AFS 1984:16

MASKINER FÖR PAPPERS-

TILLVERKNING

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

med föreskrifter om

maskiner

för

papperstillverkning

samt kommentarer

Utfärdad den

13

december

1984

ISBN 91-38-086034

ISSN 0348-2138

Utgivare: Gunnar Danielson

Liber Tryck

Stockholm 1984

345603

AFS 1984:16

Innehållsförteckning

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om

maskiner för papperstillverkning

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder mot ingreppsrisk

6

Definitioner

5

Allmänt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Spetsdragning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Åtgärder mot kläm- och påkörningsrisk

6

Omläggning

till ny tambur 6

Upp- och avrullning av bana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Hantering av rulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Skärning av papper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Upplösare, massakar m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Vissa anordningar med upp- och nedåtgående rörelse

. . . . . . . . . . .

8

Allmänt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Tillsyn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Slangledningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Utrymme inne i maskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Krypkörning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Nödstopp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Arbetsinstruktioner 10

Hjälpmedel

10

Ikraftträdande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalanderplattform

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommentarer till kungörelsen med föreskrifter om maskiner

för papperstillverkning

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Kommentarer

till

vissa paragrafer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Nyckelordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Bilaga Förteckning över vissa författningar m m

. . . . . . . . . . . . . . .

27

3

AFS 1984:16

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

med föreskrifter om maskiner för

papperstillverkning

Utfärdad den

13

december

1984

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av

18

§

arbetsmiljöförord-

ningen (SFS

1977:1166)

följande föreskrifter.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller maskiner för tillverkning av papper och

kartong samt motsvarande maskiner för tillverkning av cellulosamassa.

Definitioner

2 §

I

dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan an-

given betydelse.

Bana

Massa, papper eller kartong i form av kontinuer-

lig matta under tillverkning eller bearbetning.

Cylinderrullstol

friktion drivs av bärcylinder (pope).

Maskin där bana rullas upp på rulle, som genom

tiskt intar stoppläge när det inte påverkas.

Manöverdon för

start

och stopp som automa-

Hålldon

Ingreppsställe

Valsnyp eller annat ställe där ytor löper samman

eller så nära varandra a t t kroppsdel riskerar a t t

dras med och skadas.

Kalander

Fristående maskin för glättning av papper eller

kartong.

Kalanderplattform

Höj- och sänkbar arbetsplattform vid kalander.

Skyddsstopp

Skyddsanordning som automatiskt undanröjer

farlig funktion när kroppsdel kommer

i

farlig när-

het av riskområde.

Spetsdragning

Framdragning av smal eller spetsformad bana

i

maskin.

Tambur

Vals för upprullning av bana

i

full maskinbredd

på cylinderrullstol.

5

AFS 1984:16

Tvärsskärkniv Kniv

i

cylindrisk vals för skärning av bana tvärs

banriktningen.

Upplösare

Maskin där massa eller utskott mekaniskt bear-

betas

till

fibersuspension.

de av tillverkningen.

Papper eller kartong som utsorterats

i

något ske-

Utskott

Utskottsgiljotin

Skärmaskin med rak kniv för uppskärning av ut-

skottsrullar.

Åtgärder mot ingreppsrisk

Allmänt

3 §

Ingreppsställe skall om möjligt vara oåtkomligt från golvplan eller

annan

y t a

som

lätt

kan beträdas. Kan detta krav inte uppfyllas, skall

risken motverkas på annat

sätt.

Spetsdragning

4 §

Spetsdragning skall, där så är praktiskt möjligt, ske utan manuellt

ingripande.

a t t

det kan ske under betryggande säkerhet.

Om spetsdragning måste göras manuellt, skall åtgärder vara vidtagna så

Omläggning till ny tambur

5 §

Omläggning av banan

till

ny tambur vid cylinderrullstol skall, där så

är möjligt, ske utan manuellt ingripande. Om omläggning måste göras

manuellt, skall åtgärder vara vidtagna så a t t det kan ske under betryg-

gande säkerhet.

Om avrivningsband behöver användas, skall detta lätt brista om någon

skulle fastna

i

det vid avrivningen.

Åtgärder mot kläm-

och påkörningsrisk

6 §

Rörelse hos maskindel eller annan teknisk anordning får inte med-

föra risk

att

någon blir klämd, påkörd eller på liknande sätt skadad. Om

det inte kan säkerställas a t t riskområdet är oåtkomligt när fara förelig-

6

AFS 1984:16

ger, skall den rörliga anordningen ha skyddsstopp, rörelsen styras med

handpåverkat hålldon eller risken motverkas på annat sätt.

Upp- och avrullning av bana

7 §

Upp- och avrullning av bana skall vara ordnad så a t t rulle inte kan

orsaka personskada genom a t t den okontrollerat lämnar det avsedda

läget.

Vid rulle med genomgående axel skall, om det behövs, finnas anordning

som håller kvar axeltapparna

i

avsett läge. Kan person vistas under

rullen, skall fånganordning finnas som hindrar a t t rullen faller ned om

axeln brister.

Vid rulle som bärs och väsentligen styrs genom att vila på två valsar skall,

om banhastigheten överstiger

15

m/min, finnas utkastskydd som kan

kunna åstadkommas endast då skyddet är

i

skyddsläge. Skyddet får inte

hejda kast av rulle. Är skyddet rörligt, får banhastighet över

15

m/min

kunna föras ur detta läge om hastigheten överstiger nyss nämnda värde.

Hantering av rulle

8 §

Rulle får automatiskt försättas i fri rullning på golvplan eller annan

yta som

lätt

kan beträdas, endast om det kan ske under betryggande

säkerhet.

9 §

Rullutstötare skall vara anordnad och hanteras så a t t ingen skadas

genom dess funktion eller av utstött rulle.

Utstötaren får kunna träda

i

funktion endast om det är sörjt för säker

mottagning av utstött rulle.

Om

det behövs skall utstötaren manövreras

med handpåverkat hålldon från plats där operatören kan överblicka

utstötarens rörelseområde och den utstötta rullens rullningsväg.

10 §

Rulle som lyfts

i

axeltappar får rotera endast om tapparna och

lyftanordningens delar tål de påkänningar som rotationen orsakar,

Skärning av papper

11 §

Maskinellt drivet eggverktyg för skärning av papper skall vara

avskärmat mot oavsiktlig beröring och

långt möjligt vara oåtkomligt

under drift.

Maskin med tvärsskärkniv skall ha skydd som gör verktyget oåtkomligt

under gång. Verktyget får kunna startas endast om skyddet är i skydds-

7

AFS 1984:16

läge. Skyddet får kunna öppnas endast om verktyget står stilla och

energitillförseln till dess drift är frånkopplad med en

i

frånläget låsbar

utrustning.

Utskottsgiljotin skall vara anordnad så a t t ingen från sidan når kniven när

skärning pågår. Knivseggen skall så långt möjligt vara avskärmad mot

oavsiktlig beröring när den inte står

i

kontakt med det material som skall

skäras.

Upplösare, massakar m m

12 §

Öppning

till

upplösare, massakar, annan behållare eller inmat-

ningsanordning skall vara anordnad

a t t ingen riskerar

att

falla eller

trampa ned

i

öppningen.

13 §

Upplösare och inmatningsanordning

till

denna skall ha gemen-

för frånkoppling av energitillförseln.

samt nödstopp och om möjligt gemensam,

i

frånläget låsbar utrustning

Vissa anordningar med upp-

och nedåt-

gående rörelse

Allmänt

14 §

Kalanderplattform, pallbord, ridvals, utkastskydd, rullsänknings-

anordning, lucka

till

torkkåpa, giljotinkniv eller annan stationär anord-

ning, som för sin funktion regelmässigt manövreras

till

väsentligt skilda

den inte genom a t t falla ned eller på annat sätt, kan orsaka risk för

höjdlägen, skall vara beskaffad samt hanteras och underhållas så, a t t

personskada. Den får inte kunna störta ned på grund av avbrott eller

variation

i

energitillförseln.

hålldon från plats där operatören kan överblicka rörelseområdet.

Manöverrörelse som kan medföra risk för personskada skall styras med

15 §

Lin- eller kedjeburen anordning enligt

14 §

skall ha erforderliga

urspårningsskydd samt brytare som stoppar rörelsen om lina eller kedja

skulle slakna eller brista.

Om anordningen vid driftsmässig manövrering stoppas i läge där nedfall

skulle medföra risk för personskada, skall den automatiskt säkras mot

nedfall.

8

AFS 1984:16

16 §

Lyftorgan

till

anordning enligt

14 §

skall

i

sin helhet utan svårighet

kunna inspekteras.

Kalanderplattform

17 §

Kalanderplattform skall ha räcke med grind eller bom. Grind får

endast kunna öppnas inåt. Bom får endast kunna öppnas uppåt och får

inte kunna

stå

kvar i öppet läge. Bom skall vara minst 2-ledig.

1 8 §

Kalanderplattform skall manövreras med hålldon, placerat på

plattformen.

plattformens rörelse som kalandervalsarnas rotation.

Längs hela arbetssidan skall finnas nödstoppdon som stoppar såväl

Lyft- och sänkhastigheten får inte överstiga

0,15

m/s.

19 §

Hydraulcylinder

i

lyftorgan

till

kalanderplattform skall ha ventil,

som vid slang- eller rörbrott eller större läckage stoppar plattformsrörel-

se nedåt eller begränsar sänkhastigheten. Sådan ventil skall vara mon-

terad i eller direkt på cylindern.

20 §

Lin- eller kedjeburen kalanderplattform skall ha tillförlitlig fång-

are.

21 §

Lyftskruv

till

kalanderplattform skall vara självhämmande. Som

lastupptagande organ skall finnas bärmutter och säkerhetsmutter.

Tillsyn

22 §

Anordning enligt

14 §

skall vid behov, dock minst två gånger årli-

gen och beträffande kalanderplattform en gång

i

månaden, underkastas

fortlöpande tillsyn så länge anordningen är

i

bruk. Om kalanderplattform

under mer än tre månader inte använts, skall tillsyn göras innan den åter

t a s

i

bruk.

Vid tillsynen skall kontrolleras a t t säkerhetsanordningar är funktions-

dugliga samt a t t kalanderplattforms lyft- och sänkhastighet inte översti-

ger tillåtet värde.

Journal skall föras över tillsynen.

Slangledningar

23 §

Slangledning som används för rengöring

i

närheten av roterande

9

AFS 1984:16

valspar skall ha trubbigt munstycke eller vara på annat sätt anordnad så

a t t

munstycket inte kan fångas i valsingrepp.

24 § Slang för spolning av vätska med högre tryck än

2,5

MPa skall ha

hålldonsmanövrerad ventil för flödesreglering. Om säkerheten vid han-

tering kräver det, skall munstycket vara monterat i stativ eller slangen

vara utförd för a t t hanteras av två personer.

Utrymme inne

i maskin

25 §

Öppning

till

utrymme, som erbjuder gångväg in

i

eller genom

för maskinens drift eller underhåll och tillträdet kan ske utan risk.

maskin, skall vara avspärrad. Detta gäller dock inte om tillträde behövs

Krypkörning

26 §

Om det är nödvändigt vid visst slag av arbete a t t maskin tillfälligt

låg hastighet som möjligt och högst

15

m/min. Dess rörelse skall

körs utan de skyddsanordningar som annars finns, skall banan gå med

styras med handpåverkat hålldon från plats där operatören kan överblic-

ka de ställen, där skyddsanordningar satts ur funktion.

Nödstopp

27

§

Nödstopp får inte bryta energitillförseln till funktion som kan be-

hövas

i

ett nödläge eller utlösa rörelse som kan förvärra nödläget.

Bromsning. utlöst av nödstopp, får inte vara

häftig

att

den orsakar risk

för personskada.

Hjälpmedel

28 §

Där pappersmassa eller utskott hanteras ofta och

i

stor mängd

skall åtgärder vara vidtagna

att arbetet underlättas. Behovet av så-

dana åtgärder skall speciellt beaktas där hög temperatur råder.

Arbetsinstruktioner

29 §

Instruktioner skall finnas om de arbetsrutiner som behöver tilläm-

pas för a t t främja säkerheten såväl under normal drift som

i

samband

med underhåll, rengöring, tillsyn och liknande former av periodiskt åter-

kommande arbeten.

10

AFS 1984:16

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder

i

kraft den

1 januari 1988.

GUNNAR DANIELSON

Bengt

Springfeldt Göran Lindh

11

AFS 1984:16

Kommentarer till kungörelsen med före-

skrifter om maskiner för papperstill-

verkning

Bakgrund

Pappers- och pappindustrin är en näringsgren med allvarlig olycksbe-

lastning. Årligen rapporteras inemot två tusen arbetsolycksfall och nära

två hundra fall av arbetssjukdom. Arbetsolycksfallsfrekvensen är nästan

dubbelt hög som genomsnittet för

alla

näringsgrenar sammantagna.

manhang kan i första hand nämnas rullmaskiner och därnäst pappers-

Bland maskiner för papperstillverkning som förekommer i olyckssam-

ning. Ungefär en femtedel av olyckorna orsakas genom kontakt med

maskiner, arkskärmaskiner och emballeringsmaskiner

i

nu nämnd ord-

rörlig maskindel.

De viktigaste, för näringsgrenen specifika olyckstyperna är

-

indragning

i

valsnyp eller motsvarande

-

nedstörtning

i

upplösare

-

hörselskador

-

halkning och snubbling

-

klämning vid rullhantering.

De oftast skadade kroppsdelarna är

i

nämnd ordning:

-

händer

-

axlar och armar

-

fötter.

Kommentarer

till

vissa paragrafer

Till

3 §

Ingreppsställe föreligger inte enbart då två ytor löper helt sam-

man i ett "nyp" utan även då ytorna kommer så nära intill varandra a t t

kroppsdel eller klädesplagg kan dras in där. Det kritiska avståndet mel-

lan ytorna blir bl

a

beroende av vilka kroppsdelar som kan nå fram till

stället. För bedömning kan följande tjäna

till

ledning:

Stället kan nås av Kritiskt avstånd

är

handen

armbågen

hela kroppen

upp till

80

m m

upp

till

120

m m

upp

till

500

m m

12

AFS 1984:16

Olyckor vid ingreppsställen har framförallt inträffat

i

samband med s k

manuell spetsdragning och vid rengöring av valsar vid pappersmaskiner,

olyckor har också inträffat vid transportörer och andra slag av maskiner.

maskinglättar, cylinderrullstolar, kalandrar och rullmaskiner. Sådana

praktiken är oåtkomligt. Om stället inte kan nås av en person, som med

Ett sätt a t t minska ingreppsrisken är a t t ordna så att ingreppsstället i

uppåt sträckta armar har en längd av

2 500

mm, kan ingreppsrisken

i

allmänhet anses försumbar, se figurerna 1 och 2.

Man kan likaså vanli-

tillgängligt för arbete under drift, om det vid stället råder sådan tempe-

gen bortse från sådan risk vid ingreppsställe som inte behöver vara

vill vistas där.

ratur eller stänker vätska i sådan mängd, att ingen utan tvingande skäl

skydd hindra a t t fingrar når in till det farliga stället. Det är viktigt a t t

Ett annat

sätt

a t t

minska risken för ingrepp är a t t genom s k ingrepps-

valsar, inte i sig bildar ingreppsställe med inlöpande

yta.

Det ansluter

sådant skydd. när det används för a t t avskärma t ex nypet mellan två

därför lämpligen

till

inlöpande

y t a

med minst

90o

vinkel, se figur 3.

Det kan ibland vara omöjligt a t t använda sådant ingreppsskydd om

skyddet medför risk för sammanpackning av banan eller annan driftstör-

ning.

ordnas genom s k skyddsstopp, som automatiskt påverkas av den som

Om banhastigheten är mycket låg kan skydd mot ingreppsrisk ibland

stoppar maskinrörelsen.

med

t

ex handen kommer

i

farlig närhet av ingreppsstället och snabbt

Se även 4 §

med kommentarer.

Till

4 §

Spetsdragning för hand innebär alltid en risk för indragning

i

valsnyp. Risken ökar med banhastigheten. Vid nyare maskiner görs

spetsdragningen som regel maskinellt med hjälp av spetsdragningsli-

nor eller transportörer eller genom

a t t

pappersbanan via ledplåtar blåses

in mot valsnypet. Vid papper med hög ytvikt har erfarenheten dock

hittills visat a t t maskinell spetsdragning ofta inte fungerar tillfredsstäl-

lande.

anordningar som gör det onödigt för och hindrar operatören a t t nå ända

För a t t ge betryggande säkerhet vid manuell spetsdragning kan nyttjas

fram

till

valsnypet. Erfarenheten visar

a t t

med sådana anordningar kan

van personal med betryggande säkerhet göra manuell spetsdragning vid

en banhastighet intill 150 m/min vid pappersmaskiner och massatork-

maskiner och intill 15 m/min vid rullmaskiner och liknande.

Vad ovan sagts om valsnyp gäller

i

princip även för de linnyp som kan

finnas i ett maskinellt spetsdragningssystem.

13

AFS 1984:16

Figur 1. Exempel på lämplig avskärmning vid rullstolens inloppssida eller

vid

passa-

geväg genom pappersmaskin.

Figur 2. Vid en lågbyggd cylinderrullstol kan ingreppsstället mellan tamburn

och

storlek.

bärcylindern vara åtkomligt från utloppssidan innan tamburns diameter uppnått viss

Till 5 § Vid flertalet moderna cylinderrullstolar sker omläggning till ny

tambur maskinellt. För avrivning av banan, om

så behövs, används

lämpligen ett tunt bomullsband. Att använda filtremsor av syntetmate-

rial, nylonband eller liknande för detta ändamål är olämpligt.

14

AFS 1984:16

Figur

3. Exempel på ingreppsskydd vid valsnyp. Det är angeläget att måttet a

är så

litet att ett finger inte kan dras in. I praktiken kan dock mindre avstånd

än

8 mm sällan

hållas.

Till 6 §Risk för klämning, påkörning eller liknande kan föreligga t ex vid

rullutstötare, rullsänkningsanordning, rullstoppare, lucka till torkkåpa

automatstyrd transportvagn, bankapningsanordning, extrudermun-

stycksvagn, kalanderplattform, pallbord, pallväxlare och

s

k stavrost.

den tekniska utformningen helt eliminera klipp- och klämställen. Detta

En enkel åtgärd, speciellt vid korta funktionsrörelser, kan vara att genom

kan t ex tillämpas vid rullstoppare,

se figur 4.

Figur 4. Rullstoppare, utformad

att foten inte kan råka i kläm

när

stopparen sänks

ned.

15

AFS 1984:16

nå in i riskområdet när fara föreligger. Om området tidvis måste vara

En ofta tillämpad åtgärd är a t t genom avspärrning ordna så a t t ingen kan

åtkomligt kan avspärrningen behöva ha öppningsbar lucka eller grind,

eventuellt med förregling. Avspärrning kan vara lämplig åtgärd t ex vid

rullutstötare

i

rullmaskin, vid bankapningsanordning och vid stavrost.

Anordnande av skyddsstopp kan vara en lämplig åtgärd

t

ex vid lucka

till

torkkåpa, rullsänkningsanordning, automatstyrd transportvagn. extru-

dermunstycksvagn och kalanderplattform.

operatör som har överblick över riskområdet. Detta kan tillämpasvid t ex

Det kan vara lämpligt a t t låta den farliga rörelsen styras med hålldon av

rullutstötare, rullsänkningsanordning, lucka

till

torkkåpa, bankapnings-

anordning, kalanderplattform och pallväxlare.

ga, är a t t förse vaggans utloppskant med en gummiläpp, som med milt

En annan åtgärd som kan vara lämplig, framför allt vid rullsänkningsvag-

våld avvisar den som står alltför nära riskområdet när vaggan sänks.

Se även

9,

1 1 , 14, 18 och 26 §§ med kommentarer.

Till

7 §

Paragrafens första stycke anger det generella, säkerhetsmäs-

siga funktionskravet på anordningar för upp- och avrullning av bana.

Andra stycket avser främst upprullningen vid rullstol, kalander och vissa

ruII- och omrullningsmaskiner samt avrullningen vid kalander, rull- och

omrullningsmaskiner och arkskärmaskin. Vid rullstolen kan rullens kvar-

hållande i samband med de s k primärarmarnas fällningsrörelse behöva

ägnas särskild omtanke. Fånganordning är främst aktuell vid avrullnings-

ställ

till

kalander.

Paragrafens tredje stycke avser huvudsakligen den vanliga rullmaski-

skydd kan vara en särskild, för ändamålet konstruerad grind eller liknan-

nens upprullningsfunktion. Rullsetet vilar här på två bärvalsar. Utkast-

de anordning eller exempelvis en rullsänkningsvagga som är utformad

och placerad så a t t den kan fånga upp rulle som kastas ut.

Med hänsyn till det generella kravet

i

paragrafens första stycke är det

viktigt a t t ingen kan vistas

i

utrymmet mellan rulle och utkastskydd under

den tid då risk för utkast kan föreligga, dvs då banhastigheten överstiger

u t eller blockerar utrymmet

att ingen kan vara där. En annan lösning

15

m/min. Detta kan åstadkommas t ex genom att utkastskyddet fyller

kan vara a t t utrymmet avspärras med förreglad grind och förses med

kontaktmatta så

a t t

ingen kan komma dit in när banhastigheten översti-

ger

15

m/min och

att hastigheten inte kan nå över detta värde

om

någon befinner sig

i

utrymmet.

16

AFS 1984:16

Figurerna

5 och

6 visar exempel

lösning av utkastproblematiken.

Figur 5. Rullmaskin med särskilt utkastskydd. 1

=

ridvals. 2 = rullutstötare,

3

=

rullsänkningsvagga. 4 = utkastskydd.

Figur

6. Rullmaskin med rullsänkningsvaggan utförd som utkastskydd. Utrymmet

mellan vagga och rulle är avspärrat med grind och försett med kontaktmatta. 1 =

ridvals,

2

=

rullutstötare.

3

=

rullsänkningsvagga (utkastskydd), 4

=

grind,

5

=

kontaktmatta.

17

AFS 1984:16

Till 8

§ F

ri rullning förekommer

i

första hand vid rullmaskiner och ruII-

emballeringsmaskiner. Paragrafen tar sikte på den fara som en fritt

rullningen helt försiggår inom område som är avspärrat eller beläget så

rullande pappersrulle kan utgöra för den som kommer i dess väg. Om

gande.

l

annat fall kan säkerhet åstadkommas

t

ex genom a t t rullnings-

a t t

det inte

lätt

kan beträdas, kan säkerheten

i

allmänhet anses betryg-

rörelse får utlösas endast av operatör, som kan se

till a t t

ingen kommer

i

vägen för rullen.

Till 9 §

Rullutstötare finns

i

första hand vid rullmaskiner (se figurerna

5

och

6)

och rullemballeringsmaskiner men kan även förekomma på

andra ställen, där rulle maskinellt skall föras ur ett stabilt viloläge för a t t

rulla därifrån. Olyckor har inträffat därför a t t någon befunnit sig i utstö-

tarens rörelseområde och klämts mellan rullen och utstötaren när den-

na, ofta genom automatisk styrning, trätt i funktion. Lämpliga åtgärder

mot denna risk kan vara

t

ex att hindra tillträde till rörelseområdet eller

a t t låta

manövreringen av utstötaren ske med handpåverkat hålldon på

sådant sätt a t t operatören dels måste vara utanför rörelseområdet, dels

kan se

till

a t t

ingen annan befinner sig där.

utstött rulle, är

det

angeläget att utstötaren inte kan träda

i

funktion utan

För a t t hindra

a t t

olyckor inträffar genom a t t någon kommer

i

vägen för

övrering är ett bra sätt att åstadkomma detta. Vid rullmaskin, som med

a t t

det är sörjt för a t t rullen tas om hand pä säkert sätt. Hålldonsman-

anledning av kravet i

7 §

första stycket har kontaktmatta

i

utrymmet

mellan rullsänkningsvagga och rulle, är det lämpligt att utstötaren är

anordnad så

a t t

den inte kan träda

i

funktion om mattan är påverkad.

Det är lämpligt a t t utstötaren inte kan träda

i

funktion så länge rullen

roterar.

Till 10 §

Paragrafen tar främst sikte på den risk för nedfall som kan

förekomma när rulle skall lyftas

t

ex vid cylinderrullstolen.

Många olyckor har inträffat därför a t t lyftkrokarna, speciellt den bortre

från operatören räknat, inte varit

i

rätt läge. Bland åtgärder, som med

viss framgång provats för a t t eliminera dessa risker, kan nämnas:

a t t

använda krokar av speciell konstruktion, vilka genom sin lutning

a t t

anordna speglar och speciell belysning för

a t t

underlätta för ope-

a t t

använda krokar som genom sin utformning tvingar in rullen

i

rätt

automatiskt visar när kroken kommit i rätt läge,

ratören a t t kontrollera a t t kroken kommit

i

rätt läge,

läge.

Om

rullen roterar när den lyfts, kan detta medföra risk för a t t axeltappar

och lyftkrokar slits ned eller a t t axeltappen kärvar i lyftkroken och klättrar

18

AFS 1984:16

upp ur denna. Dessa risker kan elimineras om lyftningen sker

i

lagerhu-

vid behov byts ut. En annan möjlighet är

a t t

anordna broms, genom

sen eller om krok och axeltapp förses med slitinlägg

(t

ex av brons), som

vilken rullen kan stannas innan lyftning sker.

Till

11 §

Erfarenheten har visat a t t mer eller mindre svåra olyckor kan

inträffa vid förekommande typer av eggverktyg. De typiska olyckssitua-

tionerna är knutna

till

tre principiellt skilda slag av anordningar:

Rullknivar, vid vilka en person kommit

i

kontakt med knivskivan

i

samband med inställning av knivläget eller vid spetsdragning. Detta

gäller främst vid rullmaskiner, omrullningsmaskiner och arkskärma-

skiner samt vid wellpappmaskiners rill- och skärverk. (Se figur

7).

Tvärsskärknivar, vid vilka en person

i

samband med inställning eller

justering av verktyget kommit till skada genom a t t

knivvalsen oavsikt-

ligt börjat rotera. Detta gäller främst vid arkskärmaskiner och vid

klippaggregat

till

rullemballeringsmaskiner.

Utskottsgiljotiner, vid vilka en person antingen vid vistelse på skärbor-

det (tippbordet) eller

i

samband med skärningsoperation kommit

i

kontakt med knivseggen.

Figur

l . Exempel på avskärmning av rullkniv vid rullmaskin.

Till

12 §

Erfarenheten har visat a t t vid öppningar

till

upplösare, massa-

kar, matningsanordningar och liknande anordningar kan finnas risk för

olyckor genom att en person störtar, glider eller trampar ned

i

öppning-

en. Typiska är följande situationer:

Nedstörtning, varvid person som matar in material, tar överbalansen

och tippar med materialet ned

i

öppningen.

19

AFS 1984:16

Nedglidning, varvid person som matar in utskottspapper som ligger

följer med detta ned

i

öppningen.

plant på golvet, förlorar fotfästet när materialet börjar rasa ned och

Nedtrampning, varvid person råkar trampa ned

i

mindre öppning

i

eller nära golvplanet.

Ovan nämnda situationer kan uppträda var för sig eller

i

olika kombina-

tioner. Skyddsåtgärderna måste anpassas

till

förhållandena i varje sär-

skilt fall, se figur

8.

Till

13 §

Paragrafen tar sikte på de risker som kan uppkomma om

massa eller utskott tippas ned

i

en upplösare som stannats på grund av

en nödsituation eller för rensnings- eller reparationsarbete. Med inmat-

ningsanordning avses inte enbart massatransportörer utan även exem-

pelvis tippbordet vid en utskottsgiljotin om detta är avsett för direkt

nedmatning

i

upplösare.

Till 14 §

De anordningar som här nämns och som behandlas

i 14-22 §§

är alla sådana där säkerheten mot nedfall eller oavsiktlig eller ovarsam

manövrering är av särskild vikt. Reglerna avser inte anordning som

enbart har

till

ändamål att vara lyftinrättning,

t

ex

telfer.

utsättas för överbelastning

att säkerheten äventyras. Ändlägesstopp,

Det är viktigt

a t t

anordningen är beskaffad så a t t den inte riskerar a t t

momentbegränsare och tryckbegränsningsventiler är exempel på kon-

struktionselement som kan vara lämpliga för detta ändamål.

Figur

8. Exempel på skyddsanordningar mot nedglidning i upplösare under cylinder-

rullstol. (Se även figur l och

2 beträffande de skydd mot ingreppsrisk som kan

behövas.)

20

AFS 1984:16

Vid sådana höj- och sänkbara anordningar som kalanderplattform, ut-

kastskydd och lucka

till

torkkåpa är det bäst a t t använda skyddsstopp för

a t t

stoppa rörelse som kan medföra klämningsrisk.

Kalanderplattform skall enligt 18 §

vara hålldonsmanövrerad. Sådan

rullsänkningsanordning (se 8 §).

manövrering är även lämplig vid t ex

sänkning av ridvals,

manövrering av utkastskydd

till

skyddsläge,

sänkning av lucka

till

torkkåpa,

skärningsrörelse hos utskottsgiljotin.

Till

15

§

Om säkring genom mekanisk spärr endast kan göras vid vissa

vid styrsignal stopp automatiskt går

till

närmast högre läge där den kan

punkter längs manövervägen, är det vanligen lämpligt att anordningen

säkras.

Till

17

§

Det är viktigt a t t kalanderplattform på

säkert

sätt kan utrym-

m a s

i

en nödsituation.

Till 21

§

Principen för systemet med bärmutter och säkerhetsmutter är

a t t

den senare normalt är obelastad och endast belastas om bärmuttern

skulle brista.

Till 22 §

Lämpliga tillsynsåtgärder kan exempelvis vara:

Allmänt:

-

bärande delar (linor, kedjor, bärmuttrar etc): kontroll av sprickor,

-

nedstörtningsskydd (mekaniska spärrar, slakbrytare, fångare, rör-

-

rörelsekontrollerande organ (hålldon, nödstopp, ändlägesstopp

förslitning och annan skada,

brottsventiler etc): kontroll av funktion och skada,

etc): kontroll av funktion.

Vid kalanderplattform:

-

grindar och bommar: kontroll av funktion

-

lyft- och sänkhastighet: kontroll av högsta hastigheten.

Tillverkaren eller leverantören har ofta meddelat detaljerade regler för

tillsynen. Det är angeläget a t t dessa beaktas. Ingenting hindrar a t t

till-

synen utförs som egenkontroll.

Journalanteckning skall enligt

3 §

arbetsmiljöförordningen hållas

till-

gänglig under minst fem år från det datum då anteckningen gjordes.

Till

24 §

Det är bra om den hålldonsmanövrerade ventilen medger

steglös flödesreglering. Svårighet att hantera slangen anses föreligga

om rekylkraften vid spolning överstiger

300 N.

21

AFS 1984:16

Till

25 §

Paragrafen avser exempelvis pappersmaskiner och arkskär-

maskiner, vilka till sin uppbyggnad är sådana, att det i dem finns utrym-

men, i vilka man kan gå in och där det kan vara risk för personskada.

Till 26 §

Paragrafen avser sådana arbeten som t ex skarvning av bana,

inställning, justering, filtbyte och liknande. I många fall väljs lämpligen

en avsevärt lägre banhastighet än 15 m/min ( = 25

cm/sek). Spetsdrag-

ning behandlas

i 4

§ .

Till

27 §

Paragrafens första stycke avser exempelvis den situation då

en maskin nödstoppats för a t t någon klämts fast mellan två valsar. Det

är då viktigt a t t valsarna snarast kan säras. Det är däremot olämpligt a t t

detta kan medföra

a t t

skadorna förvärras genom a t t den som fastnat

i

nödstoppet utlöser särning av valsarna medan dessa är

igång eftersom

maskinen då kommer a t t dras längre in mellan valsarna. Automatisk

särning kan undantagsvis vara lämplig om valsarna genom nödstoppet

stannar mycket snabbt.

Vid s

k

gavelpress till rullemballeringsmaskin är det lämpligt a t t nöd-

stoppet orsakar a t t pressplattorna går isär utan

a t t

rullen stöts ut.

Paragrafens andra stycke avser

i

första hand rullmaskin med bärvalsar.

rullar.

Det har förekommit olyckor och tillbud genom a t t man “bromsat ut”

Till

28

§

Med område där hög temperatur råder avses exempelvis un-

dervåningen till pappersmaskinens torkparti. Vid sådant ställe kan det

ofta vara lämpligt a t t arbetsrotation tillämpas.

Till

29

§

Arbetsinstruktionerna har stor betydelse för säkerheten

i

ar-

betet. Det är viktigt a t t de revideras om arbetsförhållandena ändras eller

om erfarenheterna ger anledning

till

det.

struktioner är särskilt stort, kan nämnas:

Bland arbetsmoment av driftsmässig karaktär, för vilka behovet av in-

Vid pappersmaskin:

-

spetsdragning, speciellt om manuella arbetsmoment förekom-

-

manövrering av lucka

till

torkkåpa,

(se

14 §)

.

- omläggning av banan till ny tambur, (se 5 §),

-

verkställande av banmarkering.

-

lyftning och transport av maskinrulle, (se

10 §).

-

manövrering av kalanderplattform, (se

14

§).

-

spetsdragning, (se

4 §),

mer, (se

4

§),

Vid rullstol:

Vid kalander:

22

AFS 1984:16

Vid rullmaskin (och omrullningsmaskin):

-

inställning av rullknivar, (se

11

§),

-

spetsdragning, (se

4 §),

-

skarvning av bana, (se

26

§),

-

manövrering av ridvals, (se

14

§),

-

manövrering av utkastskydd, (se

1 4 §),

-

manövrering av rullutstötare, (se

9 §),

-

manövrering av rullsänkningsanordning, (se

8

och

9 §§),

-

hantering av bibanerullar.

• Vid arkskärmaskin:

-

manövrering av stavrost,

-

pallväxling.

-

arbete med tvärsskärkniv, (se

11

§).

-

inläggning av rullar för uppskärning,

-

manövrering av kniven, (se

11

och

14

§§),

-

nedmatning

i

upplösare.

-

nedmatning

i

fristående upplösare, (se

12

och

13

§ § ) ,

-

nedmatning

i

upplösare under rullstol, (se

12

§).

Vid utskottsgiljotin:

Vid upplösare:

instruktioner är särskilt stort, kan nämnas:

Bland arbetsmoment av underhållsmässig karaktär, för vilka behovet av

Rengöring av vals:

Det är viktigt att:

-

manuell rengöring av roterande vals inte sker vid inlöpande vals-

-

slang som kan nå fram till valsnyp har munstycke med lämplig

nyp.

utformning (se

23 §).

Byte av filt eller vira:

Det är viktigt

att:

- den operatör som styr maskinrörelsen verkligen kan övervaka

-

personalen är betryggande säkrad mot a t t falla ned under arbetet.

Det är viktigt att:

-

vätska är urtömd och hälsofarlig gas bortventilerad,

-

ledning för tillförsel av vätska etc är stängd och vid behov låst i

-

energitillförseln

till

inmatningsanordning, rotor etc är frånkopplad

stängt läge (se

13

§),

-

personlig skyddsutrustning

(t ex andningsskydd och säkerhets-

och låst i frånläget (se

13 §),

-

erforderlig talkommunikation och hjälpberedskap vidmakthålls.

bälte med lina) medförs och används i

erforderlig omfattning,

aktuella riskområden (se

26

§),

Arbete i upplösare eller behällare:

23

AFS 1984:16

Nyckelordlista

Listan upptar vissa ord, uttryck och företeelser som behandlas

i

före-

skriftstext eller kommentarer

till

angivna paragrafer.

Ord, uttryck etc

Paragraf nr

Arbete i hög temperatur

Arbetsinstruktion

Arbetsrotation

Arkskärmaskin

Automatstyrd transportvagn

Avrivning av bana

Avrullning

Banhastighet

Bankapningsanordning

Behållare

Bromsning

Bärmutter

Cylinderrullstol,

allmänt

tambur

upplösaröppning vid

Eggverktyg

Extrudermunstycksvagn

Fri rullning

Frånkoppling

Fånganordning (för rulle)

Fångare (vid kalanderplattform)

Gas,

hälsofarlig i upplösare

Gavelpress

Gångväg, inne

i

maskin

Hydraulsystem

Hålldon

Hållventil

Ingreppsställe (nyp)

Inmatningsanordning

Inspektion

Journal över tillsyn

24

28

29

28

6

11, 25,

29

5

7

4,

7,

26

6

27

12

21

2, 3

2,

5, 10

12

6

1 1

Se Rullning, fri

11,

13, 29

7

20

29

27

25

19

2, 6,

9,

14, 18, 24, 26

19

2, 3, 4

12,13

16

22

AFS 1984:16

Ord, uttryck etc

Paragraf nr

Kalander

Kalanderplattform

Kedjedrift

Klipprisk

Klämrisk

Kniv

Krypkörning

Ledplåt (för spetsdragning)

Lindrift

Lucka

till

torkkåpa

Lyft av tambur

Lyftorgan

Lyftskruv

Maskinglätt

Massakar

Massatorkmaskin

Momentbegränsare

Munstycke till slang

Nyp

Nödfunktion

Nödstopp

Omrullningsmaskin

Pallbord

Pallväxlare

Primärarm

Rekylkraft (vid slang)

Rullemballeringsmaskin

Rullkniv

Rullmaskin

Rullning, fri

Rullsänkningsanordning

Rullutstötare

Skyddsstopp

Slakkedjebrytare

Slaklinebrytare

Slangbrottventil

Slangledning

2, 3

2, 1 4 , 1 7 - 2 2

15,20

6,

1 1

6,

9,

27

26

11

4

15, 20

14

10

21

16

3

12

4

14

23, 24

Se

Ingreppsställe

27

13, 27

3

14

6

7

24

8, 9

11

4,

7,

8, 9

8

6, 8, 13, 14

2 , 6, 9

3, 6

15

15

23, 24

19

25

AFS 1984:16

Ord, uttryck etc Paragraf nr

Slitinlägg

Spetsdragning

Stavrost

Säkerhetsbrytare

Särning av valsar

Tambur

Tillsyn

Tippbord

Torkparti, undervåning

Tvärsskärkniv

Upplösare

Upprullning

Urspårningsskydd

Utkast av rulle

Utkastskydd

Utskottsgiljotin

Vals, rengöring av

10

2, 3 , 4

6

27

11, 13

2, 5, 10

22

28

11,13

2, 11

2, 12, 13

7

15

7

7

2,

11, 13, 14

29

26

AFS 1984:16

Bilaga

Förteckning över vissa författningar m m som berör vä-

sentliga riskfaktorer inom pappers- och pappindustri.

Förteckningen är aktuell per

1985-01-01.

Riskfaktor

Författningar m m

Farlig maskinfunktion

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna maskinan-

m m

visningar (nr 29)

Ergonomiska faktorer Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

relser

1983:6) om arbetsställningar och arbetsrö-

Buller

Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar (nr 110)

om buller

i

arbetslivet

om infraljud och ultraljud i arbetslivet

Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar

(nr 110:1)

Farliga ämnen

Kungörelsen (SFS 1973:334) om hälso- och

miljöfarliga varor

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1980:11) om Åtgärder mot luftföroreningar

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

gränsvärden

1984:5) med föreskrifter om hygieniska

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1984:9) med föreskrifter om information om

farliga ämnen

Farlig strålning

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1981:9) om laser

Explosion m m

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1981:5) om dammexplosioner

tryckt AFS 1984:18)

198211) om tryckkärl med ändringar (om-

27

AFS 1984:16

Riskfaktor Författningar m m

Brand Brandlagen

(SFS 1974:80) med ändringar

Meddelanden från Statens Brandnämnd

Publikationer från Svenska Brandförsvarsför-

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS

eningen

eller gasutströmning

1982:9) o m larm och utrymning vid brand

Elektrisk ström Statens Energiverks starkströmsföreskrifter

(SIND-FS 1978:6) med ändringar och tillägg

28