Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-05-02
Ändring införd
SFS 2019:224
Ikraft
2019-05-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-09

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i 11 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

2 §  De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

3 §  Avgift får tas ut i de fall som framgår av denna förordning.

Avgiftens storlek

4 §  För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

[S2]Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 6 a § andra stycket tobaksförordningen (2016:354) är id-utfärdare ska ta ut avgiften.

5 §  Folkhälsomyndigheten får i sin verksamhet disponera de avgifter som myndigheten får ta ut enligt denna förordning.

Verkställighetsföreskrifter

6 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Officiell autentisk version

Ikraftträder
2019-05-20