Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-07-15
Ändring införd
SFS 2021:820
Ikraft
2021-11-01
Tidsbegränsad
2025-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som får ges för perioden 2021-2024 till kommuner och regioner med svag ekonomi för att vidta åtgärder i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning hos mottagaren.

[S2]Bidrag får ges i mån av tillgång på medel.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap.7 och 11 §§regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag får ges till en kommun eller region som har en svag ekonomi och som har behov av att inom sin verksamhet vidta en eller flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar syftet enligt 1 §.

[S2]Bidrag får ges för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som en kommun eller region avser att genomföra.

4 §  Med svag ekonomi avses att en kommun eller region vid utgången av 2020 hade en negativ soliditet med beaktande av förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998.

5 §  Med omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder avses åtgärder i syfte att anpassa kommunens eller regionens verksamhet till dess ekonomiska förutsättningar.

6 §  Bidrag får inte ges för åtgärder som kommunen eller regionen fått annat statligt stöd för.

Ansökan om bidrag

7 §  Hos Kammarkollegiet finns ett särskilt beslutsorgan, Delegationen för kommunal ekonomi i balans, som prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

8 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Delegationen för kommunal ekonomi i balans vid ett ansökningstillfälle under 2022.

[S2]Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkten för när ansökan senast ska ges in.

9 §  En ansökan om bidrag ska innehålla uppgifter om

 1. den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska situationen i kommunen eller regionen,
 2. vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den ekonomiska situationen i kommunen eller regionen, och
 3. den eller de åtgärder bidraget söks för, vad som ska uppnås med åtgärderna, en uppskattad kostnad för åtgärderna och om annat statligt stöd har sökts eller beviljats för dessa åtgärder.

Handläggning av ärenden om bidrag

10 §  Om en ansökan inte är komplett eller om det finns behov av ytterligare uppgifter eller handlingar för att pröva ansökan, ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera den.

11 §  Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska bedöma om den eller de åtgärder som bidrag söks för är lämpliga för att uppnå syftet som anges i 1 §, eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidraget i stället bör ges för.

[S2]Om delegationen bedömer att andra åtgärder än de som bidrag söks för är mer ändamålsenliga att ge bidraget för, ska sökanden underrättas om denna bedömning och ges tillfälle att inom en viss tid yttra sig över bedömningen. Om sökanden begär att få justera sin ansökan med anledning av delegationens bedömning ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid ge in en sådan justering.

12 §  Om sökanden inte kompletterar sin ansökan eller inte ger in ett yttrande eller en justering av ansökan i tid, får Delegationen för kommunal ekonomi i balans pröva ansökan i befintligt skick.

13 §  När Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska fördela bidrag ska den prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de kommuner och regioner som delegationen bedömer har störst behov av att vidta omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom en eller flera verksamheter för att uppfylla det syfte som anges i 1 §.

[S2]Vid bedömningen av behovet ska delegationen särskilt beakta om kommunen eller regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala respektive regionala skattesatsen för riket och i första hand bevilja bidrag till dessa sökande.

Beslut om bidrag

14 §  Ett beslut om beviljande av bidrag ska innehålla

 1. uppgift om bidragsbeloppets storlek,
 2. uppgift om vilken eller vilka åtgärder som bidraget ges för,
 3. uppgift om vilken period åtgärderna ska vidtas under,
 4. uppgift om huruvida bidragsmottagaren ska ge in en delredovisning,
 5. uppgift om när bidragsmottagaren ska redovisa enligt 16 §,
 6. de övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte,
 7. vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 18 §,
 8. vad som gäller i fråga om återbetalningsskyldighet enligt 19 §, och
 9. vad som gäller i fråga om återkrav enligt 20 §.

15 §  Bidrag får ges som hel- eller delfinansiering av åtgärder som omfattas av en ansökan.

Redovisning av mottaget bidrag

16 §  Bidragsmottagaren ska vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag redovisa för Delegationen för kommunal ekonomi i balans hur bidraget har använts.

[S2]Om bidragsmottagaren enligt beslutet om bidrag ska ge in en delredovisning ska en sådan redovisning innehålla uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.

[S3]En slutredovisning ska innehålla uppgifter om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad.

Utbetalning av bidrag

17 §  Bidrag betalas ut av Kammarkollegiet.

[S2]Hälften av bidraget betalas ut i samband med att Delegationen för kommunal ekonomi i balans beslutar om bidrag.

[S3]Resterande del av bidraget betalas ut efter att en slutredovisning enligt 16 § har kommit in till och godkänts av delegationen. Utbetalningen ska göras senast två månader efter att slutredovisningen kommit in.

18 §  Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. bidraget har beviljats på felaktiga grunder eller med för högt belopp, eller
 2. ett villkor för bidraget inte har följts.

Återbetalningsskyldighet och återkrav av bidrag

19 §  En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. det finns grund för det enligt 18 §,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats, eller
 3. bidraget har använts för annat ändamål än det har beviljats för.

20 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig, ska Delegationen för kommunal ekonomi i balans besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta. Om det finns särskilda skäl får delegationen besluta att helt eller delvis sätta ned kravet på återbetalning eller räntan.

[S2]Återkrav och ränta betalas in till Kammarkollegiet.

21 §  Räntan betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter.

Överklagande

22 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Ikraftträder
2021-11-01