Förordning (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US
Utfärdad
2019-02-14
Ändring införd
SFS 2019:14
Ikraft
2019-03-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap 7 § regeringsformen.

2 §  Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning).

[S2]Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 18 i EU:s hamntjänstförordning när det gäller beslut eller åtgärder som har fattats eller vidtagits av en hamnledning eller en behörig myndighet.

[S3]Transportstyrelsen är berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6 i EU:s hamntjänstförordning.

3 §  Transportstyrelsen får inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket för den prövning som avses i 2 § första och andra stycket.

4 §  Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av EU:s hamntjänstförordning.

Ändringar

Förordning (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

Ikraftträder
2019-03-24