Förordning (2022:1058) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2022-06-22
Ändring införd
SFS 2022:1058
Ikraft
2022-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EU:s gräns- och kustbevakningsförordning), och
 2. lagen (2022:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

2 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

3 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Gränsförvaltningsmyndigheternas ansvar

4 §  Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Kriminalvården och Migrationsverket, här kallade gränsförvaltningsmyndigheterna, är de nationella myndigheter som utgör Sveriges del av den europeiska gräns- och kustbevakningen enligt artikel 4 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

[S2]Gränsförvaltningsmyndigheterna ska tillsammans, inom ramen för respektive myndighets verksamhetsområde, ansvara för att Sverige uppfyller sina åligganden enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning och att Sverige vid behov kan begära och ta emot bistånd från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

[S3]Polismyndigheten ska vara samordnande myndighet, om det inte är uppenbart att någon annan myndighet bör vara ansvarig för samordningen.

5 §  Polismyndigheten ska

 1. vara nationell kontaktpunkt enligt artikel 13 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning,
 2. vara nationell samordningscentral enligt artikel 21 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning,
 3. vara central nationell myndighet med ansvar för att förvalta det ekonomiska stödet i enlighet med artikel 61 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, och
 4. ansvara för att anmäla till kommissionen vilken svensk myndighet som är ansvarig för personuppgiftsbehandling enligt artikel 89.1 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

6 §  Den samordnande myndigheten ska efter samråd med övriga gränsförvaltningsmyndigheter bereda och till regeringen överlämna förslag till beslut om

 1. Sveriges nationella strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning enligt artikel 8.6 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning eller uppdatering av denna, och
 2. indelning av Sveriges yttre gräns i gränsavsnitt enligt artikel 30 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

[S2]Vid behov får även andra myndigheter än gränsförvaltningsmyndigheter delta i arbetet enligt första stycket.

7 §  Om en insats enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning ska genomföras i Sverige, eller utomlands med svenskt deltagande, ska en operativ plan för insatsen upprättas i enlighet med artikel 38 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning. Den samordnande myndigheten och övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter ansvarar för svenskt deltagande i utformningen av en sådan plan.

8 §  Om det har beslutats att det ska genomföras en insats i Sverige enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, ska den samordnande myndigheten genast underrätta Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen kommer att använda statsfartyg eller statsluftfartyg på svenskt territorium.

[S2]I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för tillträde till svenskt territorium.

Gränsförvaltningsmyndigheternas befogenheter

9 §  Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter, efter regeringens medgivande, begära bistånd från Frontex i form av snabba gränsinsatser, utplaceringar av stödenheter för migrationshantering och återvändandeinterventioner enligt artikel 37.2, 40 respektive 53 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

[S2]Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter, utan regeringens medgivande, även begära sådana typer av bistånd från Frontex som inte framgår av första stycket.

[S3]Den samordnande myndigheten ska underrätta Regeringskansliet (Justitiedepartementet) innan

 1. ett beslut fattas om en begäran om bistånd i form av en gemensam insats eller en återvändandeinsats enligt artikel 37.1 respektive 50 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, och
 2. ett samtycke ges till en av Frontex initierad återvändandeinsats enligt artikel 50.1 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

10 §  Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda myndigheter besluta om att ge utländska tjänstemän som tjänstgör i Sverige enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning tillstånd att utföra förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning enligt 3 § första och andra stycket och 4 § lagen (2022:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

11 §  Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter förhandla om och ingå överenskommelser med

 1. Frontex i alla frågor som föranleds av samarbetet enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, och
 2. andra stater inom ramen för insatser i tredjeland som Sverige deltar eller ska delta i enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

[S2]En överenskommelse enligt första stycket får inte ingås om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en överenskommelse enligt första stycket 2 ingås ska den samordnande myndigheten underrätta Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Ändringar

Förordning (2022:1058) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning

Ikraftträder
2022-08-01