Lag (2022:333) om energimätning i byggnader

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2022-04-28
Ändring införd
SFS 2022:333
Ikraft
2022-06-01
Upphäver
Lag (2014:267) om energimätning i byggnader
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om energimätning i lägenheter och information om energianvändning.

Prop. 2013/14:174: I paragrafen anges syftet med lagen.

Individuell mätning av el

2 §  Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller utför eller låter utföra en ombyggnad av en byggnad ska se till att elanvändningen i varje lägenhet kan mätas.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna i första stycket.

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på att i vissa fall se till att varje lägenhets elförbrukning kan mätas. Bestämmelserna införs mot bakgrund av artikel 9.1 andra stycket b i energieffektiviseringsdirektivet.

Individuell mätning av värme och tappvarmvatten för hushållsbruk

3 §  Den som äger ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med värme från en central källa eller från ett system för fjärrvärme ska se till att den energi som används för uppvärmning i varje lägenhet kan mätas.

[S2]Den som äger ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med tappvarmvatten för hushållsbruk från en central källa eller från ett system för fjärrvärme ska se till att det tappvarmvatten för hushållsbruk som används i varje lägenhet kan mätas.

[S3]Första och andra styckena gäller endast om det är tekniskt genomförbart och proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar att installera system för individuell mätning.

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på att i vissa fall se till att varje lägenhets naturgasförbrukning kan mätas. Bestämmelserna införs mot bakgrund av artikel 9.1 andra stycket b i energieffektiviseringsdirektivet.

Prop. 2021/22:124: I första stycket regleras mätning av värme. I andra stycket regleras mätning av tappvarmvatten för hushållsbruk. Uttrycket ”en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler” svarar mot direktivets uttryck ”byggnader med flera användningsområden”.

4 §  Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med tappvarmvatten för hushållsbruk från en central källa eller från ett system för fjärrvärme ska se till att det tappvarmvatten för hushållsbruk som används i varje bostadslägenhet kan mätas.

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. i vilka fall det är tekniskt genomförbart och proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar att installera system för individuell mätning enligt 3 §,
  2. vilka mätmetoder som ska tillämpas vid mätning enligt 3 § första stycket, och
  3. de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning enligt 3 och 4 §§ ska uppfylla och undantag från dessa krav.

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på att i vissa fall införa individuell mätning av värme och kyla i en byggnad. Bestämmelserna införs mot bakgrund av artikel 9.1 och artikel 9.3 i energieffektiviseringsdirektivet.

Avläsning av mätsystem och tillhandahållande av information

6 §  Den som äger en byggnad där system för individuell mätning har installerats enligt 3 eller 4 § ska

  1. se till att mängden energi som används för uppvärmning och mängden tappvarmvatten för hushållsbruk till varje lägenhet läses av, och
  2. säkerställa att varje lägenhetsinnehavare får faktureringsinformation och information om energianvändning och att informationen, på begäran, lämnas till ett företag som lägenhetsinnehavaren har utsett.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om tillhandahållande av information enligt första stycket 2 och om undantag från dessa krav.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fakturering och kostnadsfördelning.

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på att i vissa fall införa individuell mätning av tappvarmvatten i en byggnad. Bestämmelserna införs mot bakgrund av artikel 9.1 och artikel 9.3 i energieffektiviseringsdirektivet. Paragrafen avser individuell mätning av tappvarmvatten i byggnader med en central källa som försörjer två eller flera lägenheter. Om installationen till lägenheten enbart avser kallvatten och lägenhetsinnehavaren själv har att värma vattnet, krävs inte mätning av vattenförbrukningen. ...

Prop. 2021/22:124: I första stycket första punkten finns ett krav på avläsning av system för individuell mätning som har installerats i byggnader i enlighet med lagen. Kravet riktas mot den som äger en sådan byggnad. Tidsintervallen för avläsning styrs av tidsintervallen för tillhandahållande av information enligt andra punkten.

7 §  Den som äger en byggnad där system för individuell mätning har installerats enligt 3 eller 4 § får inte ta ut någon avgift för att tillhandahålla lägenhetsinnehavare fakturor, faktureringsinformation eller information om energianvändning.

Prop. 2021/22:124: Paragrafen innehåller ett förbud för fastighetsägare att ta ut avgifter för att tillhandahålla lägenhetsinnehavare fakturor, faktureringsinformation och information om energianvändning. Paragrafen genomför artikel 11a.1 i direktiv (EU) 2018/2002. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Tredimensionella fastigheter

8 §  Om en samfällighetsförening ansvarar för el-, värme- eller tappvarmvattensystemet i en byggnad som består av tredimensionella fastigheter, ska det som sägs i denna lag om ägaren till en byggnad i stället tillämpas på föreningen.

Tillsyn

9 §  Byggnadsnämnden och den eller de statliga myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen enligt första stycket.

10 §  Om ett system för individuell mätning ska installeras, ska tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar som behövs för att de skyldigheter som anges i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska kunna följas. Tillsynsmyndigheten ska bestämma vilka handlingar som ska lämnas till myndigheten.

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller i första stycket en bestämmelse om att det är byggnadsnämnden som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i 2, 3, och 5–8 §§ fullgörs.

11 §  Den som har en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska lämna tillsynsmyndigheten de handlingar och uppgifter i övrigt som behövs för tillsynen.

12 §  Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Avgifter

13 §  En statlig tillsynsmyndighet får ta ut avgifter för sin tillsyn.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

14 §  En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn.

[S2]Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Prop. 2021/22:124: Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunernas avgifter för tillsyn. Den motsvarar i sak 14 § i den upphävda lagen (2014:267) om energimätning i byggnader, jfr propositionen Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (prop. 2013/14:174 s. 256).

Överklagande

15 §  Beslut enligt 12 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller en bestämmelse om överklagande. Det är endast de beslut som omnämns som får överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2022:333) om energimätning i byggnader

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
  2. Genom lagen upphävs lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.
  3. Bestämmelsen i 4 § gäller inte om ansökan om bygglov för uppförande av byggnaden har lämnats in före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:239, Prop. 2021/22:124, Bet. 2021/22:NU18
Ikraftträder
2022-06-01