AFS 1981:14

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1981:14

Utkom från trycket

den 14 sept. 1981

SKYDD MOT SKADA GENOM FALL

Utfärdad den 20 augusti 1981

AFS 1981:14

2

SKYDD MOT SKADA GENOM FALL

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom fall med

kommentarer

Utfärdad den 20 augusti 1981

AFS 1981:14

3

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot

skada genom fall

Utfärdad den 20 augusti 1981

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

följande föreskrifter.

1 § Med fall avses i dessa föreskrifter att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett,

trampar genom något underlag eller liknande eller faller till lägre nivå.

2 § Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall förebyggs.

3 § Vid anordnande av underlag som är avsett att beträdas skall eftersträvas att det har lämplig

ytsträvhet och är fritt från hinder och ojämnhet som innebär risk för fall. Underlaget skall ha

betryggande bärighet. Annat underlag får beträdas först sedan särskilda skyddsåtgärder

vidtagits.

Är underlaget lutande skall behovet av skyddsåtgärder särskilt beaktas.

4 § Arbetsplats och transportväg inom arbetsställe skall ha tillräckligt utrymme för att arbete

och förflyttning skall kunna ske utan risk för fall. De skall hållas fria från spill, avfall och

ovidkommande föremål. Om det behövs skall belysning ordnas så att förhållande som kan

orsaka fall i görligaste mån syns.

5 § Trappa, trappsteg, stege, arbetsbock, lejdare, landgång, ramp, snedbana, ställning,

plattform, arbetsflotte och liknande anordning skall utföras, anordnas och underhållas så att

risk för fall motverkas. Detta gäller även fotsteg och motsvarande på maskin, fordon och

annan teknisk anordning.

6 § Hål, öppning och liknande på plats där någon uppehåller eller förflyttar sig under arbetet

liksom yta där risk för genomtrampning kan finnas skall där det behövs ha skyddsanordning

mot fall, t ex täckning, skyddsräcke eller avspärrning.

Behovet av motsvarande skyddsanordning vid stup eller annan större nivåskillnad, där risk

finns för skada genom fall, skall beaktas.

Kan lämplig skyddsanordning inte användas skall annan skyddsåtgärd vidtas.

7 § Skyddsanordning mot fall skall vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli

utsatt för. Särskild uppmärksamhet ägnas därvid åt förekommande infästningar.

Skyddsanordning skall kontrolleras regelbundet och underhållas väl. Vid kontroll skall bl a

tillses att materialet inte skadats.

AFS 1981:14

4

8 § Skyddstäckning över hål, öppning och motsvarande skall vara säkrad så att den inte kan

avlägsnas oavsiktligt. Den skall vara tydligt och varaktigt märkt så att det framgår att den är

en skyddsanordning mot fall.

9 § På arbetsplats och transportväg inom arbetsställe där fall kan medföra risk för drunkning,

skall anordningar för räddning finnas lätt tillgängliga. De skall vara klara att användas

omedelbart. Genom färgsättning eller annan åtgärd skall tillses att de är lätta att se även under

dåliga siktförhållanden. Förvaringsplats för transportabla anordningar skall vara tydligt

markerad och väl synlig.

Där det behövs skall med lämpliga mellanrum finnas fasta stegar eller andra möjligheter för

nödställd att ta sig upp. Stege och motsvarande anordning skall nå så långt under ytan att en

nödställd lätt kan ta sig upp.

10 § Uppmärksammas under arbete särskild risk för fall, skall arbetet förändras eller avbrytas i

erforderlig omfattning och riskområdet där så behövs spärras av till dess att risken har

undanröjts. Om arbete måste utföras inom riskområde skall särskilda skyddsåtgärder vidtas.

11 § Vid arbete och förflyttning på underlag som rör sig eller kan komma i rörelse skall

erforderliga skyddsåtgärder vidtas och särskild försiktighet iakttas.

12 § Om betryggande skydd mot nedstörtning inte lämpligen kan ordnas skall säkerhetsbälte

med lina användas eller annat säkerhetsarrangemang vidtas. Lina skall förankras väl.

13 § Om skyddsanordning tillfälligt måste tas bort för att arbete skall kunna utföras, får detta

göras endast efter medgivande från arbetsledningen. Särskilda försiktighetsåtgärder skall

vidtas och anordningen skall sättas tillbaka snarast möjligt.

Kan anordningen inte återställas skall arbetsledningen underrättas. De ytterligare

skyddsåtgärder som kan behövas skall vidtas. Detsamma skall iakttas om arbetsplatsen

tillfälligt måste lämnas.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1982.

AFS 1981:14

5

Kommentarer till kungörelsen om skyddsåtgärder mot skada

genom fall

I Sverige inträffade 1979 ca 122 000 arbetsolycksfall. Närmare 30 % av dessa var fallolyckor.

Det är därför väsentligt att förebyggande åtgärder inriktas på att förhindra fall. Man måste då

klargöra vilka brister i arbetsmiljön som bidrar till risk för sådana olycksfall.

Föreliggande föreskrifter, som är en utveckling av 2 kap, 4 § 2:a stycket i arbetsmiljölagen,

sammanställer hittills vunna erfarenheter om brister och åtgärder i arbetsmiljön med direkt

betydelse för fallrisken. De gäller för all verksamhet inom arbetsmiljölagens

tillämpningsområde. Följande kommentarer syftar till att förtydliga vissa paragrafer.

Till 2 § Det kan vara lämpligt att i planeringen ingår meddelande av den information och de

instruktioner för arbetets utförande som behövs för att fall skall undvikas. Där kan också ingå

att arbetsmetod eller skyddsanordning ses över och vid behov ändras liksom hänsynstagande

till halka på grund av t ex snö, is och utspilld olja. Likaså kan ingå att ordna t ex rengöring,

städning, sandning, användning av halkskyddande material, lämplig klädsel och fotbeklädnad,

varselmärkning liksom uppsättning av skyddsnät, avspärrning, varningsskyltar eller annan

skyddsanordning .

Enligt 2 kap, 7 §arbetsmiljölagen skall personlig skyddsutrustning användas om betryggande

skydd mot olycksfall inte kan nås på annat sätt. I den personliga skyddsutrustningen kan ingå

skodon med halkskyddande sulor liksom broddar och motsvarande.

Till 3 § Underlag kan vara t ex golv, upplagsplatser, vägar, kajer, gångbanor eller tak. Risk för

fall motverkas t ex genom att underlaget är fast och stadigt, jämnt och dränerat.

Vissa forskningsresultat pekar på att halkmotståndet hos klackens bakkant har mycket stor

betydelse vid normal gång på plant underlag. Friktionshöjande remsor kan skydda mot fall,

om de placeras med mindre mellanrum än ca 5 centimeter. Underlagets ytsträvhet

(halkmotstånd) är särskilt viktig i kurvor. Lösa mattor särskilt av mindre format kan innebära

ökad halkrisk om de läggs direkt på underlag med liten ytsträvhet.

Hinder och ojämnheter, som av någon anledning inte kan avlägsnas, kan t ex inhägnas eller

markeras på lämpligt och tydligt sätt. Ramper är i regel bättre än enstaka trappsteg. Onödiga

nivåskillnader och olämpligt placerade lösa kablar, slangar och liknande kan innebära risk för

fall.

Vid arbete på underlag som inte har betryggande bärighet kan särskilda åtgärder för att fördela

belastningen behöva vidtas t ex på tak och is. Underlag som är avsett att beträdas kan ha vissa

partier som inte håller att belastas, t ex fönster och lanterniner på tak.

Lämplig skyddsanordning vid arbete på vissa lutande underlag, där det finns risk för fall till

AFS 1981:14

6

lägre nivå, kan tex vara skyddsräcke, ställning, plattform eller säkerhetsbälte med lina.

Till 4 § Med arbetsplats avses i arbetsrmiljölagen sådan del av arbetsställe där en eller flera

personer sysselsätts med yrkesmässigt arbete.

Till 5 § Anordningarna kan t ex utföras med lämplig lutning och förses med t ex ledstänger,

ryggskydd, skyddsräcke, fotlister och glidskydd.

Till 6 § Hål och öppning som avses är t ex bassäng, kar och annat öppet kärl, öppning i golv,

yttertak och vägg, öppen brunn, grop, schakt och rörgrav.

Med stup eller annan större nivåskillnad avses t ex lastkaj, kaj, brygga, brant sluttning, staplat

gods, fordon och container.

Annan lämplig skyddsåtgärd kan vara t ex vakthållning, varselmärkning eller uppsättning av

varningsskyltar.

Vid arbete på och med brädstapel, högt lastat fordon, container och motsvarande kan t ex

arbetet utföras med hjälp av fast eller rörlig arbetsplattform om det inte kan utföras från

markplanet eller motsvarande säker plats.

Till 7 § Vid dimensionering av skyddsanordning behöver man endast ta hänsyn till sådan

påverkan som man rimligen kan räkna med under arbetets gång.

Skyddsanordning kan skadas genom t ex mekanisk åverkan, värme, kyla, syror eller andra

kemikalier eller ultraviolett strålning.

Till 8 § Lämplig säkring av täckningsmaterial är t ex fastspikning, fastbultning eller fastklam-

ning i underlaget, ram runt lucka eller styrlister som passar till öppningen under täcknings-

materialet. Märkning utförs lämpligen enligt svensk standard angående varselmärkning.

Till 9 § Angående arbetsplats se kommentaren till 4 §. Lämplig livräddningsutrustning är t ex

stege med hakar, livräddningshake, livboj med lina samt livräddningsflotte eller

livräddningsbåt. Det sistnämnda är särskilt viktigt där det är strömt.

Till 10 § Väderlek samt t ex blåst, regn - speciellt underkylt regn - och snöfall kan innebära

särskild risk för fall. Även måttlig vindstyrka kan innebära sådan risk vid hantering av föremål

som fångar vinden tex skivor och presenningar.

Till 11 § Med underlag som rör sig eller kan komma i rörelse avses t ex fordon,

lantbruksmaskin och annat arbetsredskap, fartyg, arbetsflotte, landgång, stege, arbetsbock,

mobil ställning, rullbana och transportör.

Skyddsåtgärd kan bestå i t ex säkring av obromsat fordon mot rullning, blockering av

underlaget, säkring av stege, låsning av pådrag till rullbana, transportör och liknande så att den

inte oavsiktligt eller oväntat kan komma i rörelse.

Till 12 § Med annat säkerhetsarrangemang avses t ex användning av skyddsnät

Till 13 § Medgivande från arbetsledningen kan lämnas t ex till lagbas, skyddsombud eller

AFS 1981:14

7

annan person med yrkeskunnande.

Det är straffbart att utan giltigt skäl ta bort skyddsanordning eller sätta den ur bruk.

Straffbestämmelsen finns i 8 kap, 2 § andra stycket 4, arbetsmiljölagen.