Förordning (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2020-07-02
Ändring införd
SFS 2020:716
Ikraft
2020-07-06
Tidsbegränsad
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-07-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om mediestöd som är ett statligt stöd till juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier i form av tryckta allmänna nyhetstidningar. Stödet syftar till att kompensera dessa nyhetstidningar med anledning av det bortfall av annonsintäkter som har uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

[S2]Stöd får lämnas som bidrag i mån av tillgång på medel.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 22 juni 2020 i ärende SA.57399 (2020/N).

Uttryck i förordningen

4 §  Med allmän nyhetstidning avses en tidning som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som också har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

[S2]Om flera allmänna nyhetstidningar är att anse som en och samma tidning, trots att var och en har en egen titel, ska de vid tillämpningen av denna förordning betraktas som en och samma tidning.

5 §  Med distribuerad upplaga avses de exemplar som levereras till en användares adress eller säljs via ett försäljningsställe.

Mottagare av stöd

6 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till juridiska personer som ger ut tryckta allmänna nyhetstidningar.

[S2]Stöd får inte lämnas till staten, en kommun eller en region.

Förutsättningar för stöd

7 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas för utgivning under perioden april-juni 2020 av tryckta allmänna nyhetstidningar som

 1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 40 procent av hela innehållet,
 2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av tidningens hela innehåll,
 3. är allmänt tillgängliga,
 4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
 5. har en ansvarig utgivare,
 6. följer god medieetisk sed,
 7. är riktade till en svensk målgrupp,
 8. ges ut minst 45 gånger per år,
 9. gavs ut under de 12 månader som närmast föregick den period som stöd lämnas för, och
 10. har en distribuerad upplaga som uppgår till minst 1 500 exemplar per utgåva.

8 §  Stöd får lämnas för utgivning under perioden april-juni 2020 av tryckta allmänna nyhetstidningar som är riktade till de nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som

 1. uppfyller villkoren i 7 § 1-6 och 9,
 2. huvudsakligen är riktade till en eller flera målgrupper inom de nationella minoriteterna i Sverige,
 3. ges ut minst 10 gånger per år, och
 4. har en distribuerad upplaga som uppgår till minst 750 exemplar per utgåva.

9 §  Stöd får inte lämnas till en sökande som

 1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
 2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stödets storlek

10 §  Storleken på stöd enligt denna förordning ska fastställas utifrån den tryckta allmänna nyhetstidningens distribuerade upplaga.

[S2]Storleken på den distribuerade upplagan ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena under minst två kalendermånader under år 2020, varav minst en ska avse den period som stöd lämnas för.

11 §  Stödet får inte överstiga 75 procent av den tryckta allmänna nyhetstidningens bortfall av annonsintäkter som har uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 under den period som stöd lämnas för. Vid beräkningen av bortfallet av annonsintäkter ska avdrag göras för annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med anledning av bortfallet.

[S2]Stödet enligt första stycket får dock inte överstiga 10 000 000 kronor per tryckt allmän nyhetstidning.

Stödets användning

12 §  Stöd enligt denna förordning får endast användas för kostnader som är direkt förknippade med utgivningen av den tryckta allmänna nyhetstidning som stöd lämnas för och som avser den period som stöd lämnas för.

Ärendenas handläggning

13 §  Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (mediestödsnämnden) prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

14 §  Ansökan om stöd ska göras skriftligen på det sätt och inom den tid som Myndigheten för press, radio och tv föreskriver.

[S2]Ansökan ska innehålla de handlingar och uppgifter som behövs för prövningen.

15 §  När ansökningstiden har gått ut ska mediestödsnämnden pröva samtliga inkomna ansökningar.

16 §  Ett beslut om stöd får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 17 § framgå.

Redovisning

17 §  Den som har tagit emot stöd enligt denna förordning ska lämna en redovisning till mediestödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det täckt samt vilket bortfall av annonsintäkter som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 under den period som stöd lämnats för.

[S2]Den som har ansökt om eller tagit emot stöd enligt denna förordning ska på begäran från mediestödsnämnden lämna även andra uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering.

18 §  Mediestödsnämnden ska med utgångspunkt i den redovisning som ska lämnas enligt 17 § kontrollera att stödet använts i överensstämmelse med denna förordning.

Återbetalning och återkrav

19 §  Den som har tagit emot stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 17 §, eller
 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

20 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 19 § ska mediestödsnämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

[S2]Om ett belopp som återkrävts med stöd av första stycket inte återbetalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får mediestödsnämnden helt eller delvis efterskänka ett krav på återbetalning enligt första stycket eller ränta enligt andra stycket.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

21 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter

22 §  Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. uttrycken som avses i 4 och 5 §§,
 2. förutsättningar för stöd som avses i 7 och 8 §§, och
 3. stödets storlek som avses i 10 och 11 §§.

[S2]Myndigheten får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

23 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2020.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Ikraftträder
2020-07-06