AFS 1982:17

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1982:17

Utkom från trycket

den 16 december 1982

ANTECKNINGAR OM JOURTID, ÖVERTID OCH MERTID

Utfärdad den 29 oktober 1982

AFS 1982:17

2

ANTECKNINGAR OM JOURTID, ÖVERTID OCH MERTID

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om anteckningar om jourtid, övertid och mertid

med kommentarer

Utfärdad den 29 oktober 1982

AFS 1982:17

3

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om anteckningar om jourtid,

övertid och mertid

Utfärdad den 29 oktober 1982

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 1 § arbetstidsförordningen (SFS 1982:901) följande

föreskrifter.

Allmänna bestämmelser

1 § Arbetsgivare skall för varje arbetstagare föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid.

Anteckningarna skall göras på handling som arbetsgivaren bestämmer. De skall vara tydliga och

uppställda på ett åskådligt sätt.

2 § Anteckningarna skall innehålla uppgift om

arbetsgivarens namn,

arbetsställets beteckning,

arbetstagarnas namn samt

arbetstagarnas personnummer eller anställningsnummer.

Av anteckningarna skall framgå vilken tidsperiod de avser. Perioden skall anges med årtal samt

antingen begynnelsedatum och slutdatum, veckonummer eller kalendermånad.

3 § Anteckningarna skall göras med uppdelning mellan

jourtid,

allmän övertid,

allmän mertid samt

nödfallsövertid och mertid för nödfallsarbete (nödfallsmertid).

En gemensam handling får användas för alla eller några slag av arbetstid. Sådan handling skall

innehålla särskilda rader eller kolumner för varje slag av arbetstid, med tydlig uppgift om vad raden

eller kolumnen är avsedd för.

4 § Anteckningarna skall förvaras på arbetsstället under det kalenderår de avser samt de två

nästföljande kalenderåren. Detsamma gäller förekommande kollektivavtal om undantag från

arbetstidslagens bestämmelser, dispenser av arbetarskyddsstyrelsen och arbetarskydds-styrelsens

beslut om nödfallsövertid och nödfallsmertid.

5 § På arbetsstället skall finnas arbetstidslagen (SFS 1982:673) samt arbetstidsschema.

Särskilda bestämmelser för vissa slag av arbetstid

6 § Jourtid bör antecknas så snart den uppkommer och skall antecknas senast 14 dagar efter

AFS 1982:17

4

utgången av den beräkningsperiod för jourtiden som tillämpas vid arbetsstället. Är

beräkningsperioden kortare än avlöningsperioden får anteckning göras senast 14 dagar efter

avlöningsperiodens slut.

Anteckningar om jourtid behöver inte göras om det finns fastställda scheman för jourpassen och

parterna genom kollektivavtal har kommit överens om att viss bestämd del av dessa skall räknas

som ordinarie arbetstid.

7 § Allmän övertid och allmän mertid bör antecknas så snart den uppkommer och skall

antecknas senast 14 dagar efter utgången av den beräkningsperiod för den ordinarie arbetstiden som

tillämpas vid arbetsstället. Är beräkningsperioden kortare än avlöningsperioden får anteckning göras

senast 14 dagar efter avlöningsperiodens slut. Om kalendermånaden är beräkningsperiod för den

ordinarie arbetstiden skall dennas längd per månad anges.

8 § Av anteckningarna om allmän mertid skall framgå hur mycket av denna som utgör

överskjutande mertid. Med överskjutande mertid avses därvid den del av den sammanlagda

arbetstiden vid deltidsanställning som överstiger timtalet för den ordinarie arbetstiden vid

heltidsanställning.

9 § Om den beräkningsperiod för den ordinarie arbetstiden som tilllämpas vid arbetsstället är

kortare än fyra veckor, skall anteckningarna utformas så att den allmänna övertiden och den

överskjutande mertiden kan summeras för en fyraveckorsperiod eller en kalendermånad. Sådan

summering skall göras och resultatet antecknas senast 14 dagar efter utgången av

fyraveckorsperioden eller månaden.

10 § Anteckningar om nödfallsövertid och nödfallsmertid skall innehålla uppgift om

den omständighet som föranlett övertiden och mertiden,

när arbetet började,

när den lokala fackliga organisationen underrättades,

när arbetet slutade,

antalet berörda arbetstagare

samt totala antalet övertids- och mertidstimmar.

Undantag

11 § Arbetarskyddsstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i 1-10 §§, om det finns

särskilda skäl.

Särskilda bestämmelser

12 § Bestämmelserna i 1-10 §§ utgör föreskrifter enligt 11 § arbetstidslagen (SFS 1982:673). Brott

mot nu nämnda föreskrifter kan enligt 24 § nämnda lag medföra böter.

AFS 1982:17

5

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1983. Samtidigt upphävs arbetarskyddsstyrelsens

meddelanden 1976:26 Anteckningar om jourtid och övertid och 1978:3 Anvisningar om anteckning

av övertid för vissa tjänstemän inom statens avtalsverks avtalsområde.

GUNNAR DANIELSON

Bertil Segerfalk

Göran Lindh

AFS 1982:17

6

Kommentarer till kungörelsen om anteckningar om jourtid, övertid

och mertid

Till 1 § För redovisningen kan användas t ex särskild journal eller datalista. I bilaga 1 ges några

exempel på hur handlingar för redovisning av jourtid, övertid och mertid kan se ut.

Till 4 § Det är lämpligt att tidkort, datalistor och liknande underlag för anteckningarna förvaras på

arbetsstället under lika lång tid som gäller för anteckningarna.

Till 5 § Senaste lydelsen av arbetstidslagen kan lämpligen tas in i journalerna.

Till 8 § Överskjutande mertid är underkastad samma begränsning per fyraveckorsperiod eller

kalendermånad som enligt 8 § arbetstidslagen gäller för allmän övertid. Hur begränsningsregeln i 8 §

arbetstidslagen gäller vid deltidsanställning kan åskådliggöras med följande exempel. En

deltidsanställd har en ordinarie arbetstid av 35 timmar i veckan. Den ordinarie arbetstiden vid

motsvarande heltidsanställning utgör 40 timmar i veckan. Under veckorna 1, 2 och 3 arbetar den

deltidsanställde 55 timmar i veckan. Av de 55 timmarna utgör 20 timmar mertid. Av dessa utgör 15

timmar överskjutande mertid, som är underkastad samma begränsning som den allmänna övertiden.

Vecka 4 kan därför bara 3 timmar överskjutande mertid tas ut (48 timmar - 3 x 15 timmar).

Till 10 § Enligt lagen får övertid och vid deltidsanställning mertid tas ut för nödfallsarbete i den

utsträckning som förhållandena kräver. Lagen anger inte någon gräns i antal timmar vid

nödfallsarbete, utan arbetet får pågå högst två dygn i en första omgång (se vidare nedan). I

praktiken är det ovanligt att nödfallsarbete behövs längre än två dygn.

Nödfallsarbete får enligt lagen tillgripas endast under förutsättning att arbetsgivaren snarast

underrättar den berörda lokala fackliga organisationen. Med sådan organisation menas enligt

förarbetena till lagen t ex verkstadsklubb eller tjänstemannaklubb vid arbetsstället. Finns det inte

någon organisation vid arbetsstället kan underrättelse lämnas till lokalavdelning eller liknande som

brukar förhandla lokalt för arbetsstället. Av lagen följer att, om det inte finns någon lokal

organisation att lämna underrättelse till, får nödfallsarbete bedrivas ändå.

Om nödfallsarbetet beräknas behöva pågå längre än två dygn räcker det inte med underrättelse till

den lokala fackliga organisationen, utan enligt lagen måste även tillstånd sökas hos

arbetarskyddsstyrelsen. Av lagen följer vidare att sådant tillstånd måste sökas även om det inte har

funnits någon lokal facklig organisation att lämna underrättelse till. Det kan slutligen vara lämpligt att

anteckna att ansökan om sådant tillstånd har skett.

AFS 1982:17

Bilaga 1

Redovisning av jourtid per 4-veckorsperiod

(högst 48 timmar under perioden P) P1 börjar den

Redovisning av jourtid per kalendermånad

(högst 50 timmar under kalendermånaden)

JOURTIDSJOURNAL 19……

Arbetsgivare

Arbetsställe

Jourtid (timmar)

Arbetstagarens nr och namn

1)

P1

Jan

P2

Feb

P3

Mar

P4

Apr

P5

Maj

P6

Jun

P7

Jul

P8

Aug

P9

Sep

P10

Okt

P11

Nov

P12

Dec

P13

1)

1) Del av period vid årets början och slut.

AFS 1982:17

ÖVERTIDSJOURNAL 19……

Arbetsgivare

Arbetsställe

Allmän övertid (timmar)

Vecka nr

Vecka nr

Vecka nr

Summa

veckorna

9 - 12

Arbetstagarens nr och namn

1)

1

2

3

4

Summa

vecka

1 - 4

5

6

7

8

Summa

veckorna

5 - 8

9

10

11

12

Summa från

årets början

1) Denna kolumn är avsedd för del av vecka vid årets början. Hinder föreligger dock inte att följa almanackans veckonumrering

och beteckna delveckan vid årets början med nr 1 och delveckan vid årets slut med nr 53.

AFS 1982:17

MERTIDSJOURNAL 19……

Arbetsgivare

Arbetsställe

Allmän mertid (timmar)

Vecka nr

Vecka nr

1

2

3

4

5

6

7

8

Arbetstagarens nr och namn

1)

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Summa överskjutande mertid

vecka 1 – 4

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Mertid

Därav över-

skjutande mertid

Summa överskjutande mertid

vecka 5 – 8

Summa mertid från årets början

1) Denna kolumn är avsedd för del av vecka vid årets början. Hinder föreligger dock inte att följa almanackans veckonumrering

och beteckna delveckan vid årets början med nr 1 och delveckan vid årets slut med nr 53.

AFS 1982:17

ÖVERTIDSJOURNAL och MERTIDSJOURNAL 19……

Arbetsgivare

Arbetsställe

Nödfallsövertid/Nödfallsmertid

Omständigheter som föranlett nödfallsarbetet

Datum

när

arbetet

började

Den lokala

fackliga

organisa-

tionen

under-

rättades

Arbetet

slutade

Antal

berörda

arbets-

givare

Totala

antalet

övertids-

och

mertids-

timmar

Anmärkningar (t ex ansökan

till Arbetarskyddsstyrlsen

Arbetarskyddstyrelsens övertidsjournal finns i fyra olika omfång, enligt följande

(siffrorna avser antalet arbetstagare)

50 övertid + 50 mertid

100 övertid + 75 mertid

200 övertid + 100 mertid

250 övertid + 125 mertid

och beställs från

Liber Distribution

162 89 Stockholm

Tfn 08-739 91 31