AFS 1991:4

AFS 1991:4

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om

ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1984:16)

med föreskrifter om maskiner för papperstill-

verkning samt i styrelsens kommentarer till

kungörelsen.

Beslutad den 17 maj 1991

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS

ner för papperstillverkning skall ha följande lydelse.

1977:1166) att

7 § i styrelsens kungörelse (AFS 1984:16) med föreskrifter om maski-

7 §

Upp- och avrullning av bana skall vara ordnad

att rullen inte kan orsaka per-

sonskada genom att den okontrollerat lämnar det avsedda läget.

Vid rulle med genomgående axel skall,

om

det behövs, finnas anordning som håller

kvar axeltapparna i avsett läge. Kan person vistas under rullen, skall fånganordning

finnas som hindrar att rullen faller ned om axeln brister. Kravet på fånganordning gäl-

ler ej cylinderrullstolar i pappersmaskin.

Vid rulle

som bärs och väsentligen styrs genom att vila på två valsar skall, om ban-

hastigheten överstiger 15 m/min finnas utkastskydd som kan hejda kast av rulle. Är

det är i skyddsläge. Skyddet får inte kunna föras ur detta läge om hastigheten över-

skyddet rörligt, får banhastighet över 15 m/min kunna åstadkommas endast då skyd-

stiger nyss nämnda värde.

Styrelsen beslutar vidare att avsnittet Till 7 § i styrelsens kommentarer till kungörel-

sen med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning skall ha följande lydelse.

Till 7 §

Paragrafens första stycke anger det generella, säkerhetsmässiga funktions-

kravet på anordningar för upp- och avrullning av bana.

Andra stycket avser främst upprullningen vid rullstol, kalander samt i vissa fall ruII-

och omrullningsmaskiner samt avrullningen vid kalander, rull- och omrullningsmaski-

ner och arkskärmaskin. Vid cylinderrullstolen kan rullens kvarhållande i samband

anordning är främst aktuell vid avrullningsställ till kalander.

med de

s k primärarmarnas fällningsrörelse behöva ägnas särskild omtanke. Fång-

Paragrafens tredje stycke avser huvudsakligen den vanliga rullmaskinens upprull-

för ändamålet konstruerad grind eller liknande anordning eller exempelvis en ruII-

ningsfunktion. Rullsetet vilar här på två bärvalsar. Utkastskydd kan vara en särskild,

sänkningsvagga som är utformad och placerad

att den kan fånga upp rulle som

kastas ut.

2

AFS 1991:4

kan vistas i utrymmet mellan rulle och utkastskydd under den tid då risk för utkast

Med hänsyn till det generella kravet i paragrafens första stycke är det viktigt att ingen

t ex genom att utkastskyddet fyller ut eller blockerar utrymmet så att ingen kan vara

kan föreligga, d v

s då banhastigheten överstiger 15 m/min Detta kan åstadkommas

där. En annan lösning kan vara att utrymmet avspärras med förreglad grind och för-

ses med kontaktmatta att ingen kan komma dit in när banhastigheten överstiger

utrymmet.

15 m/min och så att hastigheten inte kan nå över detta värde om någon befinner sig i

Ändringarna träder

i

kraft den 1 juli

1991.

SIVERT ANDERSSON

Björn Olander

Göran Lindh

3