Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2009-11-12
Ändring införd
SFS 2009:1078 i lydelse enligt SFS 2019:231
Ikraft
2009-12-27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tjänster som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (dataflödesförordningen).

[S2]De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i IMI-förordningen, dataflödesförordningen och lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

[S3]Bestämmelser om tyst beviljande, handläggningstider och godtagande av intyg m.m. från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i andra författningar. Förordning (2019:231).

Anmälan av krav

2 §  En behörig myndighet som avser att fatta beslut om krav som avses i artikel 15.7 och artikel 39.5 andra stycket i tjänstedirektivet ska anmäla förslaget till Kommerskollegium och ange skälen till kraven. Kommerskollegium ska anmäla förslaget till Europeiska kommissionen (kommissionen). Förordning (2013:1124).

3 §  Kommerskollegium ska så snart som möjligt underrätta Regeringskansliet och Tillväxtverket om anmälningar av krav som avses i 2 §. Kommerskollegium ska vidare så snart som möjligt underrätta Regeringskansliet, Tillväxtverket och anmälande myndighet om beslut som kommissionen har meddelat angående sådana krav som avses i 2 §.

[S2]Kommerskollegium ska underrätta Regeringskansliet om alla beslut som kommissionen meddelat angående anmälningar.

Gemensam kontaktpunkt

4 §  Genom den gemensamma kontaktpunkten ska det tillhandahållas elektronisk information till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare, en elektronisk förmedlingsfunktion, en servicefunktion samt information till tjänstemottagare i Sverige. Den gemensamma kontaktpunktens elektroniska information ska innehålla en länk till kommissionens webbportal för gemensamma kontaktpunkter.

[S2]Kommerskollegium, Tillväxtverket och Konsumentverket ska tillhandahålla olika funktioner inom den gemensamma kontaktpunkten. Dessa myndigheter ska samarbeta med varandra för att möjliggöra en väl fungerande gemensam kontaktpunkt.

Elektronisk information

5 §  Tillväxtverket ska tillhandahålla elektronisk information till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare vid den gemensamma kontaktpunkten avseende

 1. generell information om de tillståndskrav och andra formella krav på tillstånd som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige,
 2. direktlänkar till specifik information hos de behöriga myndigheterna,
 3. kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna,
 4. uppgifter om hur och på vilka villkor man kan få tillgång till uppgifter ur offentliga register och databaser som rör tjänsteleverantörer och tjänster,
 5. vilka möjligheter till rättslig prövning som i allmänhet står till förfogande om en tvist skulle uppstå,
 6. kontaktuppgifter till andra sammanslutningar och organisationer än de behöriga myndigheterna där tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren kan få praktisk hjälp,
 7. kontaktuppgifter till servicefunktionen och uppgifter om hur ytterligare information till tjänstemottagare fås vid Kommerskollegium och Konsumentverket,
 8. annan information som är av särskild betydelse för att bedriva tjänsteverksamhet i Sverige, och
 9. gällande datalokaliseringskrav.

[S2]Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på engelska. Förordning (2019:231).

6 §  Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 § första stycket 1, 2 och 9. Den behöriga myndighet som lämnar informationen ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

[S2]Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser elektroniskt tillhandahålla aktuell och detaljerad information när det gäller krav, kostnader och ansökningsförfarande för ett tillstånd, en anmälan eller en registrering.

[S3]Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på engelska. Förordning (2019:231).

Elektronisk förmedlingsfunktion

7 §  Tillväxtverket ska tillhandahålla en elektronisk förmedlingsfunktion vid den gemensamma kontaktpunkten som gör det möjligt för

 1. tjänsteleverantörer att elektroniskt lämna in handlingar för befordran till behöriga myndigheter, och
 2. behöriga myndigheter att i den fortsatta handläggningen kommunicera elektroniskt med tjänsteleverantören.

[S2]Tillväxtverkets befattning med handlingar skickade för befordran genom den elektroniska förmedlingsfunktionen är begränsad till enbart vad som är nödvändigt för att kunna vidareförmedla handlingarna.

[S3]Varje behörig myndighet ska vara ansluten till förmedlingsfunktionen.

Servicefunktion

8 §  Kommerskollegium ska tillhandahålla en servicefunktion vid den gemensamma kontaktpunkten.

[S2]Servicefunktionen ska tillhandahålla allmän information som rör tjänstedirektivet och som de behöriga myndigheterna inte tillhandahåller inom ramen för sin handläggning av en ansökan. Servicefunktionen ska bistå tjänsteleverantörer och tjänstemottagare med upplysningar om hur krav enligt tjänstedirektivet tolkas eller tillämpas.

Information till tjänstemottagare

9 §  Konsumentverket och Kommerskollegium ska tillhandahålla följande information till tjänstemottagare i Sverige:

 1. allmän information om vilka krav, särskilt konsumentskyddskrav, som ställs i andra länder inom EES när det gäller tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet där,
 2. allmän information om möjligheterna till rättslig prövning av en eventuell tvist mellan en tjänsteleverantör och en tjänstemottagare, och
 3. kontaktuppgifter om sammanslutningar eller organisationer där tjänsteleverantörer eller tjänstemottagare kan få praktisk hjälp.

[S2]Konsumentverket ska tillhandahålla sådan information som avses i första stycket om den efterfrågas av konsumenter och Kommerskollegium ska tillhandahålla information om den efterfrågas av näringsidkare.

[S3]Konsumentverket och Kommerskollegium ska bistå motsvarande organ i andra länder inom EES med sådan information som efterfrågas av tjänstemottagare där.

Informationssystemet för den inre marknaden

10 §  En behörig myndighet ska vid registrering i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utse två eller flera fysiska personer som användare i IMI enligt följande:

 • minst en användare som är handläggare med behörighet att skicka och besvara förfrågningar, och
 • en användare som är lokal dataadministratör med ansvar för den lokala datahanteringen hos myndigheten. Förordning (2013:1124).

Informationsutbyte mellan myndigheter

11 §  Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndighetssamarbetet enligt tjänstedirektivet i Sverige. Den samordnande myndigheten ska besvara frågor när en svensk behörig myndighet saknas, bistå behöriga myndigheter från ett annat land inom EES att hitta rätt myndighet i Sverige samt underrätta kommissionen i de fall då andra länder inom EES inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd. Förordning (2013:1124).

12 §  En behörig myndighet i Sverige får begära information av en behörig myndighet i ett annat land inom EES där en tjänsteleverantör är etablerad när det kan underlätta handläggningen av ett ärende. Begäran kan även gälla utförande av kontroller, inspektioner och utredningar avseende tjänsteleverantören eller dennes verksamhet i det landet.

13 §  På begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES ska en behörig myndighet vid behov inhämta relevant information från andra myndigheter i Sverige och kontakta tjänsteleverantören.

[S2]En behörig myndighet ska vidarebefordra en sådan begäran till rätt myndighet eller till den samordnande myndigheten, om den inte är rätt myndighet att lämna begärt bistånd.

[S3]En behörig myndighet ska så snart som möjligt översända de uppgifter som begärs till relevant behörig myndighet inom EES.

14 §  Om en behörig myndighet i ett annat land inom EES begär det, ska en behörig myndighet lämna uppgifter om disciplinära eller administrativa åtgärder eller straffrättsliga påföljder som har vidtagits mot en tjänsteleverantör.

[S2]Sådana uppgifter som avses i första stycket ska lämnas endast om

 1. uppgifterna är av betydelse för tjänsteleverantörens kompetens eller yrkesmässiga trovärdighet, och
 2. utlämnandet är förenligt med en sådan särskild föreskrift som avses i 8 kap. 3 § 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller förenligt med 8 kap. 3 § 2 samma lag.

[S3]Information om sådana påföljder och åtgärder ska endast meddelas om ett lagakraftvunnet beslut har fattats i frågan eller om det finns en lagakraftvunnen dom.

[S4]Uppgifter ur ett sådant register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister får endast lämnas ut till utländsk myndighet i enlighet med lagen om belastningsregister och förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Även i annat fall ska uppgifter lämnas ut i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning. Den behöriga myndigheten ska ange enligt vilka nationella bestämmelser som tjänsteleverantören befunnits skyldig eller straffats.

[S5]Den myndighet som lämnar ut information ska samtidigt informera tjänsteleverantören om detta.

Underrättelse om varning

15 §  Konsumentverket är samordnande myndighet för varningar (varningssamordnare) enligt 10 och 14 §§ lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

[S2]Konsumentverket ska använda IMI och disponera en elektronisk brevlåda kopplad till IMI. Förordning (2013:1124).

16 §  En behörig myndighet som får kännedom om en tjänsteverksamhet som kan medföra allvarlig skada för människors hälsa eller säkerhet eller på miljön ska så snart som möjligt sända en varning till varningssamordnaren.

17 §  Varningssamordnaren ska granska varningen och vid behov samråda med den behöriga myndighet som har initierat varningen.

[S2]Varningssamordnaren ska så snart som möjligt vidarebefordra varningen till alla länder inom EES och kommissionen när verksamheten utövas av en tjänsteleverantör som är etablerad i Sverige. Om tjänsteleverantören inte är etablerad i Sverige ska tjänsteleverantörens etableringsland, berörda länder inom EES och kommissionen underrättas så snart som möjligt.

18 §  Varningssamordnaren ska så snart som möjligt vidarebefordra varningar från andra länder inom EES till de berörda behöriga myndigheterna i Sverige.

19 §  En behörig myndighet ska, i de fall tjänsteleverantören är etablerad i Sverige, föreslå att varningen avslutas så snart risken för allvarlig skada för människors hälsa eller säkerhet eller på miljön inte längre föreligger.

[S2]I de fall tjänsteleverantören är etablerad i ett annat land inom EES än Sverige och om Sverige har initierat varningen, ska den behöriga myndigheten föreslå att varningen avslutas när det inte längre finns risk för allvarlig skada för människors hälsa eller säkerhet eller på miljön.

20 §  Varningar, ytterligare information, frågor, återkallelser av varningar, rättelser av information och förslag att avsluta en varning eller invändningar mot förslag att avsluta en varning ska sändas genom IMI. Förordning (2013:1124).

Verkställighetsföreskrifter

21 §  Kommerskollegium får meddela föreskrifter om informationsutbyte i IMI. Förordning (2013:1124).

22 §  Tillväxtverket får meddela föreskrifter om den elektroniska information som ska tillhandahållas tjänsteleverantörer och tjänstemottagare samt om den elektroniska förmedlingsfunktionen.

Ändringar

Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2013:1124) om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

Omfattning
ändr. 1, 2, 10, 11, 15, 20, 21 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före 11 §
CELEX-nr
32012R1024
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2019:231) om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

Omfattning
ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraftträder
2019-05-29