Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad
2021-11-03
Ändring införd
SFS 2021:995
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas regionala arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

3 §  Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja och bidra till

  1. framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner,
  2. införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter,
  3. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
  4. utbildning och kompetensutveckling i länet.

4 §  Länsstyrelserna ska i sitt arbete samverka med kommuner och regioner samt andra berörda myndigheter och aktörer. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnat med den verksamhet som bedrivs vid myndigheter på nationell nivå.

5 §  Länsstyrelserna ska årligen senast den 1 mars lämna en redovisning till Jämställdhetsmyndigheten, med kopia till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), av det arbete som samordningsfunktionen har utfört inom respektive län. I rapporten ska länsstyrelserna särskilt redovisa en bedömning av vilka resultat och effekter som har uppnåtts, en analys av utvecklingen av arbetet i länet samt regionala och lokala behov av stöd på området.

[S2]Länsstyrelsen ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten om vilken redovisning som behövs.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
  2. Redovisningen enligt 5 § första stycket ska första gången lämnas senast den 1 mars 2023.
Ikraftträder
2022-01-01