Förordning (2021:905) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-10-15
Ändring införd
SFS 2021:905
Ikraft
2021-11-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2021:899) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om på vilket språk investeringsfaktablad enligt artiklarna 23 och 24 och klagomål enligt artikel 38 i EU-förordningen ska upprättas.

3 §  Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektionen med stöd av 3 kap. 5 § lagen (2021:899) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering beslutat att en fysisk person under en viss tid inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

4 §  Finansinspektionen och Konsumentverket ska på begäran lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen över sådan marknadsföringskommunikation som avses i artikel 27 i EU-förordningen.

Ändringar

Förordning (2021:905) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Ikraftträder
2021-11-10