Förordning (2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2017-06-29
Ändring införd
SFS 2017:808
Ikraft
2018-02-01
Tidsbegränsad
2019-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 §  Polismyndigheten ska kontrollera om det finns en ägare till de skjutvapen och den ammunition som har lämnats in. Ägaren ska underrättas om inlämnandet om det inte står klart att ägaren har samtyckt till inlämnandet.

[S2]Underrättelsen ska delges ägaren och innehålla information om att egendomen tillfaller staten om ägaren inte skriftligen gör anspråk på egendomen inom en månad från det att ägaren har fått del av underrättelsen.

[S3]Ett anspråk ska göras skriftligen hos Polismyndigheten.

3 §  Polismyndigheten ska förvara inlämnade skjutvapen och inlämnad ammunition till dess att egendomen

  1. har lämnats ut med stöd av 3 § andra stycket lagen (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller
  2. har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag.

4 §  Polismyndigheten ska ansvara för att de skjutvapen och den ammunition som har tillfallit staten förstörs. Om egendomen behövs för ett musealt eller ett militärt ändamål ska den dock överlämnas till den myndighet eller inrättning som behöver egendomen.

5 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten

Ikraftträder
2018-02-01