Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1977-12-19
Ändring införd
SFS 1977:1166 i lydelse enligt SFS 2018:938
Ikraft
1978-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-12-01
 • AFS 2014:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete
 • AFS 2014:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete
 • AFS 2012:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
 • AFS 2014:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm

1 §  Utöver de bestämmelser som anges i 1 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska 2 kap.46 §§, 7 § första stycket första meningen och 3 kap.7 d7 g §§ samma lag gälla utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. Förordning (2018:128).

2 §  En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

[S2]En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

[S3]Läkare ska till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbete och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt samt lämna verket upplysningar och biträde. Förordning (2015:16).

 • RH 2007:20:Arbetsmiljöansvarige på ett gruppboende har efter ett anmälningspliktigt tillbud dröjt tio dagar med anmälan till Arbetsmiljöverket. Hovrätten har ogillat åtal för arbetsmiljöbrott då den tilltalade inte ansetts vara i dröjsmål i arbetsmiljöförordningens mening, eftersom gruppboendet vidtagit en rad andra åtgärder och Arbetsmiljöverket vid inspektion endast funnit icke akuta brister av mindre allvarlig art.
 • NJA 2005 s. 596:Fråga om överträdelse skett av föreskriften i 2 § första stycket arbetsmiljöförordningen (1977:1166) om anmälan till Yrkesinspektionen (numera Arbetsmiljöverket) av olycksfall och tillbud i arbete.

Förvaring av handlingar

3 §  Skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i skyddsfråga och intyg eller journal över kontroll, provning eller undersökning, som avses i 4 kap.1 -3 §§arbetsmiljölagen (1977:1160), samt övriga handlingar som har samband därmed skall av arbetsgivare eller den, som yrkesmässigt driver verksamhet utan anställd, hållas tillgängliga under minst fem år räknat från den dag då handlingen utfärdades. Register som avses i 4 kap. 7 § och 5 kap. 4 §arbetsmiljölagen skall av arbetsgivare förvaras under minst tio år räknat från den dag då den sista anteckningen gjordes i registret. Register som avses i 4 kap. 3 § första stycket 2 skall av arbetsgivaren förvaras under minst fyrtio år räknat från den dag då expositionen upphörde.

[S2]Om verksamheten överlåtes, skall handlingar som avses i första stycket överlämnas till den nya innehavaren.

[S3]Arbetsmiljöverket kan enligt 18 § första stycket 3 föreskriva om annan förvaringstid och om förvaringsplats. Förordning (2000:957).

Gemensamt arbetsställe

4 §  Den som enligt 3 kap. 7 d § eller 7 kap.6 § första eller andra stycketarbetsmiljölagen (1977:1160) är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder ska på det gemensamma arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta. Förordning (2008:1282).

Tillgängliga författningar

5 §  Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen (1977:1160) och denna förordning finns tillgängliga för arbetstagarna. Detsamma gäller de författningar som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen och som avser arbetsgivarens verksamhet.

[S2]Bestämmelser om vilka författningar som skall finnas tillgängliga ombord på fartyg finns i 5 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Förordning (2003:442).

Lokal skyddsverksamhet

6 §  Skyddsombud och ersättare för skyddsombud utses för en tid av tre år, om inte anställningsförhållandena eller omständigheterna i övrigt påkallar undantag.

[S2]Till skyddsombud skall utses person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud skall äga god förtrogenhet med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde.

[S3]Antalet skyddsombud bestämmes efter arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena. Råder bland arbetstagarna tvekan om vilket antal skyddsombud som bör utses vid ett arbetsställe, eller om arbetsställets indelning i skyddsområden, bör före valet samråd ske med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. Vid arbetsställe med flera avdelningar bör skyddsombud utses för varje avdelning eller grupp av avdelningar med likartat arbete. Där arbete bedrives på skift, bör för skiftlag med flera arbetstagare skyddsombud finnas bland arbetstagarna på varje skift.

[S4]Skyddsombud kan skiljas från sitt uppdrag genom beslut av den organisation eller de arbetstagare som har utsett ombudet.

[S5]I fråga om skyddsombud på fartyg gäller 5 kap. 3 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

 • AD 2014 nr 48:Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så sätt att denne saknat en plattform att verka ifrån?

6 a §  För varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan ska två företrädare för eleverna utses att medverka som elevskyddsombud i skolans arbetsmiljöarbete enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På introduktionsprogram i gymnasieskolan och på utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elevskyddsombud och studerandeskyddsombud med hänsyn till elevernas och de studerandes antal och arbetsförhållanden. Förordning (2011:528).

7 §  Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond.

[S2]Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud ska de ges möjlighet att delta vid skyddsronden. Förordning (2009:1164).

 • AD 2014 nr 48:Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så sätt att denne saknat en plattform att verka ifrån?

8 §  Antalet ledamöter i en skyddskommitté bestämmes med hänsyn till antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena. Av ledamöterna skall om möjligt en vara i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. I kommittén bör också ingå en ledamot som tillhör styrelsen för lokal organisation av arbetstagare. Vidare skall i kommittén ingå skyddsombud.

[S2]Ordföranden och sekreterare i skyddskommitté utses av arbetsgivaren, om inte annat överenskommes.

[S3]I fråga om skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 6 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

 • AD 2014 nr 48:Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så sätt att denne saknat en plattform att verka ifrån?

8 a §  En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var tredje månad.

[S2]Vid skyddskommitténs sammanträden bör även företrädare för företagshälsovården vara närvarande.

[S3]Två av de elevskyddsombud som har utsetts enligt 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) får medverka vid skyddskommitténs sammanträden. Elevskyddsombuden har dock inte rätt att ensamma hindra övriga deltagare från att fatta beslut i skyddskommittén. Elevskyddsombuden inom varje skyddskommittéområde bestämmer själva vilket eller vilka ombud som ska företräda dem vid sammanträdet.

[S4]Av 6 kap. 8 § arbetsmiljölagen framgår att studerandeskyddsombuden ingår som ledamöter i skyddskommittén. Förordning (2009:1164).

9 §  Om företrädare för arbetsgivare och arbetstagare eller studerandeskyddsombud inte kan ena sig om beslut i skyddskommittén, ska på begäran av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för verkets befogenhet.

[S2]I beslut av skyddskommitté bör anges den tid inom vilken beslutet ska vara verkställt. Förordning (2009:1164).

10 §  Uppgift om skyddsombuds namn och adress, dennes skyddsområde och den tid för vilken ombudet har utsetts, ska snarast möjligt efter förrättat val skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller de arbetstagare som har förrättat valet. Om ett skyddsombud ersätts, ska anges vilken person det nya skyddsombudet ersätter.

[S2]Arbetsgivare ska på arbetsstället sätta upp anslag eller på annat lämpligt sätt tillkännage namn på skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.

[S3]I fråga om skyddsombud eller skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2008:82).

11 §  Arbetsgivaren skall underrätta huvudskyddsombudet eller, om ett sådant ombud inte finns, annat skyddsombud om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum. Finns det inte något skyddsombud skall underrättelsen lämnas till den organisation som företräder arbetstagarna. Förordning (1995:482).

12 §  Arbetsgivare ska underrätta skyddsombud, skyddskommitté eller arbetstagarorganisation om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller anmälan om sådan verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (2013:257).

12 a §  Kraven i de bestämmelser som anges i 17 § 1–9 ska omfattas av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete enligt 3 kap. 2 a § första och andra styckena arbetsmiljölagen (1977:1160) i den utsträckning som bestämmelserna är tillämpliga på arbetsstället. Förordning (2011:14).

13 §  Skyddsombud skall under minst två år behålla avskrift av skriftligt meddelande som ombudet fått av tillsynsmyndighet. Avgår skyddsombudet, skall avskriften överlämnas till efterträdaren.

[S2]På fartyg gäller 5 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

14 §  Vid övning som leds av Försvarsmakten och vid sådan övning med kommunal organisation för räddningstjänst som avser verksamhet under höjd beredskap gäller inte 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Förordning (2003:791).

14 a §  Kommer riket i krig skall bestämmelserna i 2 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas med beaktande även av totalförsvarets behov. Vidare får avsteg göras från bestämmelserna i 5 kap.2 och 3 §§arbetsmiljölagen samt från föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, om det är nödvändigt med hänsyn till totalförsvarets behov. Innan ett sådant avsteg görs skall arbetsgivaren om möjligt samråda med berört skyddsombud. Arbetsmiljöverket skall underrättas om avsteget så snart det kan ske.

[S2]Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i gäller efter regeringens förordnande bestämmelserna i första stycket från den tidpunkt som regeringen bestämmer. Förordning (2000:957).

Tillsyn

15 §  Tillsynsmyndigheten ska genom åtgärder som avses i 7 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Tillsynen ska inriktas på att bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses. Vid tillsynen ska en helhetsbedömning eftersträvas.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska göra anmälan till Konsumentombudsmannen om den finner att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (2008:486) mot marknadsföring som riktas till arbetsgivare.

[S3]I fråga om arbete som utförs i hemmet ska inspektionsbesök ske endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs, eller om det finns någon annan särskild anledning till det. Motsvarande ska gälla för arbete som utförs av den som driver verksamhet utan arbetstagare eller utan att ha annan arbetstagare anställd än familjemedlem.

[S4]I fråga om tillsyn på fartyg gäller bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i stället för vad som sägs i denna förordning. Förordning (2008:514).

16 §  Vid en förrättning på ett arbetsställe ska tillsynsmyndigheten eller ett besiktningsorgan, som verkställer kontroll enligt tillsynsmyndighetens föreskrift, kontakta skyddsombud som kan anträffas på arbetsstället.

[S2]Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud ska även något av dessa kontaktas. Förordning (2009:1164).

17 §  Arbetsmiljöverket ska i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG ansvara för tillsynen i arbetsmiljöfrågor enligt 7 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) när det gäller

 1. artikel 14.6 i fråga om registranters identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder,
 2. artikel 34 b i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att när det gäller egen användning vidarebefordra information som kan ge anledning att ifrågasätta om riskhanteringsåtgärder i säkerhetsdatabladet är lämpliga,
 3. artikel 35 i fråga om skyldigheten för arbetsgivare att göra information om ämnen och beredningar tillgänglig,
 4. artikel 37.4 i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport när användningen av ämnet inte leder till att ämnet, som sådant eller i en beredning, släpps ut på marknaden,
 5. artikel 37.5 i fråga om nedströmsanvändares identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder,
 6. artikel 38 i fråga om skyldigheten att delge information,
 7. artikel 60.9 d i fråga om tillämpning av tillståndsvillkor,
 8. artikel 60.10 i fråga om skyldigheten för tillståndshavare att se till att exponeringen minskas, och
 9. artikel 67.1 i fråga om tillämpning av villkor för begränsningar enligt bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2011:14).

17 a §  När Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt 17 § ska verket vid behov samverka med Kemikalieinspektionen samt berörda länsstyrelser och kommuner.

[S2]Om Arbetsmiljöverket i sin tillsyn enligt 17 § uppmärksammar att förordning (EG) nr 1907/2006 inte följs på ett område som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) omfattas av en annan myndighets tillsynsansvar, ska Arbetsmiljöverket underrätta den ansvariga myndigheten om bristerna. Förordning (2018:938).

Bemyndiganden

18 §  Arbetsmiljöverket bemyndigas att

 1. meddela föreskrifter enligt 4 kap.17 §§ samt 5 kap.2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket, 4 och 5 §§arbetsmiljölagen (1977:1160),
 2. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen i andra fall än som avses i 3 § denna förordning,
 3. i fråga om handlingar, som avses i 3 §, meddela föreskrifter om annan förvaringstid än där sägs och om förvaringsplats,
 4. meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen,
 5. meddela närmare föreskrifter om läkares anmälningsskyldighet enligt 2 §,
 6. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,
 7. meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet av arbetsmiljölagen.

[S2]För planering och kontroll av arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om gränsvärden.

[S3]Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med den myndigheten.

[S4]Arbetsmiljöverket får även medge undantag från föreskrifter som verket har meddelat. Förordning (2014:365).

 • RH 1996:77:En banks kostnad för krisgruppsarbete i anledning av ett bankrån har, mot bakgrund av de skyldigheter som åligger en arbetsgivare enligt arbetsmiljölagstiftningen, ansetts vara en ersättningsgill skada.
 • NJA 2012 s. 105:Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip. Åklagaren yrkade företagsbot på grund av överträdelse av en bestämmelse i föreskrifter av Arbetarskyddsstyrelsen. Vid tidpunkten för brottet hänvisade straffbestämmelsen till en paragraf enligt vilken föreskrifter fick meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket. Kan företagsbot dömas ut?
 • AFS 2020:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) och allmänna råd om användning av arbetsutrustning
 • AFS 2006:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2020:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker
 • AFS 2018:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker
 • AFS 2020:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning
 • AFS 2015:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts – stendamm i arbetsmiljön
 • AFS 2019:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön
 • AFS 2017:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle
 • AFS 2011:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
 • AFS 2008:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2012:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
 • AFS 2019:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2012:2) om belastningsergonomi
 • AFS 2019:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer
 • AFS 2007:3: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:29) med föreskrifter om sprutmålning
 • AFS 2014:35: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk
 • AFS 2006:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2014:25: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx)föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsens om (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar
 • AFS 2010:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar
 • AFS 2015:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar
 • AFS 2008:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskydds­ styrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar
 • AFS 2011:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar
 • AFS 2008:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:6) om användning av traktorer
 • AFS 2017:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
 • AFS 2014:26: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter (AFS xxxx:xx) om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2014:23: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet
 • AFS 2011:14: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
 • AFS 2006:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2018:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning
 • AFS 2017:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2011:19: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2016:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl
 • AFS 2013:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) xxxx:xx) om om arbetsplatsens utformning
 • AFS 2009:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2011:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö
 • AFS 2008:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:16) med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning
 • AFS 2014:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1) xxxx:xx) om om syntetiska oorganiska fibrer
 • AFS 2011:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete
 • AFS 2014:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) xxxx:xx) om om arbete i explosionsfarlig miljö
 • AFS 2007:6: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1988:1) om HIV-testning i arbetslivet
 • AFS 2010:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
 • AFS 2014:39: Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:3) om arbete i slutet utrymme
 • AFS 2010:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö
 • AFS 2007:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete Utkom från trycket den 20 december 2007
 • AFS 2009:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2009:1: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19) med föreskrifter om arbete i utgångskassa
 • AFS 2014:29: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets av lyftanordningar XXXX:X) om föreskrifter (AFS 2002:1) ombesiktning användning av trycksatta och vissa andra tekniska anordningar anordningar
 • AFS 2019:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1) om asbest
 • AFS 2007:8: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1994:11) om organiskt damm i lantbruk
 • AFS 2011:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
 • AFS 2009:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
 • AFS 2016:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
 • AFS 2014:22: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
 • AFS 2019:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:15) om vibrationer
 • AFS 2008:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar
 • AFS 2017:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar
 • AFS 2015:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet
 • AFS 2011:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1) om användning av trycksatta anordningar
 • AFS 2007:4: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling
 • AFS 2014:28: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor
 • AFS 2010:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2011:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2014:18: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:7) med föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2016:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
 • AFS 2009:9: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med föreskrifter om laser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2018:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö
 • AFS 2018:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
 • AFS 2008:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2014:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete
 • AFS 2010:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
 • AFS 2019:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete
 • AFS 2010:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2014:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2018:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2014:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:5) om smältning och gjutning av metall
 • AFS 2011:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
 • AFS 2015:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
 • AFS 2016:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
 • AFS 2014:30: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
 • AFS 2014:20: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar
 • AFS 2010:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar
 • AFS 2006:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2014:19: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl
 • AFS 2016:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:3) om spikpistoler
 • AFS 2016:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:2) om bultpistoler
 • AFS 2019:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2007:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2018:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2015:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2014:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
 • AFS 2018:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning
 • AFS 2014:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö
 • AFS 2019:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning
 • AFS 2014:17: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar
 • AFS 2014:34: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck
 • AFS 2006:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med övereller undertryck och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2015:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer
 • AFS 2011:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck
 • AFS 2010:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl
 • AFS 2016:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2019:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7) om artifciell optisk strålning
 • AFS 2009:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning
 • AFS 2014:38: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:10) med föreskrifter om manhål på vissa behållare samt kommentarer
 • AFS 2014:42: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö
 • AFS 2013:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2007:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-484-3 ISSN 1650-3163
 • AFS 2018:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
 • AFS 2019:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete
 • AFS 2010:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2017:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:7) om gaser
 • AFS 2016:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar
 • AFS 2009:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2019:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet
 • AFS 2014:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2009:7) om artificiell optisk strålning
 • AFS 1985:18: Om farliga ämnen finns särskilda bestämmelser i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga ämnen (AFS 1985:17).
 • AFS 2014:36: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:15) med föreskrifter om avloppsanläggningar m.m. samt kommentarer
 • AFS 2011:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar
 • AFS 2014:44: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
 • AFS 2014:24: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare
 • AFS 2015:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2012:5: publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.
 • AFS 2008:12: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (1986:11) med föreskrifter om växlingsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2009:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2014:40: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
 • AFS 2014:27: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest
 • AFS 2014:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning
 • AFS 2011:17: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1996:10) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, (AFS 1996:11) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium, (AFS 1996:12) med föreskrifter om svetsade gasflaskor av olegerat stål
 • AFS 2006:3: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler)
 • AFS 2007:9: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1988:6 ) med föreskrifter om trämögel
 • AFS 2008:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2011:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar
 • AFS 2011:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
 • AFS 2010:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) om användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • AFS 2011:20: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning
 • AFS 2009:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning
 • AFS 2012:1: publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.
 • AFS 2008:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
 • AFS 2014:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
 • AFS 2016:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
 • AFS 2014:14: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning
 • AFS 2010:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-525-3 ISSN 1650-3163
 • AFS 2014:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:1) om berg- och gruvarbete
 • AFS 2014:21: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
 • AFS 2015:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar
 • AFS 2019:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete
 • AFS 2008:18: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om arbete med flytgödsel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om arbete med flytgödsel
 • AFS 2016:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö
 • AFS 2013:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö
 • AFS 2020:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19
 • AFS 2008:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1982:20) om arbete i restauranger och andra storhushåll
 • AFS 2010:14: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning
 • AFS 2018:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare
 • AFS 2015:6: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården
 • AFS 2014:37: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:26) med föreskrifter om vissa arbeten på fartyg samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
 • AFS 2009:10: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:10) om värme i bilhytter
 • AFS 2008:14: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med föreskrifter om förskola och fritidshem
 • AFS 2014:31: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar
 • AFS 2009:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1983:18) om värme i taxibilar
 • AFS 2020:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19
 • AFS 2020:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck
 • AFS 2020:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring AFS 2020:7 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) Utkom från trycket den 28 september 2020 om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2020:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning
 • AFS 2021:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker
 • AFS 2021:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i från trycket Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna Utkom den 3 januari 2022 råd (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19
 • AFS 2022:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 4 april 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2022:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2022:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet
 • AFS 2023:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

18 a §  Föreskrifter om ledighet för att fullgöra uppdraget som elevskyddsombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160) finns i 4 kap. 11 § skollagen (2010:800). Förordning (2014:365).

18 b §  Statens skolverk, universitet och högskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter för verkställigheten av 6 kap. 17 § och 18 § andra och tredje styckenaarbetsmiljölagen (1977:1160). Förordning (2009:1164).

19 § Har upphävts genom förordning (2014:365).

Övriga bestämmelser

20 §  Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) eller med stöd därav meddelande föreskrifter sänds till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller i mål om ansvar enligt 3 kap.7--10 §§brottsbalken, när målet rör arbetsgivares eller arbetstagares ansvar för att ha vållat skada eller ha framkallat fara för anställd. Förordning (2000:957).

21 §  Det som sägs i denna förordning om Arbetsmiljöverket ska i fråga om fartyg i stället gälla Transportstyrelsen med de undantag som följer av denna paragraf.

[S2]I frågor som avser skydd mot ohälsa och olycksfall på fartyg ska Transportstyrelsen i den omfattning som behövs samråda med Arbetsmiljöverket. I fråga om fartyg som har tagits in på varv i Sverige meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med Transportstyrelsen de föreskrifter som behövs i fråga om samordning av skyddsåtgärder. Detsamma gäller i fråga om ett fartyg i svensk hamn som är gemensamt arbetsställe till följd av att fartyget är under lastning eller lossning.

[S3]Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska inte tillämpas på örlogsfartyg. Förordning (2014:365).

22 §  Den vars verksamhet har varit föremål för tillsyn enligt 7 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160), skall ersätta tillsynsmyndigheterna för sådana kostnader för undersökning av prov som har varit skäligen påkallade.

[S2]För sådan granskning av maskiner, redskap, skyddsutrustningar eller andra tekniska anordningar, som utförs av Arbetsmiljöverket på uppdrag av den som avser att överlåta eller upplåta anordningen eller i övrigt för dennes räkning, betalas en avgift som bestäms av verket. Förordning (2000:957).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. Genom förordningen upphäves arbetarskyddskungörelsen (1949:208), kungörelsen (1937:816) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på arbetsgivaren m. fl., kungörelsen (1948:824) angående specialinspektör inom Y rkesinspektionen för tillsyn å framställning, handhavande och förvaring av explosiva och särskilt eldfarliga ämnen, kungörelse n (1948:825) angående specialinspektörer inom Yrkesinspektionen för tillsyn å elektriska starkströmsanläggningar, kungörelsen (1949:213) om läkarundersökning och läkarbesiktning av minderåriga arbetstagare samt kungörelsen (1963:662) om tillämpning av arbetarskyddslagen å arbete vid vissa undervisnings- och utbildningsanstalter.
  Vid ikraftträdandet gällande föreskrift eller villkor, som Arbetarskyddsstyrelse n har meddelat med stöd av arbetarskyddskungörelsen eller kungörelsen om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på arbetsgivaren m.fl., äger fortsatt giltighet inom sitt tidigare tillämpningsområde och skall vid tillämpningen av arbetsmiljölagen (1977:1160) anses ha meddelats enligt motsvarande bestämmelse i samma lag.
  Vad som sägs i andra stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om föreskrift eller villkor, som där nämns men avses träda i kraft den 1 juli 1978 eller senare.
  Arbetarskyddsstyrelsen får, till dess regeringen förordnar annat, på motsvarande sätt, som tidigare har kunnat ske enligt 31 § andra stycket arbetarskyddskungörelsen, meddela föreskrifter om villkor för behörighet såsom besiktningsman.
  Förekommer i lag eller annan för fattning hänvisning till eller avses eljest däri föreskrift, som har ersatts genom bestämmelse i arbetsmiljöförordningen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1976/77:149
  Ikraftträder
  1978-07-01

Förordning (1980:429) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ny 21 §
  Ikraftträder
  1980-07-01

Förordning(1980:686)om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1980:852) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1981:288) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ny 22 §
  Ikraftträder
  1981-07-01

Förordning (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1983-01-01

Förordning (1982:1092) om ändring i förordningen (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §

Förordning (1984:51) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:331) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 8 §; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:853) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:357) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 1, 11, 12, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:316) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:368) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:794) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1990:234) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:61
  Omfattning
  ändr. 8 a §; nya 6 a, 18 a, 18 b §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:974) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1991:678) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:140
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8 a, 15, 18, 18 b, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:756) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 a, 18 b §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1136) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:953) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr 18 b §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:580) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:673) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:146) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:482) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  upph. 1, 17 §§, rubr. närmast före 1 §; ändr. 5, 11, 22 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:821) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1346) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1995:1346)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:137) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1998:912) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:957) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 6, 9, 10, 14 a, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:83) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 9, 18 §§
Ikraftträder
2001-04-15

Förordning (2003:442) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 21 §§
Ikraftträder
2003-07-21

Förordning (2003:791) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2008:82) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-04-08

Förordning (2008:514) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1214) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1282) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1164) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 6 a, 7, 8 a, 9, 16, 18 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:14) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
nya 12 a, 17, 17 a §§
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:528) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. För elever i gymnasieskolan som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 ska äldre bestämmelser gälla.
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:257) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2014:365) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 2, 19 §§, rubr. närmast före 2 §; nuvarande 2 a § betecknas 2 §; ändr. den nya 2 §, 18, 18 a, 21 §§; ny rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:16) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
rubr. närmast efter 18 b § utgår; ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-03-09

Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-04-21

Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 17 a §
Ikraftträder
2018-07-01