därför fördelas över åren från och med det år då nya kvoter ska träda i kraft. Fördelningen ska normalt göras på ett eller två år men får göras på sammanlagt högst fyra år om det finns behov. Det är exempelvis storleken på avvikelserna ...

[K4]5 f §  Kvoter för beräkning av kvotplikten ska bestämmas minst vartannat år till och med 2035. Kvoterna ska bestämmas senast året före det år de ska träda i kraft. Lag (2020:963).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny. Tidsintervaller för när nya kvoter för beräkning av kvotplikt ska fastställas anges till minst vartannat år. Det är regeringen som, med stöd av ett bemyndigande i 12 a §, ska fastställa sådana kvoter i förordningen (2011:1480) om elcertifikat. De nya kvoterna för beräkning av kvotplikt ska bestämmas senast året innan det år de ska träda i kraft.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:179#S7-3" ...

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny. Tidsintervaller för när nya kvoter för beräkning av kvotplikt ska fastställas anges till minst vartannat år. Det är regeringen som, med stöd av ett bemyndigande i 12 a §, ska fastställa sådana kvoter i förordningen (2011:1480) om elcertifikat. De nya kvoterna för beräkning av kvotplikt ska bestämmas senast året innan det år de ska träda i kraft.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:7#S7-3" ...

Prop. 2020/21:16: I paragrafen finns bestämmelser om när kvoter för beräkning av kvotplikten ska bestämmas. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Årtalet 2045 ändras till 2035, eftersom elcertifikatssystemet avslutas vid utgången av 2035. Ordet innan ändras till före.

Registrering av kvotplikt

[K4]6 §  Den som är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skriftligen anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde. Tillsynsmyndigheten ska registrera den kvotpliktige.

[S2]Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någon är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 utan att ha gjort en anmälan om det, ska myndigheten registrera denne. Innan en sådan registrering görs, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

[S3]Ett beslut om registrering gäller omedelbart. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: I paragrafens första och andra stycke tas hänvisningen till 1 § första stycket bort med anledning av att 1 § andra och tredje styckena flyttas till egna paragrafer. Det införs även en hänvisning till den nya fjärde punkten i 1 §. Paragrafen ändras även redaktionellt.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2016/17:7: I paragrafens första och andra stycke tas hänvisningen till 1 § första stycket bort med anledning av att 1 § andra och tredje styckena flyttas till egna paragrafer. Det införs även en hänvisning till den nya fjärde punkten i 1 §. Paragrafen ändras även redaktionellt.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2002/03:40: En elanvändare som enligt 4 § andra stycket 3 själv vill hantera sin kvotplikt skall skriftligen anmäla det till tillsynsmyndigheten. En sådan anmälan skall avse ett eller flera kalenderår. Denna anmälan skall ges in senast den 1 oktober året före det kalenderår då elanvändarens hantering av kvotplikten skall börja.

När anmälan gjorts enligt första eller andra stycket skall den som anmälan avser registreras hos tillsynsmyndigheten, ...

[K4]7 §  Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan registrera en elintensiv industri som kvotpliktig.

Prop. 2002/03:40: första stycket, skall myndigheten registrera denne. Innan sådan registrering sker, skall den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Av paragrafen följer att tillsynsmyndigheten på eget initiativ skall registrera elleverantörer och elanvändare som förbrukar el som de själva producerat, importerat eller köpt från den nordiska elbörsen samt elanvändare i den elintensiva industrin, om dessa inte själva registrerat sig. En förutsättning ...

Avregistrering av kvotplikt

[K4]8 §  Den som inte längre är kvotpliktig enligt 1 § 1, 2, 3 eller 4 ska skriftligen göra en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast två veckor efter det att kvotplikten upphörde. Tillsynsmyndigheten ska avregistrera den som anmälan avser.

[S2]Om tillsynsmyndigheten har anledning att anta att någons kvotplikt har upphört utan att den registrerade har gjort en anmälan som avses i första stycket, ska myndigheten avregistrera denne. Innan avregistrering görs, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

[S3]Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: I paragrafens första stycke tas hänvisningen till 1 § första stycket bort med anledning av att 1 § andra och tredje styckena flyttas till egna paragrafer. Det införs även en hänvisning till den nya fjärde punkten i 1 §. Paragrafen ändras även redaktionellt.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2016/17:7: I paragrafens första stycke tas hänvisningen till 1 § första stycket bort med anledning av att 1 § andra och tredje styckena flyttas till egna paragrafer. Det införs även en hänvisning till den nya fjärde punkten i 1 §. Paragrafen ändras även redaktionellt.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2002/03:40: 2. det antal elcertifikat som enligt 9 § skall annulleras den 1 april samma år och, i förekommande fall,

[K4]9 §  Tillsynsmyndigheten ska avregistrera en industri som inte längre är en elintensiv industri.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska även avregistrera en elintensiv industri om registreringen baserats på oriktiga eller vilseledande uppgifter eller om dess företrädare begär det.

[S3]Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen föreskriver att kontoföringsmyndigheten den 1 april varje år skall annullera det antal elcertifikat på ett certifikatkonto som kontohavaren angivit i sin deklaration. Tidpunkten för annulleringen är anpassad till deklarationstidpunkten den 1 mars och att den som hanterar kvotplikten skall kunna förvärva elcertifikat under tiden från årsskiftet fram till den första april, för att på så sätt täcka en eventuell brist. Annullering får dock inte ske av elcertifikat som kontohavaren inte har ...

Annullering av elcertifikat

[K4]10 §  Tillsynsmyndigheten beslutar hur många elcertifikat som ska annulleras. Om tillsynsmyndigheten beslutar om annullering av fler elcertifikat än den kvotpliktige uppgett i sin deklaration, ska det överskjutande antalet elcertifikat registreras som låsta på certifikatkontot i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgift till kontoföringsmyndigheten om det antal elcertifikat som ska annulleras eller registreras som låsta.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen föreskriver en rätt för elleverantörerna att ta ut ersättning för den tjänst som det innebär att hantera kvotplikten för de elanvändare som inte själva hanterar kvotplikten. Denna ersättning måste redovisas särskilt i fakturan till kunden och får således inte ingå som en del av ersättningen för den el som kunden faktureras för.

[K4]11 §  Kontoföringsmyndigheten ska den 1 april varje år annullera eller låsa det antal elcertifikat som tillsynsmyndigheten lämnar uppgift om.

[S2]Annullering eller låsning får inte ske av elcertifikat som har

 1. pantsatts enligt en preliminär eller slutlig registrering på kontot,
 2. utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring, eller
 3. överlåtits enligt en preliminär registrering på kontot.

[S3]Kontoföringsmyndigheten ska, i förekommande fall, annullera elcertifikat som är låsta när ett beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras har vunnit laga kraft.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen innebär att de certifikatberättigade producenterna har rätt att under perioden från och med den 30 april till och med den 30 juni under åren 2004 t.o.m. 2008, få avsättning för de elcertifikat som de tilldelats

under det föregående kalenderåret. Denna möjlighet utgör ett skydd för de elproducenter som inte på annat sätt kunnat sälja alla ...

Bemyndigande

[K4]12 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om

 1. undantag från deklarationsskyldighet som avses i 3 §,
 2. registrering enligt 7 §, och
 3. avregistrering enligt 9 §.

[K4]12 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikten. Lag (2017:813).

Prop. 2016/17:179: Paragrafen är ny. Regeringen får bemyndigande att meddela föreskrifter om de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikten.

Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Prop. 2016/17:7: Paragrafen är ny. Regeringen får bemyndigande att meddela föreskrifter om de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikten.

Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

[K5]1 §  Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsynen omfattar dock inte kontoföringsmyndigheten.

Prop. 2002/03:40: 1. han i sin deklaration enligt 4 kap. 8 § 2 angivit ett mindre antal elcertifikat än som omfattas av hans kvotplikt, eller

2. i annat fall, det antal elcertifikat som omfattas av kvotplikten enligt en deklaration enligt 4 kap. 8 § inte kunnat annulleras på hans certifikatkonto.

Avgiften beräknas per certifikat som enligt bestämmelserna i första stycket inte annullerats på hans certifikatkonto och ...

Tillsynsmyndighetens befogenheter

[K5]2 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten skall pröva frågor om kvotpliktsavgift. Skyldigheten att lämna deklaration och frågan om eventuell kvotpliktsavgift aktualiseras varje år. Från rättssäkerhetssynpunkt, men även av administrativa skäl, är det väsentligt att ett eventuellt beslut om kvotpliktsavgift fattas relativt omgående, så att saken är avgjord under det år då kvotplikten skulle ha fullgjorts. Tillsynsmyndigheten skall således besluta om kvotpliktsavgift senast den 1 september varje ...

[K5]3 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för tillsynen.

[S2]Ett föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges tillsynsmyndigheten en möjlighet att besluta om kvotpliktsavgift, eller att ändra ett tidigare meddelat beslut om sådan avgift, efter den 1 september. Paragrafen kan gälla två situationer. Tillsynsmyndigheten kan sedan sexmånadersfristen har löpt ut finna att oriktiga eller vilseledande uppgifter i en deklaration inneburit att den som hanterar kvotplikten inte ålagts att betala någon kvotpliktsavgift inom den angivna tiden. Genom paragrafen får myndigheten meddela ett beslut ...

[K5]4 §  Tillsynsmyndigheten ska på begäran få tillträde till anläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning som behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

[S2]Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

[K5]5 §  Om det finns anledning anta att den som omfattas av tillsynen har begått brott, får han inte föreläggas vid vite att medverka i utredning av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

Återkallelse av godkännande och av förhandsbesked

[K5]6 §  Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av elcertifikat om

 1. anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande, eller
 2. ett godkännande har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa har haft betydelse för rättten att tilldelas elcertifikat.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om

 1. de förutsättningar som låg till grund för beskedet har ändrats, eller
 2. förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa har haft betydelse för ärendets avgörande.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Nedsättning av tilldelning av elcertifikat

[K5]7 §  Om tillsynsmyndigheten finner att produktion av el som rapporteras enligt 2 kap. 3 § tredje stycket inte berättigar till elcertifikat i den omfattning som rapporterats, ska myndigheten besluta om nedsättning av tilldelning av elcertifikat och underrätta kontoföringsmyndigheten.

[S2]Ett beslut om nedsättning gäller omedelbart.

Bevarande av underlag

[K5]8 §  Den som är eller har varit kvotpliktig ska genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt se till att det finns underlag för att styrka uppgifter som lämnats om den el som ligger till grund för beräkningen av kvotplikt enligt 4 kap. 4 § och den el som inte ska beaktas enligt 4 kap. 5 §.

[S2]Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av året efter beräkningsåret.

Vissa särskilda skyldigheter

[K5]9 §  Om den som är deklarationsskyldig enligt 4 kap. 3 § inte lämnar en deklaration i rätt tid, eller lämnar en deklaration som är ofullständig, får tillsynsmyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att lämna en deklaration eller göra de kompletteringar som behövs. Tillsynsmyndigheten får också förelägga den deklarationsskyldige att lämna uppgifter och visa upp handlingar i den utsträckning som behövs för kontroll av att deklarationen är korrekt. Ett föreläggande får förenas med vite.

[K5]10 §  En innehavare av nätkoncession är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som skett till elanvändare som avses i 4 kap. 1 § 2 eller 3.

[S2]Om begärda uppgifter inte lämnas får tillsynsmyndigheten förelägga den uppgiftsskyldige att lämna uppgifterna. Ett föreläggande får förenas med vite.

[K5]11 §  Innehavaren av en anläggning samt elleverantörer ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de statistikuppgifter som myndigheten behöver.

[S2]Om begärda uppgifter inte lämnas får tillsynsmyndigheten förelägga den uppgiftsskyldige att lämna uppgifterna. Ett föreläggande får förenas med vite.

Kvotpliktsavgift

[K6]1 §  Den som är kvotpliktig ska till staten betala en särskild avgift (kvotpliktsavgift), om

 1. den kvotpliktige i sin deklaration enligt 4 kap. 3 § har angett ett mindre antal elcertifikat än som omfattas av kvotplikten, eller
 2. det antal elcertifikat som enligt tillsynsmyndighetens beslut omfattas av kvotplikten inte har kunnat annulleras eller låsas på den kvotpliktiges certifikatkonto.

[S2]Kvotpliktsavgiften beräknas per elcertifikat som enligt första stycket inte annullerats på den kvotpliktiges certifikatkonto och uppgår till 150 procent av det volymvägda medelvärdet av elcertifikatspriset under perioden från och med den 1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföljande år.

[S3]Kvotpliktsavgift får inte beslutas för elcertifikat som är registrerade som låsta enligt 4 kap. 11 § första stycket.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Denna tillsyn kommer främst att omfatta godkända produktionsanläggningar och att dessa fortfarande uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 § och att innehavarna till sådana anläggningar på ett korrekt sätt fullgör den mätnings- och rapporteringsskyldighet som framgår av 2 kap 4 §. När det gäller dem som hanterar kvotplikten ...

[K6]2 §  Tillsynsmyndigheten prövar frågor om kvotpliktsavgift. Myndigheten ska besluta om kvotpliktsavgift senast den 1 september året efter beräkningsåret. Om myndigheten inte har fattat beslut inom den angivna tiden, faller frågan om kvotpliktsavgift.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges tillsynsmyndigheten en rätt att få de upplysningar och att ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Omfattningen av myndighetens rätt är begränsad av att de upplysningar som myndigheten begär, eller de handlingar som myndigheten begär att få ta del av, skall behövas för att myndigheten skall kunna utöva sitt tillsynsansvar. Andra upplysningar eller handlingar kan således inte omfattas av en sådan begäran. I allmänhet torde detta kunna ske frivilligt, genom informella ...

[K6]3 §  Om den kvotpliktige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter av betydelse för kvotpliktens omfattning i en deklaration eller en ansökan om registrering, får tillsynsmyndigheten efter den 1 september året efter beräkningsåret ålägga denne kvotpliktsavgift eller ändra avgiftens storlek. Ett sådant beslut får dock inte meddelas efter utgången av det femte året efter det kalenderår då beslut skulle ha fattats enligt 2 §.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen omfattar sådana förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som omfattas av tillsynen. De förelägganden som omfattas av paragrafen är dock begränsade till sådana som behövs för att trygga efterlevanden av dessa föreskrifter. Även förelägganden enligt denna paragraf får förenas med vite.

[K6]4 §  Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan av den kvotpliktige, sätta ned kvotpliktsavgiften om det finns synnerliga skäl för det.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen följer att tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till de produktionsanläggningar som omfattas av tillsynen samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Myndigheten har inte rätt att få tillträde till bostäder.

I normalfallet torde anläggningens innehavare inte motsätta sig att tillsynsmyndigheten får tillträde till anläggningen och övriga områden och ...

Sanktionsavgift

[K6]5 §  En innehavare av en anläggning ska betala en sanktionsavgift till staten för de elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om tilldelningen gjorts på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter som lämnats

 1. i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 1 §,
 2. vid rapportering enligt 2 kap.3 § andra och tredje styckena, eller
 3. i en ansökan om förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §.

[S2]En innehavare av en anläggning ska även betala en sanktionsavgift till staten för sådana elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om

[S3]tilldelningen avser en produktionsökning som skulle ha anmälts till tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 11 a §.

[S4]Tillsynsmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgift. Avgiften ska beräknas enligt 1 § andra stycket. Perioden för beräkning av elcertifikatspriset ska dock vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett beslut om sanktionsavgift får inte avse elcertifikat som har tilldelats anläggningens innehavare mer än två år före tillsynsmyndighetens beslut. Lag (2020:963).

Prop. 2020/21:16: En innehavare av en anläggning ska även betala en sanktionsavgift till staten för sådana elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om tilldelningen avser en produktionsökning som skulle ha anmälts till tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 11 a §.

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgift. Avgiften ska beräknas enligt 1 § andra stycket. Perioden för beräkning av elcertifikatspriset ska dock vara den tolvmånadersperiod som föregår ...

Prop. 2002/03:40: Av rättssäkerhetsskäl får inte den som omfattas av tillsynen och som kan antas ha begått brott, föreläggas vid vite att medverka i utredning av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

Förseningsavgift

[K6]6 §  Om en deklaration som avses i 4 kap. 3 § inte lämnas i rätt tid, ska den deklarationsskyldige betala en förseningsavgift med 1 000 kronor till staten. Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift.

[S2]Den deklarationsskyldige ska befrias från förseningsavgift, om det med hänsyn till omständigheter som den deklarationsskyldige inte har kunnat råda över framstår som ursäktligt att deklarationen inte lämnats i rätt tid eller om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten skall återkalla ett godkännande av en anläggning om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande enligt 2 kap. 5 §, eller om ett godkännande har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande.

Bestämmelsen tar sikte på sådana situationer då produktionen inte sker med användning av sådana energikällor som avses i 2 kap. 1–3 §§ eller att anläggningen inte längre har ...

Avgifter för ärendehandläggning

[K6]7 §  För kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat får kontoföringsmyndigheten ta ut avgifter. Någon avgift får dock inte tas ut för registrering som sker när elcertifikat annulleras eller tilldelas en innehavare av en anläggning.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat.

Prop. 2002/03:40: Frågor om uttagande av en sådan avgift prövas av tillsynsmyndigheten. Därvid skall bestämmelserna om kvotpliktsavgift i 5 kap.

1 § andra stycket tillämpas, varvid perioden för beräkning av certifikatpriset skall vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett sådant beslut får inte ...

Indrivning

[K6]8 §  Om en avgift enligt detta kapitel inte har betalats efter betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Lag (2020:963).

Prop. 2020/21:16: I paragrafen finns bestämmelser om indrivning. Övervägandena finns i avsnitt 11.

Även kontoföringsavgifter och avgifter för registrering av överlåtelser av elcertifikat ska drivas in om de inte har betalats efter betalningsuppmaning. Detta innebär att kravet på indrivning omfattar alla avgifter i kapitlet.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen föreskrivs en skyldighet för dem som hanterar kvotplikten att bevara underlag för att deklarationsskyldigheten skall kunna fullgöras. Omfattningen av detta material skiljer sig av naturliga skäl åt när det gäller olika kvotpliktiga. För en elleverantör, som kan hantera kvotplikten för tusentals kunder, är materialet tämligen omfattande, medan det för en hushållskund är mycket begränsat. I båda fallen skall materialet dock kunna tjäna som underlag för en deklaration. Med hänsyn ...

7 kap. Straff och skadestånd

Prop. 2017/18:133: En paragraf, 7 §, med hänvisning till bestämmelser om skadestånd i personuppgiftslagen tas bort. Bestämmelser om en registrerads rätt till ersättning vid överträdelser av dataskyddsförordningen och rätt till ersättning vid överträdelser av dataskyddslagen och andra föreskrifter som kompletterar förordningen finns i artikel 82 i dataskyddsförordningen och 7 kap. 1 § dataskyddslagen. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:133#S8" ...

Straff

[K7]1 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

 1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 6 § första stycket eller, när det gäller elanvändare, 4 kap. 8 § första stycket, eller
 2. i en deklaration som avses i 4 kap. 3 § lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld, använd eller producerad el.

[S2]Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Prop. 2002/03:40: 2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om mängden förbrukad eller producerad el i en deklaration som avses i 4 kap. 8 §.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

Enligt paragrafens första punkt kan den dömas till ansvar som uppsåtligen underlåter att anmäla sig för registrering ...

[K7]2 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift till kontoföringsmyndigheten i en ansökan enligt 3 kap. 3 § första stycket om det pris till vilket elcertifikat har överlåtits. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Prop. 2002/03:40: En ansökan om en överlåtelse av elcertifikat skall enligt 3 kap. 11 § innehålla ett antal uppgifter. Bl.a. skall, i förekommande fall, det pris som överenskommits mellan parterna anges. Den som i en sådan ansökan, uppsåtligen eller av oaktsamhet, lämnar en oriktig prisuppgift kan dömas till ansvar enligt förevarande paragraf. Till skillnad från bestämmelsen i 1 § omfattar denna även ett oaktsamt handlande, exempelvis bestående i bristande kontroll av de uppgifter som lämnats eller andra brister ...

[K7]3 §  Ansvar enligt denna lag döms inte ut om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att samma gärning inte skall föranleda ansvar både med stöd av denna lag och enligt brottsbalkens bestämmelser. Denna lags ansvarsbestämmelser i 1 och 2 §§ skall enligt paragrafen gälla subsidiärt i förhållande till brottsbalkens bestämmelser.

[K7]4 §  Den som inte har följt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att den som ådömts ett vite inte kan dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Skadestånd

[K7]5 §  Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i elcertifikatsregistret har rätt till ersättning av staten.

[S2]Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

Prop. 2002/03:40: Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

Paragrafen innebär ett strikt ansvar för staten, då någon lider skada på grund av ett tekniskt fel i elcertifikatsregistret. Vad som avses med tekniskt ...

[K7]6 §  En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 3 kap. 15 § har rätt till ersättning av staten. Ersättning lämnas dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter hade bort inse att det förekommit fel.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges en skadelidande, som drabbas av skada till följd av ett beslut om rättelse i elcertifikatsregistret enligt 3 kap. 16 §, rätt till ersättning av staten. Statens ansvar enligt paragrafens första mening är strikt.

En inskränkning i detta ansvar följer av bestämmelsens andra mening. Ersättning för skada i anledning av beslut om rättelse skall inte lämnas, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit. ...

7 § Har upphävts genom lag (2018:316).

[K7]8 §  Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 5 och 6 §§ av den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2002/03:40: Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten gäller sådana anspråk på ersättning för skador som riktas mot staten. Justitiekanslern skall enligt 3 § i den nämnda förordningen handlägga anspråk med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut. ...

8 kap. Överklagande

[K8]1 §  Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

 1. godkännande enligt 2 kap. 1 § och förhandsbesked enligt 2 kap.12 §,
 2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
 3. registrering enligt 4 kap.6 och 7 §§,
 4. avregistrering enligt 4 kap.8 och 9 §§,
 5. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 10 §,
 6. föreläggande som har förenats med vite enligt 5 kap. 3 §,
 7. återkallelse av godkännande och av förhandsbesked enligt 5 kap. 6 §,
 8. nedsättning av tilldelning av elcertifikat enligt 5 kap. 7 §,
 9. föreläggande som har förenats med vite enligt 5 kap.911 §§,
 10. kvotpliktsavgift enligt 6 kap. 1 § och nedsättning av kvotpliktsavgift enligt 6 kap. 4 §,
 11. sanktionsavgift enligt 6 kap. 5 §, och
 12. förseningsavgift enligt 6 kap. 6 §.

Prop. 2002/03:40: 9. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §, 10. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §, eller 11. förseningsavgift enligt 6 kap. 13 §.

På förslag av Lagrådet har ”förenats med vite” lagts till i punkterna 5, 6, 9 och 10.

[K8]2 §  Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

 1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap.2 § första och andra styckena,
 2. registrering enligt 3 kap.3-5 §§,
 3. avvisning enligt 3 kap. 7 §,
 4. avslag enligt 3 kap. 8 §,
 5. rättelse enligt 3 kap. 15 §, och
 6. avslut av elcertifikatskonton enligt 3 kap. 15 a §. Lag (2020:963).

Prop. 2020/21:16: I paragrafen finns bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 11.

En sjätte punkt läggs till. Beslut som kontoföringsmyndigheten fattar om att avsluta ett elcertifikatskonto och makulera kvarvarande elcertifikat får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2002/03:40: 5. rättelse enligt 3 kap. 16 §, 6. avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

7. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 9 §.

Beträffande punkten 6, se Lagrådets synpunkter i avsnitt ...

[K8]3 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Prop. 2010/11:155: Paragrafen motsvarar 8 kap. 3 § i 2003 års lag (prop. 2002/04:40, s. 193).

[K8]4 §  Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:1200) om elcertifikat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 då lagen (2003:113) om elcertifikat ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om tilldelning av elcertifikat för produktion av el med vattenkraft, om beslut om de tillstånd som krävs för verksamheten enligt 11 kap.miljöbalken har vunnit laga kraft vid ikraftträdandet.
 3. Ett beslut att godkänna en anläggning som producerar el med vattenkraft, eller ett förhandsbesked om möjligheten att få en anläggning för sådan produktion godkänd, som har meddelats före ikraftträdandet får inte återkallas enligt 5 kap.6 § första stycket 1 och andra stycket 1 i den nya lagen på grund av att anläggningen inte uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap.5 § första stycket 3 och andra stycket samt 9 § andra stycket i den nya lagen.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:46, Prop. 2010/11:155, Bet. 2011/12:NU6
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:399) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 men bestämmelsen ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:243, Prop. 2011/12:120, Bet. 2011/12:CU26
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2015:624) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2015/16:5, Prop. 2014/15:123, Bet. 2015/16:NU6
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §; nya 4 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2016/17:330, Prop. 2016/17:179, Bet. 2016/17:NU20
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 4, 6, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 12 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1217) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1234) om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Förarbeten
Prop. 2017/18:1
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 § i 2017:813

Lag (2018:316) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Omfattning
upph. 7 kap. 7 §; ändr. 3 kap. 15, 17 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2020:963) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2020/21:44, Prop. 2020/21:16, Bet. 2020/21:NU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 5 b, 5 f §§, 6 kap. 5, 8 §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 13 §; nya 2 kap. 11 a, 13 a §§, 3 kap. 15 a §, rubr. närmast före 3 kap. 15 a §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:670) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2020/21:374, Prop. 2020/21:185, Bet. 2020/21:MJU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2022-01-01