Lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2018-04-19
Ändring införd
SFS 2018:258
Ikraft
2018-05-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador.

[S2]Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register.

Förhållandet till annan reglering

2 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Rätten att göra invändningar

4 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

5 §  Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

Ändamål med behandlingen

6 §  Arbetsmiljöverket får behandla personuppgifter i informationssystemet om arbetsskador om det är nödvändigt för att ge underlag för arbetet med att förebygga arbetsskador. En sådan behandling får innefatta

  1. registrering av arbetsskador och bearbetning av sådana uppgifter,
  2. tillsynsverksamhet,
  3. skadeutredningar,
  4. forskning och undervisning,
  5. framställning av statistik, och
  6. planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot arbetsskador.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen och om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

7 §  Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 6 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

8 §  Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter

9 §  Inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) än sådana som rör hälsa får behandlas i informationssystemet om arbetsskador.

Tillgång till personuppgifter

10 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ändringar

Lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

Förarbeten
Rskr. 2017/18:235, Prop. 2017/18:112, Bet. 2017/18:AU12
Ikraftträder
2018-05-25