Förordning (2018:1199) med kompletterande bestämmelser till EU:s handlingsförordning

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1199
Ikraft
2018-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (handlingsförordningen).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Skatteverket är behörig myndighet och samordnare i fråga om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) vid tillämpningen av handlingsförordningen. Uppgiften att vara samordnare innefattar en befogenhet att för andra svenska myndigheters räkning vidta åtgärder enligt artikel 14 i handlingsförordningen.

3 §  Polismyndigheten är behörig myndighet i fråga om IMI vid tillämpningen av handlingsförordningen.

4 §  Bestämmelser om IMI finns i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen).

Ändringar

Förordning (2018:1199) med kompletterande bestämmelser till EU:s handlingsförordning

Ikraftträder
2018-08-01