Fjärrkylelag (2022:332)

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2022-04-28
Ändring införd
SFS 2022:332
Ikraft
2022-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om mätning och fakturering i fråga om fjärrkyla och om information om energianvändning.

Ordförklaringar

2 §  I denna lag avses med

[S2]fjärrkyleföretag: den som bedriver fjärrkyleverksamhet,

[S3]fjärrkylekund: den som ingått ett avtal om leverans av fjärrkyla med ett fjärrkyleföretag,

[S4]fjärrkyleverksamhet:

  • distribution i rörledningar av kallvatten eller en annan bärare av värmeenergi för avkylning, om en obestämd grupp mottagare inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamheten, och
  • produktion och försäljning av den fjärrkyla som distribueras i rörledningarna, om det är distributören som bedriver produktionen och försäljningen.

Information om energiprestanda och andelen förnybar energi

3 §  Ett fjärrkyleföretag ska se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrkylesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna sådan information.

Mätning av bortförd värmeenergi hos fjärrkylekunder

4 §  Ett fjärrkyleföretag ska

  1. mäta mängden bortförd värmeenergi och dess fördelning över tid,
  2. tillhandahålla de mätsystem och den mätutrustning som behövs för mätningen, och
  3. beräkna mängden bortförd värmeenergi vid avsaknad av mätvärden.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om mätning och beräkning enligt första stycket 1 och 3.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning enligt första stycket 2 ska uppfylla och om undantag från dessa krav.

Prop. 2021/22:124: I första stycket första punkten finns den grundläggande bestämmelsen att mätning ska göras av mängden bortförd värmeenergi och dess fördelning över tid. Av det sistnämnda följer att mätning måste ske med viss regelbundenhet. I andra punkten regleras att det är fjärrkyleföretaget som ska tillhandahålla de mätsystem och den mätutrustning som behövs för mätningen enligt första punkten. Det är alltså fjärrkyleföretaget som installerar och äger den mätutrustning som krävs för att mäta ...

Fakturering och tillhandahållande av information

5 §  Ett fjärrkyleföretags fakturering av en fjärrkylekund ska baseras på uppmätta mängder bortförd värmeenergi eller, vid avsaknad av sådana mätvärden, på beräknade mängder.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om fakturering.

Prop. 2021/22:124: I första stycket regleras att ett fjärrkyleföretags fakturering av kunden ska baseras på uppmätta mängder bortförd värmeenergi. Det innebär i praktiken att fjärrkyleföretagen inte får använda sig av system med för-

6 §  Ett fjärrkyleföretag ska lämna faktureringsinformation och information om energianvändning till en fjärrkylekund och, på begäran, till ett företag som fjärrkylekunden har utsett.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om tillhandahållande av information enligt första stycket och om undantag från dessa krav.

Prop. 2021/22:124: I första stycket regleras fjärrkyleföretagens skyldighet att lämna information till fjärrkylekunder och till ett företag som fjärrkylekunden har utsett, t.ex. en leverantör av energitjänster. Med faktureringsinformation avses enligt direktivet den information som finns i bilaga 7 a punkten 3. Med information om energianvändning (benämns användningsinformation i direktivet) avses mätvärden.

7 §  Ett fjärrkyleföretag får inte ta ut någon avgift för att tillhandahålla en fjärrkylekund fakturor, faktureringsinformation och information om energianvändning.

Prop. 2021/22:124: Paragrafen innehåller ett förbud för fjärrkyleföretag att ta ut avgifter för att tillhandahålla sina kunder fakturor, faktureringsinformation och information om energianvändning. Paragrafen genomför artikel 11a.1 i direktiv (EU) 2018/2002. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Kommunala fjärrkyleföretag

8 §  Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan juridisk person som avses i 10 kap.2-6 §§ i samma lag bedriva fjärrkyleverksamhet utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärrkyleverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrkyleverksamhet.

Tillsyn

9 §  Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Prop. 2021/22:124: I första stycket anges att en tillsynsmyndighet ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Det är regeringen som bestämmer vilken myndighet som ska vara tillsynsmyndighet.

10 §  Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Överklagande

11 §  Beslut enligt 10 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Fjärrkylelag (2022:332)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:239, Prop. 2021/22:124, Bet. 2021/22:NU18
Ikraftträder
2022-06-01