Upphävd författning

Förordning (2018:1211) om meddelanden till icke-professionella investerare enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1211
Ikraft
2018-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-professionella investerare som avses i artikel 24.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter).

[S2]Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i artikel 24.4 i EU-förordningen.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ändringar

Förordning (2018:1211) om meddelanden till icke-professionella investerare enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Ikraftträder
2018-08-01

Ändring, SFS 2018:2016

Omfattning
upph.