Förordning (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2020-07-02
Ändring införd
SFS 2020:713 i lydelse enligt SFS 2022:611
Ikraft
2020-07-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19. Syftet med ersättningen är att kollektivtrafiken ska kunna upprätthållas i sådan omfattning att trängsel och därmed ökad smittspridning undviks.

2 §  I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

3 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Fördelningsgrunder

4 §  Ersättning ges, i den utsträckning det finns tillgängliga medel, för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av covid-19. Ersättningen ska beräknas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 januari 2022-30 juni 2022 jämförd med motsvarande period 2019, och därefter justeras i förhållande till hur trafikutbudet, mätt i platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser multiplicerade med färdade kilometer), förändrats mellan dessa perioder.

[S2]Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, ska ersättningen sättas ned med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning. Förordning (2022:611).

Ansökan och beslut

5 §  Trafikverket prövar frågor om ersättning enligt denna förordning.

[S2]Trafikverket betalar också ut ersättningen.

6 §  En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Trafikverket senast inom den tid som verket beslutar.

7 §  Den regionala kollektivtrafikmyndighet som ansöker om ersättning ska på begäran av Trafikverket inom den tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

Återbetalning och återkrav

8 §  En regional kollektivtrafikmyndighet som har fått ersättning är återbetalningsskyldig om

  1. myndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att ersättningen har getts felaktigt eller med för högt belopp, eller
  2. ersättningen av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och myndigheten skäligen borde ha insett detta.

9 §  Trafikverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen av den regionala kollektivtrafikmyndighet som är återbetalningsskyldig enligt 8 §.

Bemyndigande

10 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

Ikraftträder
2020-07-20

Förordning (2021:202) om ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-04-12

Förordning (2022:611) om ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-06-30