Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED DF
Utfärdad
2018-07-05
Ändring införd
SFS 2018:1486 i lydelse enligt SFS 2022:571
Ikraft
2018-09-01
Upphäver
Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-06-01

Uppgifter

1 §  Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

[S2]Med den offentliga förvaltningen avses i denna förordning kommuner, regioner och statliga myndigheter, med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet.

[S3]Myndigheten ska ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen enligt 3-5 §§. Förordning (2019:1131).

/Träder i kraft I: 2022-10-01/

1 a §  Myndigheten för digital förvaltning är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:571).

2 §  Myndigheten ska särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och samhället i övrigt. I detta ingår att årligen följa upp, analysera och beskriva den utvecklingen. Förordning (2021:977).

3 §  Myndigheten ska

 1. ansvara för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för elektronisk identifiering och underskrift,
 2. främja användningen av elektronisk identifiering och underskrift,
 3. tillhandahålla och administrera valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, och
 4. ansvara för de svenska förbindelsepunkterna (noderna) för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen) samt rättsakter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2021:977).

4 §  Myndigheten ska vidare

 1. främja användningen av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser,
 2. samordna frågor om gemensamma standarder, format, specifikationer och liknande krav för den offentliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte, samt
 3. främja elektroniska inköpsprocesser inom den offentliga förvaltningen och ansvara för frågor om anslutning till den europeiska infrastrukturen för elektroniska inköp.

5 §  Myndigheten ska ge stöd och lämna information till privata leverantörer avseende elektroniska fakturor.

[S2]Myndigheten ska besluta om sådana förelägganden som avses i 7 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

6 §  Myndigheten ska också

 1. delta i och främja nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom sitt verksamhetsområde,
 2. främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
 3. främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares behov,
 4. främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av den offentliga förvaltningen är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga,
 5. ge vägledning till den offentliga förvaltningen i frågor om digitala investeringar inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, och
 6. ge vägledning till den offentliga förvaltningen i juridiska frågor inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Förordning (2021:977).

7 §  Myndigheten ska dessutom

 1. uppfylla de samarbetsskyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat enligt artikel 12 i eIDAS-förordningen samt enligt rättsakter som har meddelats med stöd av den artikeln och vara gemensam kontaktpunkt för samarbetet,
 2. företräda Sverige i övriga frågor som rör gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt eIDAS- förordningen samt lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor, och
 3. vara nationellt kontaktorgan för EU:s ramprogram för ett digitalt Europa 2021-2027, och i anslutning till det arbetet
  1. främja, analysera och årligen redovisa det svenska deltagandet, och
  2. samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om programmet. Förordning (2021:977).

8 §  Myndigheten ska bedriva arbetet med digitalisering av den offentliga förvaltningen på ett sätt som säkerställer skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och informationssäkerhet i övrigt samt skyddet av den personliga integriteten.

Tjänsteexport

9 §  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter enligt denna instruktion. Samverkan

10 §  Myndigheten ska, i syfte att främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, samverka med den offentliga förvaltningen och enskilda samt stödja samverkan inom den offentliga förvaltningen.

Ledning

11 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

12 §  Vid myndigheten finns ett rådgivande organ. Det rådgivande organet ska bistå myndigheten med råd i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Det rådgivande organet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (2021:977).

13 § Har upphävts genom förordning (2021:977).

Anställningar och uppdrag

14 §  Generaldirektören är myndighetschef.

15 §  Ledamöterna i det rådgivande organet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2021:977).

Personalansvarsnämnd

16 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av en viss förordning

Avgifter

18 §  Myndigheten får ta ut avgifter av de myndigheter som har anslutit sig till valfrihetssystem för säker elektronisk identifiering enligt 3 § 3 och för utbildningsverksamhet.

19 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport.

20 §  Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna enligt 18 och 19 §§ samt disponera intäkterna i verksamheten. Rätt att meddela föreskrifter

21 §  Myndigheten får meddela föreskrifter om sådana strukturerade elektroniska format och övriga former för elektroniskt översändande av fakturor som avses i 6 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019 i fråga om 5 och 21 §§ och i övrigt den 1 september 2018.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden.
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2019:1131) om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:977) om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

Omfattning
upph. 13 §; ändr. 2, 3, 6, 7, 12, 15 §§
Ikraftträder
2021-12-01

Förordning (2022:571) om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2022-10-01