Inaktuell version

Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

Version: 2017:937

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2017-10-26
Ändring införd
SFS 2017:937
Ikraft
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08
Övrigt
Rättelseblad 2017:937 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken.

2 §  Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen och ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

[S2]Myndigheten ska löpande bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor.

3 §  Myndigheten ska

  1. följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen,
  2. främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regionalt och lokalt,
  3. stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen,
  4. främja samordningen av jämställdhetspolitiska insatser,
  5. inom sitt ansvarsområde samla och sprida kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet och verka för en kunskapsbaserad praktik, och
  6. pröva frågor om statsbidrag utifrån gällande författningar där myndigheten har ett sådant uppdrag.

4 §  Myndigheten ska även

  1. främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer,
  2. synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor, och
  3. på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

5 §  Myndigheten ska tillämpa jämställdhetsintegrering genom att beakta de jämställdhetspolitiska målen och främja jämställdhet i alla delar av sin verksamhet.

6 §  Myndigheten ska inom ramen för sitt uppdrag, utöver att beakta maktordningar baserade på kön, även beakta maktordningar baserade på kategorier såsom social bakgrund, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, när det bidrar till bättre prioriteringar och större träffsäkerhet i utformningen av insatserna och genomförandet av jämställdhetspolitiken.

Särskilt om redovisning

7 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Redovisningarna ska också vara uppdelade utifrån andra indelningsgrunder som är relevanta för redovisningen.

8 §  Myndigheten ska senast den 31 mars varje år redovisa och samlat analysera åtgärder som föregående år vidtagits av relevanta myndigheter och andra relevanta aktörer för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

10 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Avgifter

15 §  Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningar, rådgivning och annan liknande service som myndigheten tillhandahåller inom sitt ansvarsområde, besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten.

Ändringar

Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2019:363) om ändring i förordningen (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 8, 10 §§
Ikraftträder
2019-07-08