Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-05-02
Ändring införd
SFS 2019:224 i lydelse enligt SFS 2019:333
Ikraft
2019-05-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-05

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i 11 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

2 §  De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

3 §  Avgift får tas ut i de fall som framgår av denna förordning.

Avgiftens storlek

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

4 §  För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 6 a § andra stycket tobaksförordningen (2016:354) är id-utfärdare ska ta ut avgiften.

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

4 §  För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

[S2]Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 § andra stycket förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter är id-utfärdare ska ta ut avgiften. Förordning (2019:333).

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

Verkställighetsföreskrifter

5 §  /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:333)./ Folkhälsomyndigheten får i sin verksamhet disponera de avgifter som myndigheten får ta ut enligt denna förordning.

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

5 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:333).

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

Verkställighetsföreskrifter

6 §  /Ny beteckning 5 § U:2019-07-01/ Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Ikraftträder
2019-05-20

Förordning (2019:333) om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Omfattning
upph. 5 §; nuvarande 6 § betecknas 5 §; ändr. 4 §; rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 5 §
Ikraftträder
2019-07-01