Tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2019-11-14
Ändring införd
SFS 2019:715
Ikraft
2019-11-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-23
Grundförordning som zoonoslagen kompletterar i de delar den innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).
Grundförordningar som zoonoslagen kompletterar i de delar som anges i det följande
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller
  • artikel 3.2, i de delar som gäller kontrollprogram och kontroll i primärproduktionen av djur,
  • artiklarna 8-10,
  • artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 5 i primärproduktionen av djur.
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller
  • del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen,
  • del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, när det gäller
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.

Ändringar

Tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar

Ikraftträder
2019-11-22