Lag (2022:926) om behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-06-16
Ändring införd
SFS 2022:926
Ikraft
2022-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens syfte

1 §  Syftet med denna lag är att ge aktörer i idrottens antidopningsarbete möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Prop. 2021/22:139: Av paragrafen framgår att syftet med lagen är dubbelt. Lagen ska dels ge aktörerna som omfattas av lagen möjlighet att i sin antidopningsverksamhet behandla personuppgifter om idrottsutövare och andra personer på ett ändamålsenligt sätt, dels skydda enskilda mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Idrottens antidopningsarbete

2 §  Med idrottens antidopningsarbete avses i denna lag sådant antidopningsarbete som utförs på grund av världsantidopningskoden (World Anti-Doping Code) eller de internationella standarder som kompletterar koden.

Lagens tillämpningsområde

3 §  Denna lag ska tillämpas då personuppgifter behandlas i idrottens antidopningsarbete som utförs av

 1. signatärer av världsantidopningskoden som är etablerade i Sverige,
 2. signatärer av världsantidopningskoden som inte är etablerade i Sverige, om personuppgifterna behandlas i Sverige,
 3. föreningar och förbund som är anknutna till Sveriges Riksidrottsförbund, eller
 4. andra föreningar och förbund än de som anges i 3 och som är etablerade i Sverige och anknutna till ett internationellt specialidrottsförbund som är signatär av världsantidopningskoden.

4 §  Denna lag ska även tillämpas då personuppgifter behandlas i idrottens antidopningsarbete som, efter delegation från en signatär av världsantidopningskoden, utförs av

 1. organ som är etablerade i Sverige, eller
 2. organ som inte är etablerade i Sverige, om personuppgifterna behandlas i Sverige.

5 §  Denna lag gäller endast om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Förhållandet till annan reglering

6 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i lagen benämnd EU:s dataskyddsförordning.

7 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag.

Prop. 2021/22:139: Av paragrafen framgår att dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen gäller för behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete. En förutsättning är dock att inte annat följer av denna lag. I dataskyddslagen finns kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som gäller på ett generellt plan. Av 1 kap. 6 § dataskyddslagen följer att den lagen är subsidiär till annan lagstiftning. ...

Ändamål med behandlingen

8 §  Personuppgifter får behandlas i idrottens antidopningsarbete om det är nödvändigt för att

 1. handlägga ärenden om medicinsk dispens samt begära överprövning av och överklaga beslut om sådan dispens,
 2. planera, samordna och administrera vistelserapporteringar,
 3. planera, samordna och genomföra dopningskontroller,
 4. handlägga, tillhandahålla information i och överklaga beslut i ärenden om dopningsförseelser, och
 5. inhämta, bearbeta, analysera och delge information som gäller möjliga dopningsförseelser.

[S2]Endast Antidoping Sverige AB och internationella specialidrottsförbund som är etablerade i Sverige och är signatärer av världsantidopningskoden får behandla personuppgifter enligt första stycket 5. Andra organ som denna lag är tillämplig på får dock behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att tillhandahålla Antidoping Sverige AB eller ett internationellt specialidrottsförbund som är signatär av världsantidopningskoden information som behövs i deras verksamhet enligt första stycket 5.

Prop. 2021/22:139: I första stycket anges de ändamål för vilka personuppgifter får samlas in och vidarebehandlas i idrottens antidopningsarbete enligt lagen. Genom ändamålen anges den yttre ramen för den behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen. En viss behandling av personuppgifter kan ske för mer än ett ändamål. Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt för något av de angivna ändamålen (se dock 9 och 10 §§). Kravet på att behandlingen ska vara nödvändig innebär inte att behandlingen ...

9 §  Personuppgifter som behandlas enligt 8 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten eller Tullverket information som behövs i myndigheternas brottsbekämpande verksamhet.

10 §  Personuppgifter som behandlas enligt 8 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter

11 §  Inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) än uppgifter om hälsa, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person får behandlas med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning.

Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser

12 §  Personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas endast för de ändamål som anges i 8 § första stycket 4 och 5.

Tillgången till personuppgifter

13 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Dataskyddsombud

14 §  Antidoping Sverige AB, Sveriges Riksidrottsförbund och sådana organ som avses i 4 § 1 ska utse dataskyddsombud för sin behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete.

Prop. 2021/22:139: Av paragrafen framgår att Antidoping Sverige ska utse dataskyddsombud för sin behandling av personuppgifter i antidopningsarbetet. Även RF ska utse ett sådant ombud. Kravet omfattar inte de föreningar och förbund som är anknutna till RF. Vidare ska sådana organ som avses i 4 § 1 utse dataskyddsombud. Bestämmelsen träffar i dagsläget serviceföretaget IDTM, men kan i framtiden omfatta fler aktörer. Bestämmelser om dataskyddsombud samt om ombudets ställning och uppgifter finns i artiklarna 37–39 i ...

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

15 §  Personuppgifter får inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

16 §  Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 8 § första stycket 5 får inte behandlas längre än tre år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna behandlades första gången. Om en ny uppgift om samma persons anknytning till dopningsverksamhet behandlas före utgången av tidsfristen, får de personuppgifter som redan finns om personen fortsätta att behandlas så länge någon av uppgifterna får behandlas.

Ändringar

Lag (2022:926) om behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete

Förarbeten
Rskr. 2021/22:380, Prop. 2021/22:139, Bet. 2021/22:KrU10
Ikraftträder
2022-08-01