Zoonoslag (1999:658)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:658 i lydelse enligt SFS 2021:168
Ikraft
1999-10-01
Upphäver
Lag (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas naturligt från djur till människa (zoonoser) och som inte är sådana epizootiska sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657). Lagen gäller dock endast sådana zoonoser som det finns tillräckliga kunskaper om för effektiv kontroll och bekämpning.

[S2]Zoonoserna anges i verkställighetsföreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S3]I fråga om andra zoonoser än sådana som omfattas av denna lag finns bestämmelser om kontroll och förebyggande åtgärder i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Lag (2014:517).

Prop. 2013/14:182: Ändringen innebär att hänvisningen i paragrafens tredje stycke ändras till den nu gällande provtagningslagen. Fjärde stycket upphävs. Bestämmelser om ersättning förs in i en ny 11 a §.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

Lagen föreslås omfatta sjukdomar och smittämnen hos djur. Gemensamt för sjukdomarna och smittämnena är att de är zoonoser, dvs. de skall på ett naturligt sätt kunna överföras från djur till människa eller tvärtom. Sjukdomar eller smittämnen som kan överföras till människa enbart på experimentell väg omfattas således inte. De sjukdomar och smittämnen som avses orsakar i allmänhet sjukdom hos människa. Lagen omfattar inte sådana zoonoser ...

EU-bestämmelser som lagen kompletterar

1 a §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i tillkännage vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka bestämmelser som denna lag kompletterar.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 8.2–8.4 och 18.1, är ny.

Av paragrafens första stycke framgår att lagen kompletterar de bestämmelser i EG-förordningar som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

Av paragrafens andra stycke följer att regeringen i Svensk författningssamling kan tillkännage ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen är ny och övervägandena finns i avsnitt 8.1.

Ord och uttryck

1 b §  I denna lag betyder

 1. uttrycket offentlig kontroll
  1. offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och
  2. kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen följs,
 2. uttrycket annan offentlig verksamhet
  1. annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
  2. sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och
 3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:168).

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625

1 c §  Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens tillämpningsområde. Lag (2021:168).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §  Den som yrkesmässigt håller djur skall, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, för att zoonoser skall kunna förebyggas och bekämpas

 1. låta utföra och bekosta undersökningar av djur,
 2. föra anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen, som fått sin slutliga utformning efter förslag av Lagrådet, motsvarar 2 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur.

Syftet med bestämmelsen om obligatorisk provtagning är att förhindra att sjukdomar eller smittämnen får fäste i djurbesättningar. Genom kontroller i olika led blir det möjligt att följa utvecklingen ...

3 §  Om en veterinär har anledning misstänka att ett fall av zoonos har inträffat, ska han eller hon omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens eller smittämnets art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att förhindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs för undersökningen.

[S2]Veterinären ska skyndsamt underrätta Statens jordbruksverk och länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren.

[S3]Om ett fall av zoonos konstateras, ska länsstyrelsen skyndsamt underrätta Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren, den eller de kommunala nämnder som utför uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt distriktsveterinären.

[S4]Det som sägs om veterinär i andra stycket gäller också den som är ansvarig för det laboratorium där ett fall av zoonos konstateras. Lag (2013:632).

Prop. 2012/13:116: I tredje stycket görs en ändring som innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten i stället för Smittskyddsinstitutet som ska underrättas enligt bestämmelsen. Vidare görs i samma stycke en redaktionell ändring i form av att Statens livsmedelsverk byts ut mot myndighetens nuvarande namn Livsmedelsverket.

I övrigt görs några språkliga ändringar i paragrafen.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen anger vad en veterinär har att göra när han har anledning misstänka att ett fall av zoonos har inträffat.

Bestämmelser om veterinärs anmälningsplikt finns i dag i förordningen(1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

Paragrafens första stycke överensstämmer i huvudsak med 3 § första stycket i förslaget till ny epizootilag.

I andra och tredje styckena anges vilka ...

4 §  För att fastställa förekomst av eller frihet från en zoonos får Jordbruksverket besluta om provtagning eller undersökning av djur och av djurprodukter eller andra föremål som kan bära på smitta.

[S2]Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2006:811).

Prop. 2005/06:128: Ändringarna, som har kommenterats i avsnitt 18.6, innebär att Statens jordbruksverk pekas ut som den myndighet som får fatta beslut enligt paragrafen. I det nya andra stycket bemyndigas Jordbruksverket att överlämna åt länsstyrelsen eller annan myndighet att fatta beslut enligt första stycket.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen saknar motsvarighet i lagen om bekämpande av salmonella hos djur.

Paragrafen innehåller bemyndigande för den myndighet som regeringen bestämmer att genomföra smittutredningar för att klarlägga huruvida djur är bärare av smitta eller inte. Smittutredningens syfte är att på gårdsnivå fastställa smitta eller smittfrihet hos djur för att därigenom fastställa på vilka vägar som en smitta har spridits. Bestämmelsen saknar koppling till de egentliga kontroll- och bekämpningsåtgärderna. ...

5 §  För att förebygga eller bekämpa zoonoser får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. slakt eller annan avlivning av djur,
 2. oskadliggörande av döda djur och produkter av djur samt avfall och annat material som kan sprida smitta,
 3. smittrening,
 4. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
 5. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
 6. djurhållning,
 7. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och människor,
 8. transporter av djur och varor,
 9. journalföring i fråga om djur, produkter av djur och djurtransporter,
 10. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
 11. metoder för provtagning och analys samt vad den som är ansvarig för ett laboratorium skall iaktta i fråga om rapportering med anledning av genomförda analyser,
 12. andra åtgärder som är nödvändiga.

[S2]Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2006:811).

Prop. 2005/06:128: Ändringarna, som har kommenterats i avsnitt 18.6, innebär att Jordbruksverket pekas ut som den myndighet som, efter regeringens bemyndigande, får meddela föreskrifter eller fatta beslut. I det nya andra stycket bemyndigas Jordbruksverket att överlämna åt länsstyrelsen eller annan myndighet att fatta beslut enligt första stycket.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar delvis 1 § lagen om bekämpande av salmonella hos djur.

I paragrafen anges vilka åtgärder regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan föreskriva eller i det enskilda fallet besluta om för att förebygga eller bekämpa zoonoser. De åtgärder som kan vidtas överensstämmer i huvudsak med bestämmelserna i förslaget till ny epizootilag.

Punkterna 1–2 anger de åtgärder som får vidtas med avseende på djur samt på djurprodukter, avfall ...

 • NJA 2008 s. 100:Sedan åtgärder enligt zoonoslagen (1999:658), bl.a. slakt av grisar, vidtagits på grund av att salmonellasmittat foder levererats till ett antal lantbrukare, har Jordbruksverket betalat ersättning enligt zoonosförordningen (1999:660) till de lantbrukare som drabbats av åtgärderna. Staten har inte ansetts ha rätt att regressvis ta i anspråk lantbrukarnas skadeståndsfordringar mot leverantören av det salmonellasmittade fodret.

6 §  Ett beslut i ett enskilt fall skall upphävas så snart det har konstaterats att det inte längre finns förutsättningar för beslutet.

7 §  Jordbruksverket eller, i den utsträckning som Jordbruksverket bestämmer, länsstyrelsen får överlåta åt en veterinär att besluta i enskilda ärenden enligt 4 och 5 §§. Lag (2006:811).

Prop. 2005/06:128: Ändringen innebär att Jordbruksverket pekas ut som den myndighet som får delegera rätten att fatta beslut i enskilda ärenden enligt 4 och 5 §§ till en veterinär. Vidare ges Jordbruksverket rätt att överlåta denna delegationsrätt till länsstyrelsen.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

8 §  Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Offentlig kontroll av att beslut i det enskilda fallet enligt 4 eller 5 § följs får också utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

[S3]Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 18.2, innehåller bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar offentlig kontroll enligt lagen.

Begreppet tillsyn ersätts med begreppet offentlig kontroll. Med offentlig kontroll avses i princip det som i dag benämns operativ tillsyn. Detta innebär att begreppet offentlig kontroll är snävare än begreppet tillsyn.

Ändringen ...

Prop. 2020/21:43: I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig kontroll framgår av definitionen i 1 b §. Det görs också vissa språkliga ändringar.

Prop. 1998/99:88: Bestämmelser om tillsyn finns i 3–5 §§ lagen om bekämpande av salmonella hos djur. Enligt den lagen utövas tillsynen över efterlevnaden av beslut av en veterinär.

Enligt zoonoslagen är huvudregeln att tillsynen skall utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna. Enligt förevarande paragraf blir det möjligt för Jordbruksverket att överlåta viss tillsyn till en veterinär.

8 a §  Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.4 och 18.2, är ny. I första stycket slås det fast att Jordbruksverket har ett ansvar för att samordna den offentliga kontrollen och lämna råd och hjälp i verksamheten.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga kontrollen även skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Bestämmelsen innebär inte att kontrollmyndigheterna ges några nya ...

Prop. 2020/21:43: Delegering av vissa uppgifter 8 b § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som

Delegering av vissa uppgifter

8 b §  I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk person. Lag (2021:168).

Förvaltningslagens tillämpning

8 c §  Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 16-18 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2021:168).

Tystnadsplikt

8 d §  Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2021:168).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

8 e §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,
 2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Lag (2021:168).

Rätt till upplysningar och tillträde

9 §  En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning det behövs för den offentliga kontrollen, rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig verksamhet. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till upplysningar m.m. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppen kontroll och kontrollmyndighet. Paragrafen har dessutom ändrats redaktionellt. En kontrollmyndighet kan med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 delegera särskilda uppgifter i den offentliga kontrollen till ett kontrollorgan. Bestämmelsen ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. kontrollmyndigheters rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden och utrymmen. Övervägandena finns i avsnitt 8.6.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen reglerar tillsynsmyndighetens rättigheter vid tillsynen. För att genomföra EG:s zoonosdirektiv ges EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter samma befogenheter som tillsynsmyndigheterna.

EU-institutionernas rätt till upplysningar och tillträde

9 a §  Bestämmelserna i 9 § gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige följer

 1. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och
 2. EU-bestämmelser om unionens medfinansiering av åtgärder inom lagens tillämpningsområde.

[S2]Bestämmelserna i 9 § och första stycket ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 18.2 är ny. Bestämmelsen är införd i lagen för att den myndighet som av regeringen utses som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 skall kunna verkställa artikel 4.2 g i förordningen. Skyldigheten att tillhandahålla hjälp skall även omfatta den som är föremål för åtgärder enligt lagstiftningen.

Skyldighet att lämna hjälp

9 b §  Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:168).

Förelägganden

10 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU- bestämmelserna ska följas.

[S2]Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får förenas med vite. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen har kommenterats i avsnitt 18.3. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppet tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppet kontrollmyndighet.

I de EG-förordningar som kompletteras av lagen finns bestämmelser om åtgärder som behörig myndighet får vidta vid enskildas underlåtelse att följa lagstiftningen. Det har därför tillagts att de möjligheter ...

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 § lagen om bekämpande av salmonella hos djur.

Rättelse

10 a §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Ändringen är en konsekvens av de strukturella ändringar som har gjorts i 10 §. Innehållet i paragrafen motsvarar 10 § andra stycket i dess nuvarande lydelse. I bestämmelsen har ett tillägg gjorts. Kontrollmyndigheten skall kunna besluta om rättelse enligt paragrafen även för den som inte rättar sig efter de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Hjälp av Polismyndigheten

11 §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:702).

Prop. 2013/14:110: Paragrafen reglerar polishandräckning.

Prop. 2005/06:128: Av paragrafens första stycke framgår att polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt zoonoslagstiftningen, inklusive de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Paragrafens andra stycke är nytt. Det klargörs att biträde av polismyndighet får begäras endast i sådana situationer där det finns ett verkligt behov av polisens särskilda befogenhet att använda våld. Det är den begärande myndigheten som ...

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar 4 § tredje stycket lagen om bekämpande av salmonella hos djur.

Ersättning

11 a §  För kostnader eller förluster som uppkommit på grund av beslut enligt denna lag eller på grund av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen kan ersättning lämnas av statsmedel. Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader eller förluster som ska kunna ersättas. Lag (2014:517).

Prop. 2013/14:182: Paragrafen är ny. I första stycket anges att ersättning av statsmedel kan lämnas för kostnader och förluster som föranletts av beslut enligt zoonoslagen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, och att ersättningsfrågorna ska prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I andra stycket lämnas vidare ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ...

Straffbestämmelser m.m.

12 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,
 2. bryter mot ett beslut eller en föreskrift som har meddelats med stöd av 5 §, eller
 3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2 § 2 lämnar oriktiga uppgifter om något förhållande av betydelse, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

[S3]Det ska inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

[S4]Om ett brott som avses i första stycket 2 innefattar olovlig transport av djur eller varor ska sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2021:168).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 8.11.

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvar vid brott enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

Prop. 1998/99:88: Bestämmelser om straff finns i 6 § lagen om bekämpande av salmonella hos djur.

Straffskalan har vidgats till att förutom böter också omfatta fängelse i högst ett år. Skärpningen är motiverad av att det är av synnerlig vikt att lagstiftningens bestämmelser till fullo följs. Konsekvenserna vid en zoonos kan vara mycket allvarliga och kostsamma samt innebära ett stort lidande för de människor som drabbas av sjukdom. Ringa fall skall inte leda till straffansvar....

12 a §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet åsidosätter skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU) 2017/625.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

[S3]Det ska inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 18.5, är ny. Genom paragrafen straffbeläggs den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Som exempel kan nämnas Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen. Undantag görs ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 8.11.

Överklagande m.m.

13 §  Beslut av en enskild veterinär får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]Andra beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: I andra stycket har ett tillägg gjorts till paragrafen. Även beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om de inte har fattats av

enskild veterinär. Innehållet i fjärde stycket har, i syfte att åstadkomma en bättre systematik i lagen, flyttats till den nya 14 §.

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 8.9.

Prop. 1998/99:88: Bestämmelser om överklagande finns i 7 § lagen om bekämpande av salmonella hos djur.

Tredje stycket har införts efter påpekande från Lagrådet.

13 a §  Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

[S2]Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:168).

14 §  Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar ska gälla omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (2021:168).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen är ny. Innehållet i paragrafen överensstämmer i huvudsak med 13 § fjärde stycket i dess nuvarande lydelse. Nytt är dock att beslut meddelade med stöd av de EG-bestämmelser som kompletterar lagen gäller omedelbart om inte något annat beslutas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Zoonoslag (1999:658)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 då lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur upphör att gälla.
 2. Den äldre lagen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut om bekämpning som avses i 1 § i den lagen har fattats före den 1 oktober 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:215, Prop. 1998/99:88, Bet. 1998/99:MJU9
CELEX-nr
397L0022
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (2006:811) om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 8, 12, 13 §§; nya 1 a, 8 a, 9 a, 10 a, 12 a, 14 §§, rubr. närmast före 1 a, 8 a, 9, 9 a, 10, 10 a, 11 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2013:632) om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:517) om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:266, Prop. 2013/14:182, Bet. 2013/14:MJU23
Omfattning
ändr. 1 §; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:702) om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2021:168) om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:198, Prop. 2020/21:43, Bet. 2020/21:MJU6
Omfattning
upph. rubr. närmast före 8 a, 9 a §§; nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 1 a, 8, 8 a, 9, den nya 9 b, 10, 10 a, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1 a, 8, 10 §§; nya 1 b, 1 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 1 b, 1 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a, 9 b §§
Ikraftträder
2021-04-01