Förordning (2018:484) om explosiva varor som har omhändertagits under amnestin för explosiva varor

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2018-05-09
Ändring införd
SFS 2018:484
Ikraft
2018-10-15
Tidsbegränsad
2020-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2018:483) om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

2 §  Polismyndigheten ska kontrollera om det finns en ägare till de explosiva varor som omhändertagits av myndigheten. Ägaren ska underrättas om omhändertagandet om det inte står klart att ägaren har samtyckt till det.

[S2]Underrättelsen ska delges ägaren och innehålla information om att egendomen tillfaller staten om ägaren inte skriftligen gör anspråk på den inom en månad från det att ägaren har fått del av underrättelsen. Ett anspråk ska göras skriftligen hos Polismyndigheten.

3 §  Polismyndigheten ska förvara omhändertagna explosiva varor till dess att egendomen

  1. har lämnats ut med stöd av 3 § andra stycket lagen (2018:483) om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, eller
  2. har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag.

4 §  Polismyndigheten ska ansvara för att de explosiva varor som har tillfallit staten destrueras. Om egendomen behövs för ett musealt eller militärt ändamål, ska den dock överlämnas till den myndighet eller inrättning som behöver egendomen.

5 §  Polismyndigheten får, efter att ha gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2018:484) om explosiva varor som har omhändertagits under amnestin för explosiva varor

Ikraftträder
2018-10-15