Förordning (2018:1334) om standardformulär för paketresor och sammanlänkade researrangemang

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1334
Ikraft
2018-08-01
Upphäver
Förordning (1992:1675) med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  De standardformulär som avses i 2 kap. 1 § andra stycket och 5 kap. 1 § andra stycketpaketreselagen (2018:1217) ska tillhandahållas av Konsumentverket.

[S2]Formulären ska ha den utformning som framgår av bilaga I A–C och bilaga II A–E till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG, i den ursprungliga lydelsen.

Ändringar

Förordning (2018:1334) om standardformulär för paketresor och sammanlänkade researrangemang

Ikraftträder
2018-08-01