Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2018-11-29
Ändring införd
SFS 2018:1981
Ikraft
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU-förordningen.

Prop. 2018/19:7: I paragrafen anges den EU-rättsakt som lagen kompletterar.

Hänvisningarna i lagen till EU-förordningen är utformade på så sätt att de avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, s.k. dynamisk hänvisning.

Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Behörig myndighet

2 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.

Prop. 2018/19:7: Paragrafen innebär att Finansinspektionen, för svenskt vidkommande, är den behöriga myndighet som avses i EU-förordningen.

Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Avgifter

3 §  Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt EU-förordningen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Prop. 2018/19:7: Paragrafen innehåller bestämmelser om sådana avgifter som Finansinspektionen får ta ut för prövning av ärenden enligt EU-förordningen.

Enligt första stycket får Finansinspektionen ta ut avgifter för prövning av sådana ansökningar som kan göras enligt förordningen. De ansökningar som kan komma att bli aktuella gäller undantag från förordningens förbud ...

Vissa beslut

4 §  Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt artikel 28.1 andra stycket i EU-förordningen ska gälla omedelbart.

Prop. 2018/19:7: Paragrafen innebär att Finansinspektionen får bestämma att beslut om återkallelse av tillstånd för tredje part att bedöma om STS-kriterierna är uppfyllda ska gälla omedelbart.

Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringar

Lag (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Förarbeten
Rskr. 2018/19:39, Prop. 2018/19:7, Bet. 2018/19:FiU28
Ikraftträder
2019-01-01