Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2019-07-04
Ändring införd
SFS 2019:551 i lydelse enligt SFS 2019:1284
Ikraft
2019-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän för anställning av lärarassistenter. Syftet med statsbidraget är att utöka antalet lärarassistenter vid skolenheterna. Med lärarassistent avses i denna förordning personal som avlastar lärarna så att lärarna kan ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel för ett kalenderår i taget (bidragsår).

3 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

4 §  Statsbidrag får lämnas till en huvudman som avses i 3 § för kostnader för att

  1. utöka antalet lärarassistenter hos huvudmannen, och
  2. bibehålla det utökade antal lärarassistenter som huvudmannen tidigare fått bidrag för enligt denna förordning.

[S2]För att få statsbidrag ska huvudmannen själv finansiera minst lika stor del av kostnaderna för de lärarassistenter som bidrag ges för enligt denna förordning.

5 §  Statsbidrag får inte lämnas för

  1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller
  2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Beräkning av statsbidrag

6 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje huvudman som avses i 3 §. Bidragsramen för en huvudman ska bestämmas proportionellt utifrån antalet elever som huvudmannen har i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i förhållande till det totala antalet elever i nämnda skolformer hos samtliga huvudmän som avses i 3 §. Ingen bidragsram ska dock understiga 50 000 kronor.

[S2]Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas. Förordning (2019:1284).

7 §  Statens skolverk betalar ut statsbidraget efter rekvisition från huvudmän som enligt 6 § har tilldelats en bidragsram. När huvudmän rekvirerar bidrag ska de intyga att villkoren i 4 och 5 §§ är uppfyllda.

Uppföljning och redovisning

8 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

9 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

10 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller
  4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats.

11 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från ett återkrav.

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Bemyndigande

13 §  Statens skolverk får meddela

  1. ytterligare föreskrifter om fördelning av statsbidrag, och
  2. föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

Ikraftträder
2019-08-01

Förordning (2019:1284) om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2020-01-27