Tillkännagivande (2006:502) enligt lagen med vissa bestämmelser (2018:394) om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2018-05-03
Ändring införd
SFS 2018:394
Ikraft
2018-05-04
Upphäver
Tillkännagivande (2010:584) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
I 2 § lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, finns regler om svenska domstolars rätt eller skyldighet att begära förhandsavgöranden från Europeiska unionens domstol om tolkningen av bestämmelser i internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt, och som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen, i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta. Regeringen ska tillkännage dels sådana åtaganden, dels bestämmelser i andra lagar om svensk domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol. Följande finns att tillkännage.
___________________________________________________________
Åtaganden enligt 2 § första stycket i lagen
___________________________________________________________
  1. Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (bedrägerikonventionen), protokollet till denna konvention (korruptionsprotokollet) samt protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av bedrägerikonventionen och korruptionsprotokollet (domstolsprotokollet) har trätt i kraft den 17 oktober 2002. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i domstolsprotokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att Europeiska unionens domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av bedrägerikonventionen eller korruptionsprotokollet, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och protokollen finns intagna i SÖ 1999:29, 1999:30 och 1999:31.
  2. Konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (CIS-konventionen) och protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av denna konvention har trätt i kraft den 25 december 2005. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i protokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att Europeiska unionens domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av CIS-konventionen, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och protokollet finns intagna i SÖ 1999:43 och 1999:44.
___________________________________________________________
Bestämmelser enligt 2 § andra stycket i lagen
___________________________________________________________ 1. Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 25 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonventionen) samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner, har trätt i kraft i förhållande till Sverige den 1 januari 1999. Konventionen och protokollet gäller som lag här i landet. Enligt artikel 2.1 i protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att Europeiska unionens domstol ska meddela ett förhandsavgörande i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Arbetsdomstolen. Enligt artikel 2.2 har alla domstolar rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när de är överinstans. Av artikel 2.3 följer att tingsrätt har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande i fall som avses i artikel 37 i konventionen. I artikel 3 i protokollet finns ytterligare bestämmelser om rätt och skyldighet att begära förhandsavgörande. Konventionen och protokollet finns intagna i SFS 1998:358.
  1. Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, i fråga om Romkonventionens protokoll, har trätt i kraft i förhållande till Sverige den 1 augusti 2004. Lagen är upphävd men tillämpas alltjämt på avtal som har ingåtts från och med den 1 juli 1998 till och med den 16 december 2009. Artiklarna 1–16 och 18–21 i konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1–4 i det första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av Romkonventionen är därmed tillämpliga på sådana avtal, med de anpassningar och ändringar som har gjorts genom tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18 maj 1992, den 29 november 1996 och den 14 april 2005. Enligt artikel 2.a i protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att Europeiska unionens domstol ska meddela ett förhandsavgörande i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Arbetsdomstolen. Av artikel 2.b följer att alla domstolar har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när de är överinstans. Konventionen och protokollet finns intagna i en bilaga till lagen.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:502) enligt lagen med vissa bestämmelser (2018:394) om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

Ikraftträder
2018-05-04