Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-06-29
Ändring införd
SFS 2017:818
Ikraft
2017-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-16

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän för grundskolor i syfte att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

2 §  Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän för grundskolor för insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

4 §  Statens skolverk ska besluta en bidragsram för varje huvudman av de 50 procent som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna av samtliga huvudmän.

[S2]Bidragsramen ska fastställas med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen.

Utbetalning

5 §  Statens skolverk betalar ut statsbidrag efter rekvisition.

Omfördelning

6 §  Statens skolverk får besluta att fördela de medel som inte betalas ut till huvudmän som har rekvirerat statsbidrag enligt denna förordning. Omfördelning får göras även om bidragsramen därmed överskrids.

Uppföljning och redovisning

7 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

8 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

9 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller
  3. sådan redovisning som avses i 8 § inte har lämnats.

10 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

11 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

12 §  Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

[S2]Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan

Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2023:401) om upphävande av förordningen (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan

Omfattning
upph.