Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2023-04-20
Ändring införd
SFS 2023:196
Ikraft
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-27

Lagens innehåll och syfte

1 §  I denna lag finns bestämmelser om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Prop. 2022/23:43: Paragrafen anger lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

2 §  Kommuner ska bidra till att samhällets samlade brottsförebyggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt genom att fullgöra de uppgifter som följer av denna lag.

Prop. 2022/23:43: Av paragrafen framgår att kommunerna ska bidra till att samhällets samlade brottsförebyggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt genom att fullgöra vissa uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

3 §  Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen.

Prop. 2022/23:43: Av paragrafen framgår att syftet med lagen är att säkerställa dels att kommunerna tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder utifrån ett kunskapsbaserat underlag, dels att kommunerna tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Behovet av brottsförebyggande åtgärder ska bedömas utifrån ett kunskapsbaserat underlag så att de åtgärder som planeras och vidtas är adekvata. Ett sådant underlag tas fram inom ramen för ett strukturerat och systematiskt ...

Lägesbild och åtgärdsplan

4 §  Kommuner ska ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Lägesbilden ska innehålla

  1. en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser,
  2. annan information av betydelse i sammanhanget, och
  3. en analys av kartläggningen och informationen.

Prop. 2022/23:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om att kommuner ska kartlägga den lokala brottsligheten och dess konsekvenser, komplettera resultatet med annan information av betydelse i sammanhanget och genomföra en analys samt sammanställa allt i en lägesbild. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

5 §  Kommuner ska, med lägesbilden som underlag, besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan).

Prop. 2022/23:43: Paragrafen innehåller en skyldighet för kommuner att besluta om en plan för brottsförebyggande åtgärder (åtgärdsplan). Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

6 §  Kommuner ska minst vartannat år uppdatera lägesbilden och följa upp åtgärdsplanen.

7 §  Arbetet med lägesbilden och åtgärdsplanen ska i den utsträckning som det är lämpligt integreras med sådant analys- och planeringsarbete som sker i enlighet med andra författningar.

Kommuners ansvar för samordning

8 §  Kommuner ska inom sitt geografiska område ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbetet enligt 9 och 10 §§.

9 §  Kommuner ska verka för att skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med relevanta aktörer. En sådan överenskommelse ska innehålla åtminstone uppgifter om för vilka syften och inom vilka områden som samverkan ska ske.

10 §  Kommuner ska också verka för att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum (strategiskt råd) där kommunen och relevanta aktörer ingår. Rådet ska ledas av kommunen.

[S2]Kommuner ska verka för att övriga aktörer i rådet deltar med representanter som har ledande befattningar.

Samordningsfunktion

11 §  Kommuner ska ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.

Prop. 2022/23:43: Paragrafen innehåller krav på att kommuner ska ha en samordningsfunktion. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

12 §  Samordningsfunktionen ska särskilt

  1. samordna och stödja genomförandet av kommunens arbete enligt denna lag,
  2. utgöra kommunens kontaktpunkt i förhållande till externa aktörer, och
  3. bidra till att information om det brottsförebyggande arbetet sprids till kommunens invånare och andra som kan ha intresse eller behov av sådan information.

Prop. 2022/23:43: Paragrafen innehåller en beskrivning av vissa arbetsuppgifter för samordningsfunktionen. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Ledningen av arbetet

13 §  Kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutar, ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och för att kontinuerligt rapportera om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktige.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
  2. Kommuner behöver inte besluta om en åtgärdsplan enligt 5 § förrän den 1 juli 2024.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:161, Prop. 2022/23:43, Bet. 2022/23:JuU9
Ikraftträder
2023-07-01