Lag (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-10-22
Ändring införd
SFS 2021:937
Ikraft
2022-01-01
Tidsbegränsad
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller för preliminärt stöd vid korttidsarbete som

  1. har lämnats efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och
  2. avser stödmånader under perioden 16 mars 2020-30 juni 2021.

Prop. 2021/22:14: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

Av paragrafen framgår att lagen gäller för preliminärt stöd vid korttidsarbete som har lämnats efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (första punkten), dvs. det stöd som lämnas enligt det öppna och permanenta systemet till arbetsgivare som ...

Ny anmälan om avstämning

2 §  En arbetsgivare som har fått ett beslut om återbetalning av preliminärt stöd enligt 30 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete får ge in en ny anmälan om avstämning, under förutsättning att

  1. grunden för beslutet om återbetalning är att anmälan om avstämning inte har getts in i rätt tid, och
  2. beslutet om återbetalning har fått laga kraft.

Prop. 2021/22:14: I paragrafen anges under vilka förutsättningar en ny anmälan om avstämning får lämnas.

Av paragrafen följer att en arbetsgivare som har fått ett beslut om återbetalning av preliminärt stöd enligt 30 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete får ge in en ny anmälan om avstämning under förutsättning att grunden för beslutet om återbetalning ...

3 §  En ny anmälan om avstämning ska ges in till Tillväxtverket senast den 30 april 2022 och omfatta de stödmånader som beslutet om återbetalning avser.

Prop. 2021/22:14: Av paragrafen framgår vad en ny anmälan ska omfatta och när en sådan anmälan senast ska lämnas.

En ny anmälan ska ges in till Tillväxtverket senast den 30 april 2022 och omfatta de stödmånader som beslutet om återbetalning avser.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

4 §  Arbetsgivaren ska i anmälan om avstämning ställa samman de belopp som arbetsgivaren inte har rätt till enligt 6 § och har rätt till enligt 7 och 8 §§ till ett nettobelopp.

Prop. 2021/22:14: Av paragrafen framgår att arbetsgivaren i anmälan om avstämning ska ställa samman belopp som arbetsgivaren inte har rätt till enligt 6 § och har rätt till enligt 7 och 8 §§ till ett nettobelopp. Se kommentaren till dessa paragrafer.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 28 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Övervägandena ...

Avstämning av preliminärt stöd

5 §  Vad som föreskrivs om avstämning av preliminärt stöd i 20-24 §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska också gälla vid en ny anmälan om avstämning enligt denna lag.

Prop. 2021/22:14: Av paragrafen framgår att bestämmelserna om avstämning i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska gälla också vid en ny anmälan om avstämning. Detta innebär att bestämmelserna om avstämningens innehåll (20 §), beräkningen av tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning (21 och 22 §§) och genomsnittlig löneminskning (23 och 24 §§) i lagen om stöd vid korttidsarbete också ska vara tillämpliga vid avstämning enligt den nya lagen. ...

6 §  Om arbetsgivaren vid tillämpning av 25 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete skulle ha varit skyldig att betala tillbaka det preliminära stöd som har betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod, har arbetsgivaren inte rätt till slutligt stöd för arbetstagaren.

Prop. 2021/22:14: I paragrafen anges att om arbetsgivaren vid tillämpning av 25 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete skulle ha varit skyldig att betala tillbaka det preliminära stöd som har betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod, har arbetsgivaren inte rätt till slutligt stöd för arbetstagaren.

Hänvisningen till 25 § lagen om stöd vid korttidsarbete ...

7 §  Om det preliminära stödet för en stödmånad har beräknats på en större arbetstidsminskning än den som följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten gäller för stödmånaden, ska det slutliga stödet beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd enligt 17 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete men baserat på den mindre arbetstidsminskningen.

Prop. 2021/22:14: Av paragrafen framgår hur slutligt stöd ska beräknas om korttidsavtalet har justerats under avtalsperioden.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 26 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. En justering har gjorts för att bestämmelsen ska kunna tillämpas när det redan finns ett beslut om återbetalning av preliminärt stöd.

Bestämmelsen ...

8 §  Om det preliminära stödet för en stödmånad har beräknats på en mindre arbetstidsminskning än den som följer av det avtal som vid avstämningstidpunkten gäller för stödmånaden, ska det slutliga stödet beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd enligt 17 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete men baserat på den större arbetstidsminskningen. Arbetsgivaren har då rätt till ytterligare stöd motsvarande skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd.

[S2]Ytterligare stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när frågan om ytterligare stöd prövas. Om arbetsgivaren är en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.

Prop. 2021/22:14: Av paragrafen framgår hur slutligt stöd ska beräknas om korttidsavtalet justerats under avtalsperioden.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 27 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. En justering har gjorts för att bestämmelsen ska kunna tillämpas när det redan finns ett beslut om återbetalning av preliminärt stöd.

I första ...

Betalning av slutligt stöd

9 §  Om arbetsgivaren efter en ny anmälan om avstämning har rätt till slutligt stöd, ska det stödet betalas ut till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte har betalat tillbaka det preliminära stödet, ska i stället fordran på återbetalningsbeloppet minskas med det slutliga stödet.

[S2]Om arbetsgivaren har rätt till ytterligare stöd, ska även det stödet betalas ut.

[S3]Slutligt stöd och ytterligare stöd ska dock inte lämnas för en stödmånad i den utsträckning sådant stöd redan har lämnats för den aktuella månaden.

Prop. 2021/22:14: I paragrafen anges hur arbetsgivarens rätt till slutligt stöd, efter att avstämning gjorts i enlighet med 5–8 §§, ska förhålla sig till det beslut om återbetalning som fattats enligt 30 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

I första stycket anges att om arbetsgivaren efter en ny anmälan om avstämning har rätt till slutligt stöd ...

Återbetalningsskyldighet och kontroll

10 §  Vad som föreskrivs om återbetalningsskyldighet och kontroll i 31 och 35-36 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska också gälla i ärenden enligt denna lag.

Prop. 2021/22:14: Av paragrafen framgår att vad som anges om återbetalningsskyldighet och kontroll i 31 och 3536 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete också ska gälla i ärenden enligt denna lag. ...

Handläggande myndighet

11 §  Tillväxtverket prövar frågor enligt denna lag.

Prop. 2021/22:14: Av paragrafen framgår att Tillväxtverket prövar frågor enligt lagen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Överklagande

12 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om sådant kontrollbesök som avses i 36 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2021/22:14: I paragrafen regleras hur beslut enligt lagen överklagas.

Av första stycket framgår att Tillväxtverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I stycket regleras också att beslut om sådant kontrollbesök som avses i 36 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete inte får överklagas.

Av andra stycket ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
  2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.
  3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ansökningar som har getts in till Tillväxtverket före den 1 maj 2022.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:16, Prop. 2021/22:14, Bet. 2021/22:NU6
Ikraftträder
2022-01-01