Förordning med (2020:827) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2020-10-01
Ändring införd
SFS 2020:827
Ikraft
2020-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2020:826) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EU-förordningen).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap.7 och 11 §§regeringsformen.

2 §  Inspektionen för strategiska produkter är kontaktpunkt enligt artikel 11.1 i EU-förordningen.

3 §  Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om formerna för att fullgöra uppgiftsskyldigheten i artikel 9.4 i EU-förordningen.

Ändringar

Förordning med (2020:827) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Ikraftträder
2020-11-01