Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2018-05-09
Ändring införd
SFS 2018:495 i lydelse enligt SFS 2020:1091
Ikraft
2018-06-01
Tidsbegränsad
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-15

1 §  Syftet med denna förordning är att genom minskade utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön bidra till att nå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Förutsättningar för bidrag

2 §  Om det finns medel får Naturvårdsverket ge bidrag enligt denna förordning till kommuners, kommunala bolags eller kommunalförbunds

 1. investeringar i en teknik eller metod som har till huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk, och
 2. förstudier eller andra förberedande åtgärder inför investeringar i en sådan teknik eller metod.

/Upphör att gälla U: 2020-12-31/

3 §  Bidrag får inte ges för åtgärder som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd, eller
 2. har påbörjats innan beslut om bidrag har fattats.

/Träder i kraft I: 2020-12-31/

3 §  Bidrag får inte ges för åtgärder som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning, eller
 2. har påbörjats innan beslut om bidrag har fattats. Förordning (2020:1091).

4 §  Bidrag får endast ges om mottagaren åtar sig att

 1. utvärdera resultatet av åtgärderna och om syftet med bidraget har uppfyllts, och
 2. på lämpligt sätt och i rimlig utsträckning sprida relevant kunskap från utvärderingen.

Bidragsnivå

5 §  Bidrag får ges med högst 90 procent av kostnaderna för bidragsberättigande åtgärder. Vid beräkning av kostnaderna för en åtgärd ska eventuella bidrag som beviljats enligt en annan författning räknas av.

Ansökan om bidrag

/Upphör att gälla U: 2020-12-31/

6 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligt till Naturvårdsverket och innehålla

 1. uppgifter om sökanden och kontaktperson för sökanden,
 2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
 3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som bidrag söks för,
 4. en uppskattning av hur mycket utsläppen av läkemedelsrester och andra skadliga ämnen från avloppsreningsverk till vattenmiljön kan förväntas minska på grund av åtgärden,
 5. uppgifter om den berörda vattenmiljöns känslighet och status,
 6. uppgifter om den utvärdering av åtgärderna som sökanden planerar och om hur kravet på spridning av relevant kunskap kan uppfyllas, och
 7. en upplysning om andra bidrag som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma bidragsberättigande kostnader.

/Träder i kraft I: 2020-12-31/

6 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligt till Naturvårdsverket på det sätt som myndigheten anvisar och innehålla

 1. uppgifter om sökanden och kontaktperson för sökanden,
 2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
 3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som bidrag söks för,
 4. en uppskattning av hur mycket utsläppen av läkemedelsrester och andra skadliga ämnen från avloppsreningsverk till vattenmiljön kan förväntas minska på grund av åtgärden,
 5. uppgifter om den berörda vattenmiljöns känslighet och status,
 6. uppgifter om den utvärdering av åtgärderna som sökanden planerar och om hur kravet på spridning av relevant kunskap kan uppfyllas, och
 7. en upplysning om andra bidrag som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma bidragsberättigande kostnader. Förordning (2020:1091).

Prövning och beslut om bidrag

7 §  Frågor om bidrag prövas av Naturvårdsverket.

8 §  Vid prövningen ska Naturvårdsverket ta särskild hänsyn till i hur hög grad den berörda vattenmiljön påverkas positivt av den förväntade utsläppsminskningen.

9 §  I ett beslut om att ge bidrag ska Naturvårdsverket ange

 1. när de åtgärder som bidraget ges för senast ska vara slutförda,
 2. att bidragsmottagaren, på begäran av Naturvårdsverket, ska lämna de uppgifter som krävs för att Naturvårdsverket ska kunna utvärdera resultatet av åtgärderna, och
 3. de ytterligare villkor som behövs för att kraven enligt denna förordning och syftet med bidraget enligt 1 § ska vara uppfyllda.

Utbetalning av bidrag

10 §  Om Naturvårdsverket beslutar att ge bidrag, ska Naturvårdsverket bestämma bidragets storlek och besluta om utbetalning.

[S2]Ett beslutat bidrag får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av bidraget betalas ut innan åtgärden har slutförts och en slutredovisning har kommit in till Naturvårdsverket.

11 §  En slutlig begäran om utbetalning av bidraget ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre månader från det att åtgärden, enligt Naturvårdsverkets beslut, senast ska vara slutförd.

12 §  Bidraget ska inte betalas ut, om

 1. sökanden genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av annan orsak har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för bidraget inte har uppfyllts.

Slutredovisning

13 §  Åtgärder som bidrag har beviljats för ska slutredovisas till Naturvårdsverket tillsammans med en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker de bidragsberättigande kostnaderna.

Återbetalning och återkrav

14 §  Mottagaren av ett utbetalat bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget inte skulle ha betalats ut enligt 12 §. Mottagaren ska betala ränta enligt räntelagen (1975:635) på det belopp som omfattas av återbetalningsskyldigheten.

15 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Naturvårdsverket besluta att kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta.

[S2]Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från kravet, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning och utvärdering

16 §  Naturvårdsverket ska följa upp och utvärdera de bidrag som ges enligt denna förordning.

Bemyndigande

17 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §  Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. /Upphör att gälla U:2020-12-31/ Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2020.
 4. /Träder i kraft I:2020-12-31/ Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2022. Förordning (2020:1091).
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2020:1091) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 3, 6 §§, p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-12-31