Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet DOF
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1277 i lydelse enligt SFS 2023:212
Ikraft
2019-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

1 §  I denna lag finns bestämmelser om elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

[S2]Bestämmelser om faktureringsskyldighet och en fakturas innehåll finns i mervärdesskattelagen (2023:200). Lag (2023:212).

Prop. 2017/18:153: I paragrafens första stycke, som behandlas i avsnitt 7.1, finns en upplysningsbestämmelse om att lagen innehåller bestämmelser om elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. För att bättre överensstämma med vedertagna benämningar för myndigheters

anskaffning ...

2 §  Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt.

Prop. 2017/18:153: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.1, finns en definition av vad som i denna lag avses med elektroniska fakturor. Definitionen överensstämmer i sak med definitionen i artikel 2 punkten 1 i e-faktureringsdirektivet. Definitionen har justerats språkligt. Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. Ett strukturerat elektroniskt format innebär ...

3 §  Bestämmelserna i denna lag ska inte tillämpas i de fall användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för

  1. röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller
  2. skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Prop. 2017/18:153: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.3, finns bestämmelser om undantag från lagens tillämpningsområde.

Bestämmelserna i lagen ska enligt första punkten inte tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ...

4 §  De fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska fakturor som överensstämmer med den europeiska standard för elektronisk fakturering som Europeiska kommissionen har hänvisat till i Europeiska unionens officiella tidning.

[S2]Trots första stycket får leverantören och den upphandlande myndigheten eller enheten ingå avtal om att en annan standard för elektronisk fakturering ska användas.

Prop. 2017/18:153: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.2, finns en bestämmelse i första stycket som medför en skyldighet för leverantörer att till upphandlande myndigheter eller enheter skicka elektroniska fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden. Bestämmelsen i andra stycket ger möjlighet för leverantören och den upphandlande myndigheten eller enheten att avtala om att någon annan standard för elektronisk ...

5 §  Upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Prop. 2017/18:153: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.1, finns en bestämmelse som medför en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Med upphandlande myndigheter och enheter avses upphandlande myndigheter och enheter enligt definitionen i respektive upphandlingslag. Uppgift om hur fakturorna ...

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om strukturerade elektroniska format och övriga former för elektroniskt översändande av fakturor.

Prop. 2017/18:153: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.2, finns en bestämmelse som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om strukturerade elektroniska format och övriga former för det elektroniska översändandet av fakturor. Föreskrifterna kan avse exempelvis användning av viss infrastruktur för översändande av fakturor.

7 §  Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att förelägga en leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar och som omfattas av bestämmelserna i denna lag överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

[S2]Första stycket tillämpas inte om det finns ett sådant avtal som avses i 4 § andra stycket.

[S3]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2017/18:153: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.4, finns en bestämmelse i första stycket som möjliggör för den myndighet som regeringen bestämmer att förelägga en leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar, och som omfattas av bestämmelserna i denna lag, överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Av andra stycket framgår att första stycket ...

8 §  Beslut om vitesföreläggande enligt 7 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2017/18:153: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.4, finns en bestämmelse om överklagande av beslut om vitesföreläggande enligt 7 §. Enligt första stycket får överklagande ske till allmän förvaltningsdomstol. Vidare anges i andra stycket att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
  2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ gäller inte fakturor som har utfärdats till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:397, Prop. 2017/18:153, Bet. 2017/18:FiU40
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2023:212) om ändring i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Förarbeten
Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-07-01