Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-05-31
Ändring införd
SFS 2018:704
Ikraft
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Termer och uttryck

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Föreskrifter

3 §  Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Godkännanden och anmälningar

4 §  Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

[S2]Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 §  Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska anmäla detta till Skatteverket.

6 §  Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

  1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
  2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
  3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
    1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
    2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

7 §  En sådan ansökan som avses i 4 § eller en sådan anmälan som avses i 5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ändringar

Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Ikraftträder
2018-07-01