Förordning (2021:555) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2021-06-10
Ändring införd
SFS 2021:555
Ikraft
2021-06-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten).

[S2]Förordningen (EU) 2019/881 benämns i denna förordning EU:s cybersäkerhetsakt.

[S3]Förordningen innehåller också bestämmelser i anslutning till lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering

3 §  Försvarets materielverk är nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering enligt lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt.

4 §  Försvarets materielverk är nationell representant enligt artikel 62.2 i EU:s cybersäkerhetsakt.

5 §  Vid Försvarets materielverk finns ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 60.2 i EU:s cybersäkerhetsakt.

6 §  Det ackrediterade organet för bedömning av överensstämmelse vid Försvarets materielverk är inte underställt myndighetschefen när det bedriver verksamhet enligt EU:s cybersäkerhetsakt.

Verkställighet av sanktionsavgifter

7 §  Om betalningsansvaret har upphävts genom ett beslut som fått laga kraft, ska sanktionsavgiften betalas tillbaka. För sanktionsavgift som betalas tillbaka betalas även ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från den dag då avgiften betalades till och med den dag den betalas tillbaka.

Ändringar

Förordning (2021:555) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Ikraftträder
2021-06-28