Förordning (2018:1578) om tillfällig ersättning till kommuner för kostnader med anledning av skogsbränder

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2018-09-27
Ändring införd
SFS 2018:1578
Ikraft
2018-10-15
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Ersättning enligt denna förordning får lämnas till kommuner för kostnader som uppstått med anledning av skogsbränder under juli och augusti 2018 och som inte är hänförliga till räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]Ersättning lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Ersättning får endast lämnas för kostnader som inte ersätts på annat sätt.

[S2]Ersättning får inte lämnas för kostnader för att rädda egen egendom eller återplantera skog eller för skadestånd eller ränta.

Ansökan om ersättning

3 §  En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Jämtlands län senast den 15 november 2018. Ansökan ska innehålla

  1. uppgift om sökt ersättningsbelopp, och
  2. underlag för de kostnader som beloppet avser.

4 §  Länsstyrelsen i Jämtlands län får begära att en kommun inom en viss tid ska lämna de ytterligare uppgifter som behövs för behandling av ansökan.

Beslut om ersättning

5 §  Länsstyrelsen i Jämtlands län prövar frågor om ersättning enligt denna förordning.

[S2]Innan länsstyrelsen fattar beslut om ersättning ska den ha inhämtat synpunkter från länsstyrelsen i den ansökande kommunens län.

[S3]Länsstyrelsen ska även göra en sammanställning av all den ersättning som det finns skäl att betala ut. Om denna samlade ersättning överstiger tillgängliga medel ska varje kommuns ersättning minskas så att kommunens andel av de tillgängliga medlen är proportionell i förhållande till dess andel av den samlade ersättningen.

Återkrav

6 §  Om en kommun har fått ersättning på felaktiga grunder eller av annan anledning har fått ersättning med ett för högt belopp, får Länsstyrelsen i Jämtlands län besluta att helt eller delvis kräva tillbaka den felaktigt utbetalda ersättningen.

[S2]Ett sådant beslut får fattas senast den 31 december 2019.

Överklagande

7 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2018:1578) om tillfällig ersättning till kommuner för kostnader med anledning av skogsbränder

Ikraftträder
2018-10-15