Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

(LSO)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
SFS 2003:778 i lydelse enligt SFS 2023:409
Ikraft
2004-01-01
Upphäver
Räddningstjänstlag (1986:1102)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Prop. 2002/03:119: I paragrafen anges syftet med lagens bestämmelser och således även målet för den verksamhet som bedrivs enligt lagen. Bakgrunden har beskrivits i de allmänna övervägandena (avsnitt 5.1). Målet skall vara riktningsgivande för det allmännas ansvar. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i RäL.

Befolkningen skall genom åtgärder från det allmännas sida tillförsäkras en, med hänsyn till de lokala förhållandena, ...

[K1]2 §  Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

[S2]Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 4 kap.1-4 §§ utan att det har inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka.

[S3]Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

[S4]I denna lag behandlas endast sådana räddningsinsatser som avses i denna paragraf.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen definierar begreppet räddningstjänst. Den motsvarar 2 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 6264 och prop. 1991/92:70). Någon ändring av definitionens innebörd har inte gjorts, endast språkliga och redaktionella justeringar har skett. Begreppet har behandlats i <a ...

 • AD 2012 nr 66:En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala räddningstjänstens deltagande vid olika former av larm inom den s.k. IVPA-verksamheten. Tvist har uppkommit om det enligt kollektivavtal, och utan särskild överenskommelse med de berörda arbetstagarna, ingår i arbetsskyldigheten för kommunens räddningstjänstpersonal att delta vid dessa larm och därvid utföra olika förekommande arbetsuppgifter. Även bland annat fråga om ett tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen har utövats felaktigt på så sätt att det har föranlett skadeståndsskyldighet för arbetstagarorganisationen.

[K1]3 §  Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 4 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 64). Den innehåller ett nationellt mål för räddningstjänsten, som gäller både för kommuner och för de statliga myndigheter som har ansvar för räddningstjänst. Verksamheten skall planeras och organiseras så att målet uppfylls, nämligen att räddningsinsatserna skall kunna påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Varje kommun avgör själv vilka ...

[K1]3 a §  Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.

Paragrafen är ny och innehåller ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2019/20:176#S5-1" ...

[K1]4 §  Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:53).

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 3 § RäL. Genom den undantas hälso- och sjukvården från lagens tillämpningsområde. Samhällets ansvar för hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Med hälso- och sjukvård avses i HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även bl.a. sjuktransporter. Enligt 6 ...

 • AD 2012 nr 66:En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala räddningstjänstens deltagande vid olika former av larm inom den s.k. IVPA-verksamheten. Tvist har uppkommit om det enligt kollektivavtal, och utan särskild överenskommelse med de berörda arbetstagarna, ingår i arbetsskyldigheten för kommunens räddningstjänstpersonal att delta vid dessa larm och därvid utföra olika förekommande arbetsuppgifter. Även bland annat fråga om ett tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen har utövats felaktigt på så sätt att det har föranlett skadeståndsskyldighet för arbetstagarorganisationen.

[K1]5 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska på nationell nivå främja att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

[S2]Myndigheten ska också samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med råd och information i deras verksamhet enligt denna lag. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: främja att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Myndigheten ska också samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med råd och information i deras verksamhet enligt denna lag.

Paragrafen, som delvis fått nytt innehåll, innefattar en skyldighet för MSB att utföra vissa främjande uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2002/03:119: Paragrafen har ingen motsvarighet i RäL. Enligt bestämmelsen skall länsstyrelserna ha i uppgift att stödja kommunerna i deras verksamhet genom att lämna råd och information. Se avsnitt 6.4.

[K1]6 §  Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 5 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 64 f.). Den innehåller bestämmelser om att kommuner och statliga myndigheter som har ansvar för olika delar av den verksamhet som regleras i lagen skall samordna sitt arbete, vilket är en förutsättning för att verksamheten skall kunna vara effektiv. Samarbete och samordning mellan kommunerna och de statliga myndigheter som har ansvar för räddningstjänst skall ske ...

[K1]7 §  Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst ska se till att allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom ska de lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor.

[S2]Bestämmelser om varning och information till allmänheten finns i lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten. Lag (2023:409).

Prop. 2022/23:77: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst ska se till att allmänheten

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första mening innehåller en bestämmelse om att kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Detta kan t.ex. ske genom att handlingsprogrammen för räddningstjänst (se 3 kap. 8 §) tillkännages. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i RäL. Paragrafens andra mening motsvarar 21 § första stycket 7 samt 22 § fjärde stycket RäL. Till skillnad från bestämmelserna i ...

2 kap. Enskildas skyldigheter

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp

[K2]1 §  Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 39 § RäL. Av förarbetena till 39 § RäL (prop. 1986/86:170 s. 83) framgår att skyldigheten att tillkalla hjälp bara föreligger om situationen inte kan bemästras av dem som är på olycksplatsen, vilket uttrycks genom orden ”vid behov”. Vidare framgår att i uttrycket

”vid ...

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar

[K2]2 §  Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 41 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 84). Begreppet ”innehavare”, med vilket i RäL avses arrendator, hyresgäst eller någon annan som innehar egendomen med nyttjanderätt har dock bytts ut mot det juridiskt mer tydliga begreppet ”nyttjanderättshavare”. Se även avsnitt 6.1.1.

3 § Har upphävts genom lag (2020:882).

Skyldigheter vid farlig verksamhet

[K2]4 §  Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

[S2]Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket.

[S3]Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500) och verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lag (2015:234).

Prop. 2009/10:95: Bestämmelsen har anpassats till den nya luftfartslagen.

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första stycke motsvarar delvis 43 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 85 f.). Dock har de skyldigheter som enligt 43 § RäL åligger innehavaren i stället preciserats till att gälla den som utövar verksamheten i fråga på anläggningen. Det är verksamheten, inte anläggningen, som är farlig till sin natur och som innebär att den enskilde måste vidta ytterligare åtgärder utöver dem som framgår av 2 kap. 2 § ovan ...

 • HFD 2011:34:Ett distributionsnät för stadsgas har ansetts vara en sådan anläggning som omfattas av lagen om skydd mot olyckor.

[K2]5 §  Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning som avses i 4 § ska den som utövar verksamheten underrätta länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen om utsläppet kräver särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Underrättelse ska också lämnas om det finns överhängande fara för ett sådant utsläpp. Lag (2014:688).

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 38 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 83). Med kommunen avses här den kommunala organisationen för räddningstjänst. Vidare har, till följd av ändringarna i 2 kap. 4 §, begreppet ”innehavare” bytts ut mot ”den som utövar verksamheten”.

Förebyggande verksamhet

[K3]1 §  För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

[S2]Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.

Prop. 2002/03:119: I paragrafen anges vissa för kommunen grundläggande verksamhetsmål. Bestämmelsen har formulerats med utgångspunkt i 7–8 §§ RäL. Den skall läsas mot bakgrund av det nationella mål som satts upp i 1 kap. 1 §.

I första stycket, som justerats med anledning av Lagrådets yttrande, anges den övergripande målsättningen för kommunens olycks- och skadeförebyggande verksamhet. Där sägs att kommunen, för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön, skall se ...

[K3]2 §  En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen har ingen motsvarighet i RäL. För att den enskilde själv skall kunna bidra till sin egen säkerhet och kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen är det viktigt att kommunen ger det stöd som kan behövas. Sådant stöd kan t.ex. ges i form av rådgivning, mer allmänt riktad information eller utbildningsverksamhet.

[K3]3 §  En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska kommunen ange

 1. målen för verksamheten,
 2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och
 3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.

[S2]Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna.

Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunernas handlingsprogram för den förebyggande verksamheten. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2. ...

Prop. 2002/03:119: Paragrafen, som saknar motsvarighet i RäL, ålägger kommunerna att upprätta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten. Inget hindrar att programmet upprättas gemensamt med det handlingsprogram som kommunerna skall ha för räddningstjänst (se 8 §).

I första stycket, som justerats något med anledning av Lagrådets yttrande, anges att kommunen skall ha ett handlingsprogram som bl.a. redovisar det mål för verksamheten som kommunen mot bakgrund av de lokala förhållandena ...

[K3]4 §  En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

[S2]Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

[S3]Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar till del de bestämmelser om sotning m.m. som finns i 15 och 17 §§ RäL. I första stycket slås fast att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) utförs. När kommunen bestämmer vem som för kommunens räkning skall utföra sotning skall bestämmelserna i 14 § beaktas. Det innebär att denne genom utbildning och erfarenhet skall ha nödvändig kompetens.

I första stycket anges vidare vad som omfattas av sotning. Sotningsplikten ...

[K3]5 §  Den som utför sotning eller brandskyddskontroll enligt 4 § har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

[S2]Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar del av 19 § RäL. Vissa språkliga ändringar har skett.

[K3]6 §  En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §.

[S2]Kommunen får ge den som enligt 4 § tredje stycket utför brandskyddskontroll utan att vara tjänsteman hos kommunen befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket. Ett sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 11 § och del av 18 §§ RäL. Vissa språkliga ändringar har gjorts. I första stycket ges ett bemyndigande till kommunen att meddela föreskrifter om vissa avgifter. Enligt andra stycket har kommunen möjlighet att delegera befogenheten att på kommunens vägnar meddela förelägganden och förbud till den som, utan att vara tjänsteman hos kommunen, utför brandskyddskontroll. Det är dock inte tillåtet att delegera befogenheten att besluta vitesförelägganden.

Räddningstjänst

[K3]7 §  En kommun skall ansvara för räddningstjänst inom kommunen, om inte annat följer av 4 kap.1-6 §§.

[S2]Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst.

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första stycke motsvarar 6 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 65 f.). Där anges att kommunen svarar för räddningstjänst inom kommunen i alla fall då det inte är fråga om statlig räddningstjänst. Att staten i dessa fall har det primära ansvaret behöver inte innebära att kommunen kan förhålla sig passiv. Av 1 kap. 6 § framgår att kommunerna och de statliga myndigheterna som ansvarar för räddningstjänst skall ...

[K3]8 §  En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska kommunen ange

 1. målen för verksamheten,
 2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och
 3. förmågan att
  1. genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
  2. genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
  3. genomföra omfattande räddningsinsatser, och
  4. utöva ledning i räddningstjänsten.

[S2]Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd beredskap.

[S3]Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: d) utöva ledning i räddningstjänsten. Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd beredskap.

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna.

Paragrafen innehåller bestämmelser ...

Prop. 2002/03:119: I paragrafen åläggs kommunerna att upprätta handlingsprogram för räddningstjänst. Inget hindrar att programmet upprättas gemensamt med det handlingsprogram som kommunerna skall ha för den förebyggande verksamheten (se 3 §). I RäL finns inga bestämmelser om handlingsprogram för räddningstjänsten. Däremot finns i 21–42 §§ RäL detaljerade bestämmelser om kommunal räddningstjänstplan.

I första stycket, som justerats något med anledning av Lagrådets förslag, anges att ...

Inledande av räddningsinsats

[K3]8 a §  Räddningschefen beslutar om huruvida en räddningsinsats ska inledas.

[S2]Om en räddningsinsats ska inledas ska räddningschefen utse en räddningsledare som leder insatsen. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: Om en räddningsinsats ska inledas ska räddningschefen utse en räddningsledare som leder insatsen.

Paragrafen är ny och reglerar vad som gäller vid inledande av en räddningsinsats. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Av första stycket framgår att det är räddningschefen som beslutar om huruvida en räddningsinsats ska inledas eller inte.

Om ...

Efterföljande åtgärder

[K3]9 §  En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.

[S2]Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.

[S3]Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

Prop. 2002/03:119: Om kriterierna för räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § inte längre föreligger skall insatsen bedömas som avslutad. En räddningsinsats kan avslutas när riskerna för ytterligare skada inte kan motverkas genom ytterligare rädd-

ningsåtgärder eller när risken för ytterligare skada är så obetydlig att det inte är motiverat att fortsätta räddningsarbetet (<a ...

[K3]10 §  När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

[S2]Den som utför en sådan undersökning har rätt att få tillträde till olycksplatsen. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs.

[S3]Efter avslutad undersökning ska kommunen skicka en undersökningsrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad undersökningsrapporten ska innehålla. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

Den som utför en sådan undersökning har rätt att få tillträde till olycksplatsen. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs.

Efter avslutad undersökning ska kommunen skicka en undersökningsrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regeringen ...

Prop. 2002/03:119: Genom bestämmelsen införs en skyldighet för kommunen att se till så att en olycka som föranlett en räddningsinsats blir undersökt. Undersökningarna syftar bl.a. till att ge kommunerna och de statliga tillsynsmyndigheterna underlag för att kunna bedöma hur effektiv en viss räddningsinsats har varit, se avsnitt 6.3. Bestämmelsen saknar motsvarighet i RäL.

Undersökningen i fråga skall i skälig omfattning ...

Organisation

[K3]11 §  En kommuns uppgifter enligt denna lag skall fullgöras av en eller flera nämnder.

Prop. 2002/03:119: I paragrafen, som till del motsvarar 10 § RäL, hänvisas till den kommunala nämndorganisationen. Paragrafen har justerats med anledning av

Lagrådets yttrande. Enligt 3 kap. 3 § kommunallagen (1991:900) skall fullmäktige tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Det är således en uppgift för fullmäktige ...

12 § Har upphävts genom lag (2020:882).

[K3]13 §  Uppdrag att besluta på en kommuns vägnar får inte omfatta förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 11 § första stycket RäL. Den har placerats efter 12 § i enlighet med Lagrådets synpunkter, eftersom bestämmelsen tar sikte både på fall då en anställd i den egna kommunen får i uppdrag att besluta på kommunens vägnar och på det i 12 § andra stycket behandlade fallet att ett sådant uppdrag ges till en anställd i en annan kommun.

[K3]14 §  Den personal som för kommunens räkning har att utföra förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen innehåller övergripande bestämmelser om kraven på kompetens hos den personal som skall utföra de uppgifter som kommunen har enligt lagen. Viss motsvarighet finns i 14 § första stycket RäL.

Innebörden av bestämmelsen är att kommunen skall se till så att det i den organisation, som kommunen förfogar över för att utföra uppgifter enligt lagen, finns personal som har sådan utbildning och erfarenhet att allmänheten tillförsäkras en tillfredsställande säkerhetsnivå med ...

[K3]15 §  Den personal som ingår i en kommuns organisation för räddningstjänst ska vara anställd i egen eller annan kommun eller i ett kommunalförbund. Kommunen får överlåta åt någon annan att vidta inledande begränsade åtgärder vid räddningsinsatser eller vidta räddningsinsatser som kräver särskild kompetens.

[S2]I organisationen för räddningstjänst kan också ett räddningsvärn ingå. Ett räddningsvärn består av personal som uttagits med tjänsteplikt.

[S3]Om en särskild enhet för insatser har organiserats vid en anläggning i kommunen, får kommunen träffa avtal med ägaren eller nyttjanderättshavaren till anläggningen om att enheten ska ingå i kommunens organisation för räddningstjänst. En sådan enhets räddningsinsatser är att anse som kommunal räddningstjänst enligt denna lag också när insatserna görs inom den egna anläggningen. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: tjänst ska vara anställd i egen eller annan kommun eller i ett kommunalförbund. Kommunen får överlåta åt någon annan att vidta inledande begränsade åtgärder vid räddningsinsatser eller vidta räddningsinsatser som kräver särskild kompetens.

I organisationen för räddningstjänst kan också ett räddningsvärn ingå. Ett räddningsvärn består av personal som uttagits med tjänsteplikt.

Om en särskild enhet för insatser har organiserats vid en ...

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första stycke har justerats med anledning av Lagrådets yttrande. Enligt dess första mening, som delvis motsvarar 14 § första stycket RäL, skall den personal som ingår i kommunens organisation för räddningstjänst vara anställd i egen eller annan kommun eller i ett kommunalförbund. Av andra meningen, som motsvarar 12 § andra stycket RäL, framgår att kommunen får överlåta åt någon annan att göra räddningsinsatser som kräver särskild kompetens. Det kan t.ex. vara fråga om ...

Ledning

[K3]16 §  I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.

[S2]Räddningschefen får uppdra åt någon som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut som enligt denna lag ska fattas av räddningschefen eller räddningsledaren.

[S3]Om inte något annat anges i uppdraget får den som har fått ett sådant uppdrag i sin tur uppdra åt någon annan som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut enligt denna lag.

[S4]Ett uppdrag enligt andra och tredje styckena får endast ges till den som är anställd i en kommun eller ett kommunalförbund. Beslut om att ge ett uppdrag ska dokumenteras skriftligt. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: Räddningschefen får uppdra åt någon som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut som enligt denna lag ska fattas av räddningschefen eller räddningsledaren.

Om inte något annat anges i uppdraget får den som har fått ett sådant uppdrag i sin tur uppdra åt någon annan som är behörig att vara räddningsledare att fatta beslut enligt denna lag.

Ett uppdrag enligt ...

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första stycke motsvarar delvis 13 § första stycket RäL. I det slås fast att det i varje kommun skall finnas en räddningschef, som skall ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.

I andra stycket, som delvis motsvarar 32 § första stycket 1 RäL, föreskrivs att räddningschefen är räddningsledare. Han eller hon kan dock utse annan att vara räddningsledare. Normalt sett utses behöriga personer i den egna kommunens räddningstjänstorganisation. ...

[K3]16 a §  Om en räddningsinsats berör mer än en kommuns område ska räddningsledarna i de berörda kommunerna besluta vilken kommun som ska ansvara för ledning av räddningsinsatsen. Om räddningsledarna inte kan komma överens ska beslutet fattas av den eller de länsstyrelser som berörs. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: räddningsledarna i de berörda kommunerna besluta vilken kommun som ska ansvara för ledning av räddningsinsatsen. Om räddningsledarna inte kan komma överens ska beslutet fattas av den eller de länsstyrelser som berörs.

Paragrafen är ny och innehåller den bestämmelse som tidigare fanns i 3 kap. 16 § tredje stycket. Paragrafen justeras språkligt. Övervägandena finns i avsnitt ...

[K3]16 b §  Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas gemensamt för kommunerna.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem och om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas gemensamt för kommunerna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem och om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser ...

Räddningstjänst

Fjällräddningstjänst

[K4]1 §  I fjällområden skall den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ansvara för den räddningstjänst som innefattar att

 1. efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för dennes liv eller allvarlig risk för dennes hälsa,
 2. rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av en sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 25 § RäL (prop. 1985/86:170 s. 75 f. samt prop. 1991/92:70). Vissa språkliga ändringar har gjorts. Regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som skall ha ansvaret för fjällräddningstjänsten.

Flygräddningstjänst

[K4]2 §  Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för räddningstjänst. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

[S2]Myndigheten skall också ansvara för de insatser mot skador som behövs, när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken, samt ansvara för efterforskning av luftfartyg som saknas.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 26 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 76 samt prop. 1992/93:54). Vissa språkliga ändringar har gjorts. Regeringen bestämmer vilken myndighet som skall ha ansvaret för flygräddningstjänsten.

Sjöräddningstjänst

[K4]3 §  Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 27 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 76 ff. samt prop. 1992/93:54). Vissa språkliga ändringar har gjorts. Sjöräddningstjänsten omfattar enligt paragrafen även sjuktransporter från fartyg (jfr kommentaren till 1 kap. 4 §). Regeringen bestämmer vilken myndighet som skall ha ansvaret för sjöräddningstjänsten.

Efterforskning av försvunna personer i andra fall

[K4]4 §  I andra fall än som avses i 1-3 §§ skall den eller de myndigheter som regeringen bestämmer efterforska personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 27 a § RäL (se prop. 1991/92:70). Regeringen bestämmer vilken eller vilka myndighet som skall ha ansvaret för efterforskning av försvunna personer enligt bestämmelsen.

Miljöräddningstjänst till sjöss

[K4]5 §  Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för räddningstjänst, när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar delvis 27 b § RäL (prop. 1985/86:170 s. 76 ff., 1991/92:70 samt prop. 1992/93:54). Vissa språkliga ändringar har gjorts. Bestämmelsen har vidare kompletterats på ett sådant sätt att det klart framgår att miljöräddningstjänst till sjöss även föreligger då det finns en överhängande fara för att olja eller andra skadliga ämnen kommer ...

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

[K4]6 §  Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för räddningstjänst.

[S2]I 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns bestämmelser om skyldighet för innehavare av kärnteknisk anläggning att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla säkerheten vid anläggningen.

Prop. 2002/03:119: Första stycket motsvarar 28 § första stycket RäL (se prop. 1985/86:170 s. 78 f.). Regeringen bestämmer vilken myndighet som skall ha ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Det andra stycket motsvarar 28 a § RäL.

Efterföljande åtgärder

[K4]7 §  En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.

[S2]Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.

[S3]Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

Prop. 2002/03:119: Om kriterierna för räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § inte längre är uppfyllda skall en insats bedömas som avslutad. Se ytterligare härom i kommentaren till 3 kap. 9 §. I det första stycket slås inledningsvis fast att en räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form. Syftet är att gränsdragningen mellan den statliga räddningstjänstmyndighetens ...

[K4]8 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall ansvara för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

[S2]För sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen i andra fall än som sägs i första stycket skall den statliga myndighet ansvara som regeringen föreskriver eller i särskilda fall beslutar.

[S3]Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses sådana åtgärder som staten skall vidta för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen. Staten är skyldig att vidta sådana åtgärder endast i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första och andra stycke motsvarar 28 § andra och tredje stycket RäL (se prop. 1991/92:41 s. 30). Regeringen bestämmer vilken myndighet som skall ansvara för sanering då utsläpp skett från en kärnteknisk anläggning. För sanering efter utsläpp som inte skett från en kärnteknisk anläggning ansvarar den myndighet som regeringen föreskriver eller i särskilda fall beslutar.

Det ...

Ledning

[K4]9 §  Räddningsledaren utses av den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 32 § första stycket 2–3 RäL. Att räddningsledaren är den som leder en räddningsinsats framgår av 4 kap. 7 §.

[K4]10 §  Regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta att en läns-styrelse eller en annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner som berörs av en räddningsinsats, om insatsen är särskilt omfattande eller det finns andra synnerliga skäl. Om en myndighet har tagit över ansvaret utses räddningsledaren av myndigheten.

[S2]I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att en länsstyrelse ska ta över ansvaret för saneringen inom flera län eller att någon annan statlig myndighet ska ta över ansvaret inom ett eller flera län. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: länsstyrelse eller en annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner som berörs av en räddningsinsats, om insatsen är särskilt omfattande eller det finns andra synnerliga skäl. Om en myndighet har tagit över ansvaret utses räddningsledaren av myndigheten.

I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får regeringen föreskriva eller i särskilda fall besluta att en länsstyrelse ...

Prop. 2002/03:119: I paragrafens första stycke regleras möjligheten att låta en statlig myndighet ta ansvaret för omfattande kommunala räddningsinsatser. Det motsvarar i huvudsak 33 § första stycket RäL. Bestämmelsen innebär att regeringen – om det fordras omfattande räddningsinsatser – får föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten inom en eller flera kommuner. Länsstyrelsen kan bistå berörda kommuner med ...

[K5]1 §  Kommunen ska ha tillsyn över att enskilda följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och utföras. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och utföras.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsyn över enskilda. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

I första stycket tydliggörs att kommunen har tillsyn över enskildas efterlevnad av lagen och föreskrifter som ...

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 54 § RäL. I bestämmelsen regleras den kommunala, regionala och centrala tillsynen. Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer) och tar sikte på att kontrollera deras efterlevnad av lagen och av de föreskrifter som meddelats med stöd av denna. Tillsynen berör i första hand ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar samt den som vid en anläggning utövar sådan verksamhet, som innebär fara för att en olycka skall ...

[K5]1 a §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha tillsyn över att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Länsstyrelserna ska på begäran lämna information om lokala och regionala förhållanden. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Länsstyrelserna ska på begäran lämna information om lokala och regionala förhållanden.

I paragrafen, som är ny, regleras tillsynen över kommunerna. Övervägandena finns i avsnitt 10.1.

Bestämmelsen, som tidigare fanns i 5 kap. 1 §, ändras på så sätt att MSB, i stället för länsstyrelserna, ...

[K5]1 b §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha tillsyn över statlig räddningstjänst.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i andra fall ha tillsyn över att statliga myndigheter följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i andra fall ha tillsyn över att statliga myndigheter följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Paragrafen är ny och reglerar tillsyn över statlig räddningstjänst och statliga myndigheter. Övervägandena finns i avsnitt 10.1.

Bestämmelsen, som tidigare fanns i 5 ...

[K5]2 §  Kommunen har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar för tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

[S3]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta åtgärden på dennes bekostnad. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: anläggningar för tillsyn. Kommunen har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Kommunen får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, ...

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första stycke motsvarar 55 § RäL. Det innehåller bestämmelser om rätt till tillträde, rätt till upplysningar och rätt till att få del av handlingar i tillsynsverksamheten. Tillträdesrätten gäller för alla typer av byggnader eller andra anläggningar. Den som vägrar sådant tillträde som en förrättningsman har rätt att kräva kan dömas till böter för hindrande av förrättning enligt 17 kap. 13 § andra stycket brottsbalken. ...

[K5]2 a §  Statliga tillsynsmyndigheter har rätt att av den som tillsynen avser få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Om en kommun inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förelägga kommunen att åtgärda bristerna. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: Om en kommun inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förelägga kommunen att åtgärda bristerna.

Paragrafen är ny och innehåller de statliga tillsynsmyndigheternas befogenheter vid tillsyn. Övervägandena finns i avsnitt 10.3. ...

[K5]3 §  Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 57 § RäL. Viss språklig ändring har gjorts.

[K5]4 §  Kommunen får föreskriva att en avgift ska betalas för tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att kommunen får föreskriva att en tillsynsavgift ska betalas. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

Paragrafen ändras på så sätt att kommunen får föreskriva att en avgift ska betalas för tillsyn i stället för tillsynsbesök. Detta innebär att avgiften även får avse t.ex. förberedande arbete, framkörningstid och efterarbete.

I paragrafen görs ...

Prop. 2002/03:119: Enligt paragrafen får kommunen föreskriva att avgift skall tas ut för vissa tillsynsbesök. Avgiften skall tas ut av den som är föremål för tillsynen och utgöra vederlag för kommunens kostnader i samband med tillsynsbesöket.

6 kap. Särskilda skyldigheter för enskilda, kommuner och statliga myndigheter

Tjänsteplikt

[K6]1 §  När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.

[S2]Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.

[S3]Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och som är bosatta i kommunen får en nämnd som avses i 3 kap. 11 § ta ut lämpliga personer för att ingå i kommunens räddningsvärn. I första hand skall frivilliga tas ut. Den som tagits ut är skyldig att delta i övning med räddningsvärnet under högst tjugo timmar årligen.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 44 § RäL. Bestämmelser om ersättning med anledning av beslut om tjänsteplikt enligt paragrafen finns i 7 kap. 4 och 8 §§.

Ingrepp i annans rätt

[K6]2 §  Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana ingrepp får också göras av en nämnd som avses i 3 kap. 11 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten. Om länsstyrelsen eller annan statlig myndighet i enlighet med vad som sägs i 4 kap. 10 § första stycket har tagit över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten, får ingrepp göras av den myndigheten i stället för av den kommunala nämnden.

[S2]Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen får, under de förutsättningar som anges i första stycket eller om det är nödvändigt för att göra det möjligt att åter använda den förorenade egendomen, den myndighet som ansvarar för saneringen göra sådana ingrepp i annans rätt som anges i första stycket.

[S3]Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg får meddelas med stöd av denna paragraf bara om Transportstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Lag (2009:1361).

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 45 § första till tredje styckena RäL (se prop. 1985/86:170 s. 87 f. och prop. 1991/92:41 s. 32. Jfr även prop. 1993/94:117 s. 13 ff. och s 48 ff.). Vissa språkliga ändringar har gjorts. Bestämmelser om ersättning för ingrepp enligt paragrafen ...

[K6]3 §  Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs vid ingrepp enligt 2 §.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 45 § fjärde stycket RäL. Viss språklig ändring har gjorts.

[K6]4 §  Den som med stöd av 2 § har beslutat om avspärrning eller utrymning, skall i skälig omfattning hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd av åtgärden är i behov av det.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 46 § RäL. Viss språklig ändring har skett. Bestämmelsen innebär en anmaning att hjälpa till, inte att staten eller kommunen inom ramen för räddningstjänsten har ett eget ansvar för att ordna uppehälle.

[K6]5 §  Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får placeras på annans mark eller byggnad, om det inte medför inverkan av någon betydelse på markens eller byggnadens användningssätt.

[S2]Beslut om åtgärd enligt första stycket meddelas av en nämnd som avses i 3 kap. 11 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 47 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 88). Frågan om ersättning i anledning av att egendom tas i anspråk enligt bestämmelsen finns i 7 kap. 7 och 8 §§.

Redovisning av beslut om tjänsteplikt och om ingrepp i annans rätt

[K6]6 §  Den som med stöd av 1 eller 2 § har beslutat om tjänsteplikt eller ingrepp i annans rätt skall redovisa beslutet i skriftlig form. Av beslutet skall framgå när och av vem det har fattats samt skälen för beslutet och vem det avser.

Prop. 2002/03:119: Beslut om tjänsteplikt enligt 1 § och ingrepp i annans rätt enligt 2 § grundar rätt till ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ och kan överklagas enligt 10 kap. För att undvika oklarheter skall ett sådant beslut redovisas i skriftlig form. Kravet på redovisning i skriftlig form är vidare ägnat att bidra till att en noggrann bedömning görs av att de enligt lagen nödvändiga förutsättningarna för beslutet är uppfyllda.

Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen

[K6]7 §  En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att med personal och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av den myndighet som ansvarar för saneringen. En sådan skyldighet föreligger dock endast om myndigheten eller kommunen har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 34 § RäL. I förarbetena till 34 § RäL (prop. 1985/86:170 s. 81 f. och prop. 1991/92:41 s. 31) påpekades bl.a. följande, som också bör framhållas här. Genom att ansvaret för de olika delarna av räddningstjänsten är uppdelat på olika myndigheter kan räddningsåtgärderna i vissa fall brista i effektivitet. Avsikten med paragrafen ...

[K6]8 §  Statliga myndigheter, kommuner och enskilda skall på begäran av en myndighet som ansvarar för räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas i räddningstjänsten eller vid saneringen.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 40 § RäL. Den knyter an till bestämmelserna i 7 § om skyldighet för statliga myndigheter och kommuner att på anmodan av räddningsledaren delta i en räddningsinsats samt till bestämmelserna om tjänsteplikt i 1 § och ingrepp i annans rätt i 2 §. Av prop. 1985/86:170 s. 83 f. framgår följande. Uppgiftsskyldigheten för det allmänna avser att göra det möjligt för räddningsledaren att få kännedom om vilka ...

[K6]8 a §  Om det vid omfattande kommunala räddningsinsatser finns ett konkurrerande behov av förstärkningsresurser får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på begäran av en eller flera räddningschefer, prioritera och fördela tillgängliga resurser.

[S2]Myndigheten får begära att statliga myndigheter och kommuner ska lämna upplysningar om vilka resurser de har tillgängliga och att de ska delta i räddningsinsatsen med dessa. En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att delta endast om det inte allvarligt hindrar myndighetens eller kommunens vanliga verksamhet. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: konkurrerande behov av förstärkningsresurser får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på begäran av en eller flera räddningschefer, prioritera och fördela tillgängliga resurser.

Myndigheten får begära att statliga myndigheter och kommuner ska lämna upplysningar om vilka resurser de har tillgängliga och att de ska delta i räddningsinsatsen med dessa. En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att delta endast om ...

[K6]9 §  Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst.

[S2]Kommunerna är även skyldiga att medverka i planering och övningar för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 29 § RäL.

Alarmering

[K6]10 §  Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst ska se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen.

[S2]När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats ska Polismyndigheten underrättas om insatsen.

[S3]Om effekterna av en olycka kan kräva särskilda åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige, ska det räddningsorgan som gör räddningsinsatsen omedelbart underrätta berörd myndighet i det andra landet. Lag (2014:688).

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 30 § RäL. Den gäller såväl kommunal som statlig räddningstjänst och innehåller föreskrifter om alarmeringsanordningar och om underrättelseskyldighet (se prop. 1985/86:170 s. 79 och prop. 1998/99:64 s. 53 f. och 67).

Med alarmering av räddningsorgan avses möjligheten för allmänheten att larma räddningsorganen ...

Ersättning till kommun

[K7]1 §  Om en kommun har medverkat i en annan kommuns räddningstjänst, har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen.

[S2]Om en kommun har medverkat i statlig räddningstjänst eller vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid övningar i sådan räddningstjänst eller sådan sanering, har kommunen rätt till skälig ersättning av staten.

[K7]2 §  När utflöde i vatten av olja eller andra skadliga ämnen föranleder insatser i kommunal räddningstjänst, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av räddningstjänstkostnaderna som överstiger ett av regeringen fastställt belopp, om utflödet har skett utanför Sveriges sjöterritorium eller inom den del av sjöterritoriet där räddningsinsatser skall göras enligt 4 kap. 5 § eller inom Göta älv, Trollhätte kanal eller Södertälje kanal.

[S2]Om en kommun haft kostnader för sanering med anledning av sådant utflöde som avses i första stycket, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av saneringskostnaderna som överstiger ett av regeringen fastställt belopp.

Prop. 2002/03:119: Paragrafens första stycke motsvarar 36 § RäL. Endast språkliga ändringar har gjorts.

Det andra stycket reglerar kommunernas rätt till ersättning av staten för saneringsarbete efter ett sådant utflöde som avses i första stycket. Dessa åtgärder faller utanför begreppet räddningstjänst. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 65 § RäF.

[K7]3 §  Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 37 § RäL. Ett förtydligande har dock skett av vilka kostnader som kan ersättas enligt paragrafen.

Enligt bestämmelsen har en kommun rätt till ersättning av staten då en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst medfört betydande kostnader för kommunen. Rätten till ersättning knyter an till begreppet räddningstjänst. När det gäller innebörden av detta begrepp, se kommentaren till 1 kap. 2 § ovan samt <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:119#S6-2" ...

Ersättning till enskilda

[K7]4 §  Den som på grund av tjänsteplikt eller frivilligt med räddningsledarens samtycke har medverkat i räddningstjänst enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst har rätt till skälig ersättning för kostnader för resa och uppehälle samt för arbete och tidsspillan enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Rätten till ersättning omfattar också skada på kläder och andra personliga tillhörigheter.

[S2]Första stycket gäller inte den som har fått ersättning av någon annan eller på grund av tjänst eller annars genom avtal har rätt till ersättning för medverkan i räddningstjänst.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen, som justerats med anledning av Lagrådets yttrande, motsvarar 48 § första och andra stycket RäL (jfr prop. 1985/86:170 s. 89). Vissa språkliga ändringar har gjorts. I 8 § regleras vem som beslutar om och betalar ut ersättning enligt bestämmelsen.

[K7]5 §  I 43, 87 och 88 kap.socialförsäkringsbalken och i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser om ersättning vid personskada till den som har medverkat i räddningstjänst enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst. Lag (2010:1289).

[K7]6 §  Om utrustning för räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen har tillhandahållits frivilligt eller tagits i anspråk med stöd av 6 kap. 2 §, har ägaren eller nyttjanderättshavaren rätt till ersättning för skada på eller försämring av egendomen, förlorad avkastning eller nytta av egendomen och kostnad med anledning av att egendomen har tillhandahållits.

[S2]Första stycket gäller inte den som har fått ersättning av någon annan eller som på grund av tjänst eller annars genom avtal har rätt till ersättning för att tillhandahålla egendom för räddningstjänst eller för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen. Det gäller inte heller den som har tillhandahållit egendom för räddningstjänst, om räddningsinsatsen har avsett att hindra eller begränsa skada på dennes egendom eller har föranletts av olycka i dennes verksamhet.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 50 § RäL. Vissa språkliga ändringar har gjorts. Den gäller såväl statlig som kommunal räddningstjänst och innehåller bestämmelser om ersättning då utrustning tagits i anspråk genom ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § för att användas vid en räddningsinsats eller vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen. Bestämmelserna gäller också när utrustningen tillhandahållits frivilligt. Frågan om ersättning vid ingrepp i annans rätt har behandlats i förarbetena till RäL, se ...

[K7]7 §  Om egendom tas i anspråk genom en åtgärd enligt 6 kap. 5 §, är ägaren eller nyttjanderättshavaren berättigad till ersättning för förlorad avkastning eller nytta.

Prop. 2002/03:119: Bestämmelsen motsvarar 51 § RäL. Begreppet ”innehavare” har dock bytts ut mot ”nyttjanderättshavare”(se kommentaren till 2 kap. 2 §). I 8 § nedan regleras vem som beslutar om och betalar ut ersättning enligt bestämmelsen.

[K7]8 §  Frågor om ersättning enligt 4, 6 och 7 §§ prövas i fråga om kommunal räddningstjänst eller övning i sådan tjänst av en kommunal nämnd som avses i 3 kap. 11 § och som ansvarar för räddningstjänsten eller, i fråga om statlig räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, av den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten eller saneringen.

[S2]Ersättningen skall betalas av kommunen eller, i fråga om statlig räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, av staten.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 48 § tredje stycket och 52 § RäL samt 85 § RäF.

8 kap. Räddningstjänst under höjd beredskap

[K8]1 §  När den totalförsvarspliktiga personal som är inskriven för civilplikt vid en kommunal organisation för räddningstjänst inkallats för tjänstgöring enligt 4 kap. 7 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår även denna personal i kommunens organisation för räddningstjänst.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 64 § RäL. Vissa språkliga ändringar har gjorts i anledning av att begreppet ”räddningskår” har utmönstrats ur lagstiftningen. I paragrafen klargörs att även den totalförsvarspliktiga personal som inskrivits för civilplikt och som inkallats till krigstjänstgöring ingår i den kommunala organisationen för räddningstjänst.

[K8]2 §  I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig skall kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, utöver vad som i övrigt framgår av denna lag, ansvara för

 1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
 2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel,
 3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall kunna fullgöras.

[S2]Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.

[S3]Vad som gäller vid kommunal räddningstjänst skall gälla även när personalen inom kommunens organisation för räddningstjänst utför uppgifter enligt första och andra styckena.

[K8]3 §  Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela sådana föreskrifter som avviker från denna lag om det är av betydelse för totalförsvaret eller om det behövs för räddningstjänsten eller för att sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen skall kunna genomföras.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar delvis 66 § RäL. I bestämmelsen ges med stöd av 13 kap. 6 § regeringsformen regeringen möjlighet att utfärda föreskrifter

med avvikelser från lagen under krig och liknande förhållanden som i nödvändig utsträckning tar över de bestämmelser på området som gäller ...

[K8]4 §  Under höjd beredskap får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för uppgifter som inte rör den egna kommunen.

[S2]Om personal har tagits i anspråk enligt första stycket, har kommunen rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader.

9 kap. Utländskt bistånd

[K9]1 §  Regeringen, en kommun eller en statlig myndighet som ansvarar för räddningstjänst får i den utsträckning som följer av överenskommelser som Sverige ingått med Danmark, Finland, Island eller Norge begära bistånd från eller lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser.

[S2]I andra fall får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer begära eller lämna internationellt bistånd vid räddningsinsatser enligt internationella överenskommelser som Sverige ingått.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 69 § RäL. Första stycket reglerar hur bistånd begärs och lämnas enligt den överenskommelse som träffats mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom det nordiska ramavtalet om räddningstjänst, se prop. 1990/91:180 s. 17 ff. och s. 32 f.

Andra stycket klarlägger kompetensen att begära och lämna bistånd då det är fråga om internationella överenskommelser ...

[K9]2 §  Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist här i landet medverkar i en räddningsinsats i Sverige på begäran av regeringen, en kommun eller en statlig myndighet enligt 1 § skall staten i stället för den utländska personen ersätta skada som uppkommer i samband med räddningsinsatsen för vilken den utländska personen annars skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt svensk lag.

[S2]Staten skall även ersätta en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist i Sverige och som handlar för biståndsgivarens räkning för personskada och skada på utrustning eller materiel som används vid biståndsgivningen, om skadan uppkommit i Sverige i samband med räddningsinsatsen.

[K9]3 §  Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 2 § första stycket av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. För den som är att anse som arbetstagare ska dock ansvaret vara begränsat på det sätt som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

[S2]Särskilda bestämmelser om rätt till återkrav för ersättning som har betalats för radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

[S3]Om utländskt bistånd har begärts av en kommun, får staten av denna kräva tillbaka vad staten har betalat enligt 2 § eller enligt åtagande i internationella överenskommelser om sådant bistånd i den mån kostnaden tillsammans med kommunens egna kostnader för räddningsinsatsen inte överstiger självrisken enligt 7 kap. 3 §. Lag (2010:1908).

Prop. 2009/10:173: Ändringen innebär att ordet atomskada ersätts med begreppet radiologisk skada och att hänvisningen till atomansvarighetslagen ändras till den nya lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 71 § RäL. Se prop. 1990/91:180 s. 34 f.

[K9]4 §  Biståndspersonal från Danmark, Finland, Island eller Norge tjänstgör i samband med en räddningsinsats i Sverige i enlighet med de tjänstgöringsbestämmelser som gäller i det egna landet. Även fordon, räddningsmateriel och annan utrustning från något av de nämnda länderna får utan särskilt tillstånd användas i samband med räddningsinsatser i enlighet med de bestämmelser som gäller i det egna landet.

[S2]Bestämmelser om immunitet och privilegier i vissa fall i samband med utländskt bistånd vid räddningsinsatser i enlighet med internationella överenskommelser finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 72 § RäL. Se prop. 1990/91:180 s. 35.

10 kap. Bemyndiganden, ansvar och överklagande

Bemyndiganden

[K10]1 §  Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag meddela ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv och hälsa, miljö samt utbildning.

[S2]Regeringen får vidare meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand.

[S3]Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter enligt första och andra styckena.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i huvudsak 61 § RäL och del av 20 § RäL.

Det första stycket innehåller ett bemyndigande enligt 8 kap. 7 § första stycket p 1, 4 och 6 regeringsformen för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter när det gäller skydd för liv och hälsa, miljö samt utbildning.

Paragrafens andra stycke motsvarar del av 20 § RäL. Den innehåller en särskild bestämmelse rörande ...

[K10]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att fysiska eller juridiska personer skall medverka vid övningar av betydelse för den räddningstjänst som skall bedrivas under höjd beredskap. Lag (2006:547).

Prop. 2005/06:133: Termen befolkningsskydd har tagits bort i paragrafen. (I fråga om vad som avses med befolkningsskydd, se avsnitt 11.2.3). Den övningsverksamhet som skall bedrivas för räddningstjänst under höjd beredskap blir därmed avgörande för regeringens, eller den myndighet som regeringen bestämmer, beslut enligt denna paragraf.

Prop. 2002/03:119: Bestämmelsen motsvarar 63 § RäL (se prop. 1994/95:7 s. 120). Vissa språkliga ändringar har skett.

Ansvar

[K10]3 §  Till böter skall den dömas som

 1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus som har meddelats med stöd av 1 § andra stycket,
 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet att ge upplysningar eller lämna ut handlingar enligt 3 kap. 5 §, 5 kap. 2 § eller 6 kap. 8 §,
 3. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydelse vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som följer av 3 kap. 5 §, 5 kap. 2 § eller 6 kap. 8 §,
 4. uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör vad som åligger honom eller henne enligt 2 kap.1 eller 5 §,
 5. uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan att ha giltigt skäl, låter bli att fullgöra den tjänsteplikt som han eller hon är skyldig att fullgöra enligt 6 kap. 1 §,
 6. uppsåtligen hindrar eller försöker hindra en åtgärd som beslutats enligt 6 kap. 2 § eller annars utan giltig ursäkt åsidosätter en sådan åtgärd.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Till ansvar enligt denna lag skall inte heller dömas, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken.

[S3]Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar i princip 58 § RäL (se prop. 1985/86:170 s. 93). Dock skall straffbudet enligt sjätte punkten gälla då någon uppsåtligen hindrar eller försöker hindra ingrepp i annans rätt som beslutats såväl vid en räddningsinsats (6 kap. 2 § första stycket) som vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen (6 kap. 2 § andra stycket). Även språkliga ändringar har gjorts.

Ansvarsbestämmelsen ...

Överklagande

[K10]4 §  Ett beslut om fullgörande av tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § gäller även om det överklagas.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut skall gälla även om det överklagas.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 59 § RäL. Liksom i förarbetena till RäL finns skäl att nämna att möjligheten i andra stycket för en tillsynsmyndighet att bestämma att dess beslut skall gälla även om det överklagas givetvis endast bör användas i undantagsfall. Ett fall kan vara att saken är så brådskande att ett lagakraftvinnande eller en prövning av ett överklagande inte kan avvaktas. Andra fall kan vara att det finns anledning att misstänka att den beslutet gäller avsiktligt kommer att förhala verkställigheten ...

[K10]5 §  Ett beslut av en räddningsledare eller av den som har fått i uppdrag att fatta beslut enligt 3 kap. 16 § om fullgörande av tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § får överklagas till länsstyrelsen. I övrigt får räddningschefens eller räddningsledarens beslut enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen inte överklagas. Detsamma gäller övriga beslut av den som fått i uppdrag att fatta beslut enligt 3 kap. 16 §.

[S2]Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får, om det har fattats av en kommunal nämnd eller av någon som handlat på en kommuns vägnar, överklagas till länsstyrelsen.

[S3]Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: att fatta beslut enligt 3 kap. 16 § om fullgörande av tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § får överklagas till länsstyrelsen. I övrigt får räddningschefens eller räddningsledarens beslut enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen inte överklagas. Detsamma gäller övriga beslut av den som fått i uppdrag att fatta beslut enligt 3 kap. 16 §.

Ett beslut enligt denna lag eller enligt ...

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar del av 60 § RäL. I enlighet med Lagrådets yttrande har i lagtextens andra stycke förtydligats att länsstyrelsen är överinstans både då ett beslut enligt lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen fattats av kommunal nämnd och av någon som handlat på en kommuns vägnar.

[K10]6 §  En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap.2 och 5 §§ eller 7 kap. Beslut av en statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock inte överklagas.

[S2]Om en kommun överklagar ett beslut enligt 5 kap. 2 a § eller 7 kap.2 eller 3 §, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vara kommunens motpart sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen. Lag (2020:882).

Prop. 2019/20:176: förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2 och 5 §§ eller 7 kap. Beslut av en statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock inte överklagas.

Prop. 2002/03:119: Innehållet i bestämmelserna i paragrafens första stycke fanns tidigare intagna i 60 § RäL och 86 § RäF. Vissa språkliga ändringar har gjorts.

Genom andra stycket ges staten genom Statens räddningsverk rätt att överklaga i de fall ett beslut om ersättning från staten till en kommun enligt 7 kap. 2 eller 3 § ändras av en förvaltningsdomstol efter överklagande av kommunen. Se avsnitt 12.1. ...

[K10]7 §  Beslut enligt 8 kap. 4 § får inte överklagas.

Prop. 2002/03:119: Paragrafen motsvarar 68 § RäL och del av 86 § RäF.

[K10]8 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut enligt denna lag.

Prop. 2002/03:119: Motsvarande bestämmelse finns i 60 § RäL beträffande beslut som överklagas enligt denna lag samt i 22 a § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) beträffande beslut som överklagas med stöd av den lagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 då räddningstjänstlagen (1986:1102) skall upphöra att gälla. Dock skall 3 kap. 10 § träda i kraft först den 1 juli 2004.
 2. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 3. Ett förbud eller ett föreläggande enligt äldre bestämmelser skall anses som ett förbud eller ett föreläggande enligt denna lag.
 4. En redogörelse enligt 2 kap. 3 § skall ha upprättats och lämnats in till kommunen senast den 1 januari 2005. Bestämmelserna om brandsyn i räddningstjänstlagen skall gälla fram till dess att redogörelsen lämnats in till kommunen.
 5. En kommun skall senast den 1 januari 2005 ha antagit handlingsprogram enligt 3 kap.3 och 8 §§. Till dess handlingsprogrammen har antagits skall den kommunala räddningstjänstplanen gälla.
 6. När det i 15 § atomansvarighetslagen (1968:45) hänvisas till räddningstjänstlagen (1986:1102) skall hänvisningen i stället avse lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:24, Prop. 2002/03:119, Bet. 2003/04:FöU2
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:547) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2005/06:295, Prop. 2005/06:133, Bet. 2005/06:FöU9
Omfattning
ändr. 10 kap 2 §
Ikraftträder
2006-09-01

Lag (2008:1405) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:119, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:FöU1
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §, 10 kap 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1361) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:519) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2009/10:360, Prop. 2009/10:173, Bet. 2009/10:CU29
Omfattning
ändr. 9 kap. 3 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2010:1289) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 7 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1908) om ändring i lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:38, Prop. 2009/10:238, Bet. 2010/11:KrU3
Omfattning
ändr. 9 kap. 3 § i 2010:977

Lag (2014:688) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 6 kap. 10 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:234) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2014/15:168, Prop. 2014/15:60, Bet. 2014/15:FöU8
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-06-01

Lag (2017:53) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:745) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 3 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2020:882) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. En kommun behöver inte anta handlingsprogram enligt 3 kap.3 och 8 §§ i den nya lydelsen förrän den 1 januari 2022. Till dess att nya handlingsprogram har antagits gäller äldre handlingsprogram.
 3. En kommun behöver inte uppfylla kraven i den nya 3 kap. 16 b § första stycket förrän den 1 januari 2022.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:22, Prop. 2019/20:176, Bet. 2020/21:FöU3
Omfattning
upph. 2 kap. 3 §, 3 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15, 16 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 10 kap. 5, 6 §§; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 16 a, 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 2 a §§, 6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 kap. 8 a §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:1141) om ikraftträdande av lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Omfattning
ikrafttr. av 2010:977

Lag (2023:409) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förarbeten
Rskr. 2022/23:218, Prop. 2022/23:77, Bet. 2022/23:FöU9
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2024-01-01