Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2019-10-31
Ändring införd
SFS 2019:663
Ikraft
2020-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-07

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i verksamhet vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap som avser kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys.

[S2]Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register.

Prop. 2018/19:151: Myndigheten för arbetsmiljökunskap som avser kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys.

Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.2. ...

Förhållandet till annan reglering

2 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Prop. 2018/19:151: (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.1.

Paragrafen anger lagens förhållande till dataskyddsförordningen. ...

3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-ordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte något annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2018/19:151: (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte något annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Förslaget behandlas i avsnitt ...

Rätten att göra invändningar

4 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invänd-ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Rätten att göra invändningar gäller dock när personuppgifterna samlas in direkt från den enskilde.

Prop. 2018/19:151: ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Rätten att göra invändningar gäller dock när personuppgifterna samlas in direkt från den enskilde.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.

Paragrafen behandlar rätten ...

Medgivande när uppgifter samlas in direkt från den enskilde

5 §  Om personuppgifterna samlas in direkt från den enskilde, får de behandlas endast om personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande till behandlingen.

[S2]Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat medgivande. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas.

Prop. 2018/19:151: behandlas endast om personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande till behandlingen.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat medgivande. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas.

Förslaget behandlas i ...

Personuppgiftsansvar

6 §  Myndigheten för arbetsmiljökunskap är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

Prop. 2018/19:151: den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.6.

I paragrafen anges vem som är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt lagen. Utpekandet av myndigheten som personuppgiftsansvarig är i enlighet med artikel 4.7 i dataskyddsförordningen.

Ändamål med behandlingen

7 §  Personuppgifter får endast behandlas om det är nödvändigt för

  1. insamling, sammanställning och spridning av kunskap om arbetsmiljö,
  2. utvärdering och analys av statliga reformer och andra statliga initiativ,
  3. bevakning och analys av utvecklingen på arbetsmiljöområdet, och
  4. forskning som myndigheten får bedriva för att utföra sitt kunskaps-, utvärderings- och analysarbete.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen och om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

Prop. 2018/19:151: 4. forskning som myndigheten får bedriva för att utföra sitt kunskaps-, utvärderings- och analysarbete.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen och om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ...

8 §  Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 7 § får också behandlas för att fullgöra ett uppgiftslämnande som sker i överens-stämmelse med lag eller förordning.

Prop. 2018/19:151: också behandlas för att fullgöra ett uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.8.

Bestämmelsen i paragrafen innebär att myndigheten får behandla personuppgifter för att fullgöra ett uppgiftslämnande i överensstämmelse med lag eller förordning. Ett sådant uppgiftslämnande kan exempelvis ...

9 §  Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Prop. 2018/19:151: andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.9.

Paragrafen tydliggör att den s.k. finalitetsprincipen, dvs. att personuppgifter endast får behandlas för de ändamål som angavs när uppgifterna samlades in, gäller ...

Behandling av känsliga personuppgifter

10 §  I myndighetens samlingar av personuppgifter får endast sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) som avslöjar etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller en persons sexuella läggning behandlas.

[S2]Av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor följer att forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden måste etikprövas.

Prop. 2018/19:151: uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) som avslöjar etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller en persons sexuella läggning behandlas.

Av lagen ( 2003:460 ) om etikprövning av forskning som avser människor ...

Samlingar av personuppgifter

11 §  Myndigheten får ha samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat och som är försedda med en beteckning som den myndighet uppgifterna kommer från kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitetsbeteckning.

[S2]Personuppgifter i sådana samlingar som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en persons identitet.

Prop. 2018/19:151: automatiserat och som är försedda med en beteckning som den myndighet uppgifterna kommer från kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitetsbeteckning.

Personuppgifter i sådana samlingar som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en persons identitet.

Förslaget behandlas i avsnitt ...

12 §  Myndigheten får om det är nödvändigt för ett särskilt projekt även ha samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat och som är försedda med en beteckning som förvaras skilt från uppgifterna och som myndigheten kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitets- beteckning.

[S2]Personuppgifter i samlingar som avses i första stycket får inte sambe-arbetas med varandra. Denna begränsning gäller inte för en sådan sambe-arbetning av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ska kunna upprepa eller följa upp ett tidigare genomfört projekt.

Prop. 2018/19:151: ha samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat och som är försedda med en beteckning som förvaras skilt från uppgifterna och som myndigheten kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitetsbeteckning.

Personuppgifter i samlingar som avses i första stycket får inte sambearbetas med varandra. Denna begränsning gäller inte för en sådan sambearbetning av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ...

Tillgång till personuppgifter

13 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Prop. 2018/19:151: Förslaget behandlas i avsnitt 5.12.

Paragrafen reglerar tillgången till personuppgifter. Den innebär ett uttryckligt krav på myndigheten att se till att tillgången till personuppgifter begränsas till dem som behöver personuppgifterna för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. I och med begränsningen förstärks skyddet för den personliga integriteten genom att uppgifterna sprids till en så liten krets ...

Ändringar

Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Förarbeten
Rskr. 2019/20:25, Prop. 2018/19:151, Bet. 2019/20:AU3
Ikraftträder
2020-03-01