Förordning (2021:1200) om tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2021-12-09
Ändring införd
SFS 2021:1200
Ikraft
2021-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Trafikverket får i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet helt eller delvis avstå ifrån att ta ut avgifter enligt 7 kap.2-4 och 7 §§järnvägslagen (2004:519) för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen och för tilldelad kapacitet som inte har utnyttjats under perioden den 1 mars 2020-30 september 2021. Sådana avgifter som redan har betalats för perioden får helt eller delvis betalas tillbaka av Trafikverket.

2 §  En nedsättning av avgifter enligt 1 § får begränsas till vissa marknadssegment. Inom samma marknadssegment ska nedsättningen ske på ett öppet, objektivt och icke- diskriminerande sätt.

[S2]Regeringen meddelar vilka marknadssegment som ska beviljas nedsättning av avgifter och hur anslagna medel ska fördelas mellan dessa marknadssegment.

3 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och 7 kap. 10 § 4 järnvägslagen (2004:519).

Hinder mot nedsättning av avgifter

4 §  Om mottagaren har fått ersättning för avgifter enligt 1 § i annan ordning, ska avgiftsnedsättningen enligt denna förordning sättas ner så att den totala ersättningen inte överstiger avgifterna.

[S2]Trafikverket ska senast den 30 juni 2022 säkerställa att ingen har blivit överkompenserad. Ett beslut om nedsättning av avgifter ska förenas med villkor om återbetalning.

5 §  En nedsättning av avgifter enligt 1 § får inte ges till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

6 §  En nedsättning av avgifter enligt 1 § får inte ges till den som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Upplysningsskyldighet

7 §  Den som ska få eller har fått en nedsättning av avgifter enligt 1 § är skyldig att på begäran av Trafikverket lämna de uppgifter som behövs.

Rapporteringsskyldighet m.m.

8 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

9 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2021:1200) om tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19

Ikraftträder
2021-12-15