Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2021-09-09
Ändring införd
SFS 2021:848 i lydelse enligt SFS 2023:87
Ikraft
2021-10-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-08

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag lämnas till kommuner för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Bidraget får användas för kostnader för

 1. att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Statens skolverks riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan,
 2. att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan, och
 3. kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan. Förordning (2022:224).

4 §  Statsbidrag får inte lämnas för insatser som bidrag lämnats för på annat sätt.

Fastställande av bidrag

/Upphör att gälla U: 2023-04-05/

5 §  För varje bidragsår ska Skolverket besluta två bidragsramar för varje kommun utifrån ett indexbaserat belopp som Statistiska centralbyrån beräknar enligt 6 §.

En bidragsram ska avse kostnader för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan enligt 3 § 1-3. Den andra bidragsramen ska endast avse kostnader enligt 3 § 1. Förordning (2022:224).

/Träder i kraft I: 2023-04-05/

5 §  För varje bidragsår ska Skolverket besluta två bidragsramar för varje kommun utifrån ett indexbaserat belopp som Statistiska centralbyrån beräknar enligt 6 §. Båda bidragsramarna ska avse kostnader för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan enligt 3 § 1-3. Förordning (2023:87).

/Upphör att gälla U: 2023-04-05/

6 §  För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning justeras så som framgår av 6 § andra stycket denna förordning, dividerad med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Tillägg eller avdrag för socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1-5 år enligt 6 § 4 förordningen om kommunalekonomisk utjämning ska i fråga om tillämpning på statsbidrag enligt denna förordning beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att ett socioekonomiskt index multipliceras med femtio procent av åldersersättningen enligt 6 § 1 förordningen om kommunalekonomisk utjämning för barn i åldern 1-5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen. Hur det socioekonomiska indexet ska beräknas framgår av bilagan till förordningen om kommunalekonomisk utjämning.

Tillgängliga medel för kostnader enligt 3 § 1-3 respektive för kostnader som endast avser 3 § 1 divideras med antalet invånare i landet den 30 juni ett år före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp för kostnader enligt 3 § 1-3 respektive för kostnader som endast avser 3 § 1, multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 30 juni ett år före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms genom att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det totala beloppet för respektive bidragsram. Förordning (2022:224).

/Träder i kraft I: 2023-04-05/

6 §  För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning justeras så som framgår av 6 § andra stycket denna förordning, dividerad med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

[S2]Tillägg eller avdrag för socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1-5 år enligt 6 § 4 förordningen om kommunalekonomisk utjämning ska i fråga om tillämpning på statsbidrag enligt denna förordning beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att ett socioekonomiskt index multipliceras med femtio procent av åldersersättningen enligt 6 § 1 förordningen om kommunalekonomisk utjämning för barn i åldern 1-5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen. Hur det socioekonomiska indexet ska beräknas framgår av bilagan till förordningen om kommunalekonomisk utjämning.

[S3]Tillgängliga medel för respektive bidragsram ska divideras med antalet invånare i landet den 30 juni ett år före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 30 juni ett år före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms genom att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det totala beloppet för respektive bidragsram. Förordning (2023:87).

Rekvisition och utbetalning av statsbidrag

7 §  Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget vid ett eller flera tillfällen per bidragsår efter rekvisition.

[S2]Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. Förordning (2022:224).

Uppföljning och utvärdering

8 §  Skolverket ska följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

[S2]Skolverket ska sprida information om hur statsbidraget används i kommunerna.

9 §  En kommun som får bidrag enligt bestämmelserna i denna förordning är skyldig att till Skolverket lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering.

Återbetalningskrav och återkrav

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

11 §  Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå från ett återkrav.

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §  Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 12 oktober 2021.
 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2022.
Ikraftträder
2021-10-12

Förordning (2022:224) om ändring i förordningen (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 april 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2022-04-27

Förordning (2023:87) om ändring i förordningen (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 5 april 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2023-04-05