Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-05-31
Ändring införd
SFS 2018:696 i lydelse enligt SFS 2023:211
Ikraft
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Skatt ska betalas till staten för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt denna lag.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen anges att skatt ska betalas till staten för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt denna lag.

Innebörden av vissa uttryck

2 §  I denna lag avses med

 1. en juridisk person, eller
 2. en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk,

Prop. 2017/18:187: I paragrafens första stycke definieras vissa uttryck som förekommer i lagen.

Med begreppet ”e-vätskor” avses vätskor som innehåller nikotin. Definitionen baseras enbart på innehåll av nikotin och har ingen koppling till vätskans avsedda användningsområde. Att det ska vara en vätska innebär att produkten vid normal rumstemperatur ska vara i flytande form.

Med begreppet ”andra nikotinhaltiga produkter” avses nikotinhaltiga produkter för användning i ...

2 a §  Med import avses i denna lag varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen. Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

[S2]Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

[S3]Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen. Lag (2022:179).

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 §  Skatt tas ut för e-vätskor med 2 020 kronor per liter vätska.

[S2]För högkoncentrerade e-vätskor ska skatt i stället för vad som anges i första stycket tas ut med 4 040 kronor per liter vätska. Lag (2022:1789).

Prop. 2017/18:187: I paragrafen anges att skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska. Begreppet ”e-vätska” definieras i 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

4 §  Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 202 kronor per kilogram. Lag (2022:1789).

Prop. 2017/18:187: I paragrafen anges att skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per kilogram. Begreppet ”andra nikotinhaltiga produkter” definieras i 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

5 §  Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

 1. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
 2. läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter och andra produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt förordning (EU) 2017/745,
 3. produkter som är skattepliktiga enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt, eller
 4. produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3, med undantag för högkoncentrerade e-vätskor. Lag (2022:179).

Prop. 2017/18:187: I paragrafen anges vissa undantag från skatteplikten enligt 3 och 4 §§. Undantagen behandlas i avsnitt 5.5. Enligt första punkten tas skatt inte ut för produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) ...

Skattskyldighet och lagerhållare

6 §  Skattskyldig enligt denna lag är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 9 §,
 2. i annat fall än som avses i 1
  1. yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,
  2. säljer skattepliktiga varor till köpare i Sverige genom distans-försäljning,
  3. från ett annat EU-land för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning, eller
 3. använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skatte-friheten.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras vilka som är skattskyldiga, förutom vad gäller import. Skattskyldighet vid import regleras i 7 §.

Av första punkten framgår att den som godkänts som lagerhållare enligt 9 § är skattskyldig. När skattskyldigheten för en godkänd lagerhållare inträder framgår av 11 §. Lagerhållare har även vissa möjligheter att göra avdrag för skatt, vilka framgår av 12 §.

Av punkten 2 a följer att den som, utan att vara godkänd lagerhållare, ...

7 §  Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

[S2]Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull, och vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

[S3]Från skattskyldighet vid import undantas varor som ägs av en godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

[S4]Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull. Lag (2022:179).

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig vid import av skattepliktiga varor. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

Ändringen i första stycket, innebär att en ny tredje punkt införs, se vidare kommentaren till 9 c § lagen om tobaksskatt, <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:23#S11-2" ...

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig då skattepliktiga varor importeras från tredjeland och under vilka förutsättningar varor undantas från skattskyldighet i samband med import. Regleringen motsvarar den reglering som finns i 37 § lagen om tobaksskatt.

I första stycket regleras vem som är skattskyldig i de situationer som kan uppkomma då varor importeras. Begreppen ”tullskuld” och ”unionsvara” definieras i 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

Av ...

8 §  Från skattskyldighet enligt 6 § 2 c undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

[S2]Skattefrihet enligt första stycket medges endast för högst 20 milliliter e-vätskor och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen finns ett undantag från skattskyldighet då varor förs in till Sverige från ett annat EU-land. Enligt första stycket undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk. Om förutsättningarna för undantaget är tillämpligt inträder aldrig någon skattskyldighet.

I andra stycket finns en begränsning av undantaget i första stycket. Där anges att skattefrihet ...

9 §  Som lagerhållare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt
  1. tillverka skattepliktiga varor,
  2. föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land,
  3. importera skattepliktiga varor från tredjeland,
  4. från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller
  5. sälja e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

[S2]Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:179).

Prop. 2017/18:187: I paragrafens första stycke regleras förutsättningarna för godkännande som lagerhållare. Delvis liknande bestämmelser finns i 38 § lagen om tobaksskatt. I punkterna 1 a–1 e ges fem alternativa objektiva grunder för att en sökande ska kunna godkännas. Det är således tillräckligt att sökanden uppfyller någon av dessa fem grunder. När godkännande väl har meddelats är lagerhållaren godkänd för hela sin verksamhet och inte enbart för den grund som lett till godkännandet. Exempelvis är ett företag ...

10 §  Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 11 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen föreskrivs vad som gäller om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs. Regleringen motsvarar vad som gäller för lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt och lagen om skatt på energi.

Skattskyldighetens inträde

11 §  Skyldighet att betala skatt inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när
  1. en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
  2. en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
  3. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,
 2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a, när den skattepliktiga varan tillverkas,
 3. för den som är skattskyldig enligt 6 §2 b eller c, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,
 4. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, när den skattepliktiga varan används för annat ändamål än det avsedda,
 5. för den som är skattskyldig enligt 7 §, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

[S2]Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 7 § vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet. Lag (2022:179).

Prop. 2021/22:23: I paragrafen anges tidpunkten för skattskyldighetens inträde. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

I punkt 5 läggs orden ”i Sverige” till. Bestämmelsen avser import till Sverige där tullskulden uppkommer i Sverige. Den nya punkt 6 innehåller en bestämmelse om skattskyldighetens ...

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras när skyldighet att betala skatt inträder. Att skattskyldighet inträder innebär att den skattskyldige har att redovisa och betala skatt för de varor för vilka skattskyldighet inträtt. Detta innebär dock inte att redovisning och betalning måste ske omedelbart. Tidpunkterna för detta följer av bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av ...

11 a §  Från skattskyldighet enligt 11 § 1 b undantas e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter som fullständigt förstörts under tillsyn av Skatteverket. Lag (2020:1018).

Avdrag och återbetalning av skatt

12 §  En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på e- vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter

 1. som har levererats till en köpare i ett annat EU-land,
 2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,
 3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,
 4. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
 5. som har använts vid tillverkningen av skattepliktiga varor,
 6. som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där,
 7. som har levererats till en sådan förvärvare som avses i 10 kap.84-87 §§mervärdesskattelagen (2023:200),
 8. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller
 9. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Lag (2023:211).

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras vissa fall då en godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt. Paragrafen motsvarar 32 § första stycket och 40 § tredje stycket lagen om tobaksskatt. Liksom för andra skatteavdrag är det den som vill göra avdraget som ska visa att förutsättningarna för det är uppfyllda.

I första punkten anges att avdrag får göras för skattepliktiga varor som har levererats till en köpare i ett annat EU-land.

Enligt andra punkten medges ...

13 §  En godkänd lagerhållare som säljer e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får, utöver vad som anges i 12 §, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan visa upp en färdhandling för resa till tredjeland.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras en möjlighet till avdrag för godkända lagerhållare som säljer e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. De får, utöver vad som anges i 12 §, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan visa upp en färdhandling för resa till tredjeland. Paragrafen motsvarar 32 § andra stycket i lagen om tobaksskatt.

14 §  Har skatt betalats i Sverige för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

[S3]En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S4]En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras möjligheten till återbetalning av skatt i vissa fall då produkterna har förts ut ur Sverige. Paragrafen motsvarar 30 och 40 a §§ i lagen om tobaksskatt. Enligt första stycket medges efter ansökan återbetalning av skatten om skatt har betalats i Sverige för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland om inte annat följer av andra stycket. Det är den som begär återbetalning som ...

15 §  Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av skatt som har betalats enligt denna lag på varor som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller
 3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

[S2]Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation. Lag (2022:178).

16 §  Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter utan skatt

 1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller
 2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland.

[S2]Första stycket gäller endast om varorna tas emot från en godkänd lagerhållare.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras möjligheterna för den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg att ta emot e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter utan skatt. Paragrafen motsvarar i stora delar 31 e § lagen om tobaksskatt. I första stycket punkten 1 anges att varor får tas emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort. I första stycket punkten 2 anges att varor får tas emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg ...

Förfarande, omprövning och överklagande

17 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

[S2]Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 7 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Prop. 2017/18:187: Av paragrafens första stycke följer att bestämmelserna i skatteförfarandelagen gäller i fråga om förfarandet vid beskattningen förutom i de fall som avses i andra stycket. Att skatteförfarandelagen är tillämplig innebär bl.a. att Skatteverket är beskattningsmyndighet.

Av andra stycket följer att Tullverket är beskattningsmyndighet ...

18 §  Beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 15 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

[S3]Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 15 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut. Lag (2021:1155).

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras överklagande i fall då skatteförfarandelagens överklagandebestämmelser inte är direkt tillämpliga.

Genom ett nytt andra stycke införs vissa specialbestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 15 §, d.v.s. återbetalning till diplomater och vissa internationella organisationer.

Genom ett nytt tredje stycke införs motsvarande specialbestämmelser ...

Prop. 2017/18:187: Av paragrafen framgår att beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. De beslut som avses är godkännande som lagerhållare och återkallelse av godkännande som lagerhållare. För dessa beslut gäller de allmänna bestämmelserna om tidsfrist för överklagande m.m. som följer av förvaltningslagen (1986:223). ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Förarbeten
Rskr. 2017/18:319, Prop. 2017/18:187, Bet. 2017/18:SkU17
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2020:1018) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:63, Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§; ny 11 a §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:621) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:377, Prop. 2020/21:172, Bet. 2020/21:SoU32
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2021-07-15

Lag (2021:1155) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Bestämmelserna i 18 § andra och tredje styckena tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraftträdandet.
 3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:74, Prop. 2021/22:23, Bet. 2021/22:SkU6
Omfattning
ändr. 7, 11, 18 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:178) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:161, Prop. 2021/22:61, Bet. 2021/22:SkU9
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:179) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:161, Prop. 2021/22:61, Bet. 2021/22:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 5, 7, 9, 11 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2023-02-13

Lag (2022:1789) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2021/22:245, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2024-01-01

Lag (2023:211) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2023-07-01