Lag (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-12-01
Ändring införd
SFS 2022:1672
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden (spelmarknadsmyndigheten).

2 §  Med spel avses i denna lag detsamma som i spellagen (2018:1138).

3 §  En licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) ska till spelmarknadsmyndigheten lämna de uppgifter om ett visst spel som myndigheten behöver för att följa utvecklingen på spelmarknaden.

4 §  Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

  1. utredningar i enskilda ärenden som rör tillämpning av spellagen (2018:1138), eller
  2. personuppgifter.

5 §  Spelmarknadsmyndigheten får förelägga en licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) att lämna uppgifter enligt 3 §.

[S2]Ett föreläggande får förenas med vite.

6 §  Beslut om föreläggande enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regelbundet återkommande uppgiftsskyldighet.

Ändringar

Lag (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2022/23:29, Prop. 2021/22:242, Bet. 2022/23:KrU2
Ikraftträder
2023-01-01