Förordning (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2021-06-17
Ändring införd
SFS 2021:583 i lydelse enligt SFS 2021:888
Ikraft
2021-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av

Årsomsättning

3 §  Den årsomsättning som avses i 2 § första stycket 1 lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter ska beräknas enligt bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. Vid omräkning till årsomsättning i euro ska den genomsnittskurs som publiceras av Europeiska centralbanken tillämpas. Förordning (2021:888).

Annullering av en order

3 a §  I stället för vad som föreskrivs i 5 § första stycket 2 lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter ska det för en köpare av sådana produkter för användning i en verksamhet som bedrivs på en restaurang eller ett annat serveringsställe eller i en cateringverksamhet vara förbjudet att annullera en order med kortare varsel än fem dagar. Förordning (2021:888).

Handläggning av ärenden

4 §  Konkurrensverket får inleda och genomföra utredningar på eget initiativ eller på grund av en anmälan.

5 §  När en anmälan tagits emot ska Konkurrensverket inom skälig tid

  1. underrätta anmälaren om hur verket avser att handlägga anmälan, och
  2. om Konkurrensverket inte anser att det finns tillräckliga grunder för att vidta åtgärder med anledning av anmälan, informera anmälaren om skälen till detta.

Samverkan och rapportering

6 §  Konkurrensverket ska

  1. samarbeta med Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och bistå dessa i utredningar i den utsträckning som följer av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan,
  2. offentliggöra en årlig rapport enligt artikel 10.1 i direktiv (EU) 2019/633, och
  3. senast den 15 mars varje år ta fram och överlämna en sådan rapport som avses i artikel 10.2 i direktiv (EU) 2019/633.

[S2]Hänvisningarna till direktiv (EU) 2019/633 gäller direktivet i den ursprungliga lydelsen.

Offentliggörande av ingripanden

7 §  Konkurrensverket ska offentliggöra beslut om förelägganden enligt 19 § första stycket och sanktionsavgift enligt 20 § lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Överklagande

8 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Ikraftträder
2021-11-01

Förordning (2021:888) om ändring i förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; nya 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2021-11-01