Lag (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2020-06-04
Ändring införd
SFS 2020:422
Ikraft
2020-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Ändamål

1 §  Rättsmedicinalverket får föra ett register över dna- profiler i syfte att stärka kvaliteten i den rättsgenetiska verksamheten med dna-analyser (elimineringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

[S2]Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar av det som är föremål för dna-analys.

Innebörden av vissa uttryck

2 §  I denna lag avses med

[S2]dna-analys: varje förfarande som kan användas för analys av deoxiribonukleinsyra i humant material, och

[S3]dna-profil: resultatet av en dna-analys som presenteras i form av siffror eller bokstäver.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2019/20:106: Av paragrafen framgår att lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter och dess föreskrifter gäller för personuppgiftsbehandlingen som sker i elimineringsdatabasen i den mån särbestämmelser inte finns i den aktuella lagen eller föreskrifter meddelade i anslutning till den. Detta innebär bl.a. att dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och brottsdatalagen ska tillämpas vid behandlingen av personuppgifter i elimineringsdatabasen ...

Personuppgiftsansvar

4 §  Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Prop. 2019/20:106: Av paragrafen framgår att Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Innehåll

5 §  Elimineringsdatabasen får innehålla dna-profiler från personer som anges i 6 och 7 §§ och som genom att komma i kontakt med material eller prover som ska bli föremål för dna- analys eller lokaler där sådana analyser utförs riskerar att kontaminera dessa. Databasen får också innehålla dna-profiler som har påträffats vid en dna-analys och som inte kan hänföras till en identifierad person.

[S2]En dna-profil som registreras i databasen får endast ge information om identitet och inte om personliga egenskaper.

[S3]Utöver dna-profiler får elimineringsdatabasen innehålla uppgifter om vem dna-profilen avser.

Provtagning

6 §  Anställda vid Rättsmedicinalverket och andra som återkommande kan komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som används vid dna-analys, prover som ska bli föremål för dna-analys eller lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för dna-analys i syfte att dna-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

7 §  För att få tillträde till en lokal där dna-prover hanteras eller förvaras är även den som inte omfattas av 6 § men som riskerar att kontaminera lokalen, prover som ska bli föremål för dna-analys eller material som används för dna-analys skyldig att lämna prov för dna-analys i syfte att dna-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

8 §  Ett prov för dna-analys som har tagits med stöd av 6 eller 7 § får inte användas för något annat ändamål än det som provet togs för och ska förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Användning av elimineringsdatabasen

9 §  Dna-profiler i elimineringsdatabasen får endast användas för jämförelser med

  1. dna-profiler från prov som analyseras vid Rättsmedicinalverket, och
  2. dna-profiler som har tagits fram för att kvalitetssäkra den rättsgenetiska verksamheten med dna-analyser.

Längsta tid för behandling

10 §  Uppgifter i elimineringsdatabasen får behandlas så länge de behövs för att upptäcka och utreda om en persons dna kan ha kontaminerat material, prover eller lokaler, dock som längst den tid som anges i andra-fjärde styckena.

[S2]Uppgifter som rör anställda vid Rättsmedicinalverket får inte behandlas längre än två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphörde.

[S3]Uppgifter som har registrerats med stöd av 7 § får inte behandlas längre än ett år efter det att uppgifterna registrerades.

[S4]Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena får inte behandlas längre än ett år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphörde.

[S5]Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpning av denna paragraf.

Skadestånd

11 §  Inom det område som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) ska bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Rätt att meddela föreskrifter

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

  1. meddela närmare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Rättsmedicinalverket och vilka andra personkategorier enligt 6 och 7 §§ som är skyldiga att lämna prover för dna- analys till elimineringsdatabasen,
  2. meddela närmare föreskrifter om tillgången till uppgifter i elimineringsdatabasen, och
  3. meddela föreskrifter om förfarandet vid överensstämmelse mellan en dna-profil i elimineringsdatabasen och en annan dna- profil.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
  2. En dna-profil som har registrerats före den 1 juli 2020 i syfte att upptäcka och utreda kontamineringar av det som är föremål för dna-analys, får registreras i elimineringsdatabasen om den registrerade godtar det. De dna- profiler som inte registreras i elimineringsdatabasen ska gallras senast den 1 januari 2021.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:273, Prop. 2019/20:106, Bet. 2019/20:JuU24
Ikraftträder
2020-07-01