AFS 1992:9

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1992:9

Utkom från trycket

den 9 september 1992

SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING

Beslutad den 21 maj 1992

AFS 1992:9

2

SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning och termisk

skärning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Beslutad den 21 maj 1992

AFS 1992:9

3

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om

smältsvetsning och termisk skärning

Beslutad den 21 maj 1992

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

följande föreskrifter.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid arbete med smältsvetsning och termisk skärning i metalliska

material.

Allmänt

2 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning har

tillräckliga kunskaper för arbetet. De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som

behövs för arbete skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

3 § Svets- och skärarbeten skall planeras och utföras så att expositionen för svetsrök blir så

låg som möjligt. Visar luftundersökning att expositionen inte är godtagbar, skall åtgärder

snarast vidtas för att sänka expositionen till godtagbar nivå.

Om hygieniska gränsvärden samt om förebyggande åtgärder finns särskilda bestämmelser i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 1990:13) samt

styrelsens föreskrifter om åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa (AFS

1980:11).

4 § Vid svetsning och skärning inomhus skall spridning av den uppkomna röken hindras

genom fast installerade ventilationsanordningar. Om detta inte praktiskt kan ordnas eller om

arbetet är av tillfällig karaktär skall mobilt svetsröksug användas.

Frånluft från fast installerat svetssug skall ledas ut ur lokalen.

5 § Brand och explosion till följd av svetsning och skärning skall förebyggas. Innan svetsning

eller skärning påbörjas i eller på behållare, rörledning eller liknande som innehållit

brandfarligt eller explosivt ämne skall det klarläggas att risk för brand eller explosion är

förebyggd.

6 § Vid arbete där det finns särskild fara för brand eller explosion får svetsning eller skärning

utföras endast av den som har arbetstillstånd för svetsning. Sådant arbetstillstånd utfärdas av

arbetsgivaren eller av denne utsedd person. Till arbetstillstånd skall bifogas de

skyddsföreskrifter som behövs för arbetet. Svetsaren skall skriftligen bekräfta att

föreskrifterna mottagits.

AFS 1992:9

4

7 § Där svetsning eller skärning utförs skall behovet av släckutrustning bedömas och om det

behövs skall lämplig sådan finnas tillgänglig. Särskild svetsvakt skall också finnas om det

behövs.

8 § Arbetsplats där svetsning eller skärning utförs skall hållas städad och fri från främmande

föremål.

9 § Svetsning eller skärning får inte utföras om ångor av klorerade kolväten kan tränga fram

till svetsplatsen i sådan omfattning att hälsofara uppstår.

10 § Vid svetsning eller skärning i trånga, dåligt ventilerade utrymmen skall risken för

syrebrist beaktas. Om det behövs skall särskild tillförsel av friskluft ordnas.

Syrgas (oxygen) får inte användas för att förbättra andningsluft.

Vid bågsvetsning i trånga utrymmen skall dessutom åtgärder vidtas för att förhindra att

svetsaren utsätts för farlig spänning.

11 § Svetsning och skärning skall ordnas så att långvarig statisk eller på annat sätt olämplig

arbetsbelastning undviks.

På kallt underlag skall skydd mot avkylning ordnas.

Om utformning av arbetsplatser och arbetsredskap finns särskilda bestämmelser i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsställningar och arbetsrörelser (AFS 1983:6).

12 § Belysning vid svetsplats skall ordnas så att arbetet kan ske säkert. Ljusarmaturen skall

rengöras regelbundet.

Om belysning finns särskilda bestämmelser i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

belysning (AFS 1991:8).

13 § Vid svetsning och skärning inomhus skall pausutrymme finnas om arbetet inte är av liten

omfattning eller av tillfällig karaktär.

14 § Arbete med svetsning eller skärning skall planeras och ordnas så att personer i annan

verksamhet på arbetsstället inte riskerar ohälsa.

15 § Utrustning för elektronstrålesvetsning (EB-svetsning) skall vara utförd så att personal

inte utsätts för skadlig joniserande strålning, skadlig optisk strålning eller farlig spänning.

Gasflaskor och gasledningar

16 § Gasledning skall vara märkt så att förväxling med annan ledning inte kan ske.

Kopplingar för bränngas och syrgas skall vara ordnade så att förväxling inte kan ske.

Tätheten hos slangar och armatur för bränngas och syrgas skall kontrolleras regelbundet.

17 § Material i armatur och rörledning för acetylen får inte innehålla mer än 70% koppar.

AFS 1992:9

5

18 § All utrustning för syrgas skall hållas fri från olja och fett.

19 § Svetsbrännare skall vid svetsning och skärning ha backventil mellan svetshandtag och

slang för såväl bränngas som syrgas.

Märkning

20 § Förpackning för elektrod som vid användning kan avge hälsofarligt ämne skall vara

märkt med information härom.

Ytterligare bestämmelser om märkning finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga

ämnen (AFS 1985:17).

21 § Förpackning för svetspulver som innehåller hälsofarligt ämne skall vara märkt med

uppgift om det hälsofarliga ämnet.

Kontroll av luftföroreningar

22 § I arbetslokal där svetsning eller skärning regelmässigt förekommer skall arbetsgivare se

till att luftundersökning sker. Därvid skall expositionsmätning ske, om det inte med hänsyn

till arbetets art och omfattning eller genom annan utförd mätning klart framgår att tillämpliga

hygieniska gränsvärden inte överskrids.

Personlig skyddsutrustning

23 § Vid svetsning och skärning skall utrustning som skyddar ögonen mot optisk strålning

användas.

Personal som bär kontaktlinser skall dessutom använda tätslutande ögonskydd som skyddar

mot luftburna partiklar.

24 § Hudskador skall förebyggas genom täckande klädsel.

Skyddskläder som används vid svets- och skärarbete skall vara av material som inte lätt

antänds eller smälter.

Vid svetsning och skärning inomhus skall andningsskydd användas om andra skyddsåtgärder

inte kan vidtas eller är otillräckliga.

Särskilda bestämmelser

25 § Bestämmelserna i 20 § första stycket och 21 § utgör föreskrifter enligt 4 kap 3 § första

stycket 1 arbetsmiljölagen såvitt de avser märkning vid användning. Brott mot dessa

föreskrifter kan enligt 8 kap 2 § andra stycket medföra böter.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 1993.

AFS 1992:9

6

Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning

och termisk skärning (AFS 1989:1)

AFS 1992:9

7

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om smältsvetsning och termisk skärning

BAKGRUND

Svetsning är ett sammanfattande begrepp för metoder att foga samman metaller genom att

fogytorna värms så mycket att de kan smältas eller pressas samman till en enhet. Det finns ett

stort antal svetsmetoder för mycket skilda behov. Svetsmetoderna kan indelas i två

huvudgrupper, smältsvetsning och trycksvetsning.

Smältsvetsning innebär att fogytorna värms till smälttemperatur och därvid utan yttre tryck

smälter samman till en enhet. Svetsningen sker vanligen med tillsatsmaterial. De vanligaste

smältsvetsmetoderna är metallbågsvetsning och gasbågsvetsning. Erforderligt svetsvärme

alstras med dessa metoder av en elektrisk ljusbåge.

Vid alla bågsvetsmetoder måste smältan på något sätt skyddas mot inverkan av luftens syre

och upptagning av kväve. Detta kan ske antingen genom att skyddsgas används eller genom

att elektroden förses med ett hölje innehållande kemikalier som hindrar luftens tillträde till

smältan.

Gassvetsning är en annan vanlig smältsvetsmetod som tidigare var förhärskande, men som

numera har minskat i användning.

Trycksvetsning innebär att fogytorna uppvärms så mycket att en bindande fog bildas när

fogytorna pressas samman under yttre tryck. Tillsatsmaterial tillförs inte.

HÄLSORISKER

Vid svetsning finns risker för olycksfall till följd av elektrisk ström, till följd av optisk

strålning eller till följd av inandning av rök och gaser. Det finns även risk för brännskador på

grund av svetssprut och kontakt med heta ytor. Ofta uppstår också brandrisk. Statisk

arbetsbelastning kan ge upphov till belastningsskador.

Elektrisk ström

De personskador som kan uppstå till följd av elektrisk ström är antingen indirekta eller

direkta. De indirekta skadorna uppstår om individen t ex faller som en följd av den

chockverkan som kan uppstå när strömmen träffar kroppen. Följderna beror på

omständigheterna i det enskilda fallet. När det gäller direkta skador passerar strömmen genom

kroppen och kan då skada nervbanor och störa hjärt- och andningsverksamheten. Vid

växelström uppstår också muskelkramp.

Rök och gaser

AFS 1992:9

8

Vid svetsning bildas rök och gaser i varierande grad beroende på svetsmetod, tillsatsmaterial,

grundmaterial och eventuell ytbeläggning på detta.

Röken utgörs av mycket små partiklar som bl a består av metalloxider. Flera metalloxider kan

ge upphov till metallrökfeber (metallfrossa). Mest kända för detta är koppar och zink men

också järn kan misstänkas.

Inandning av stora mängder svetsrök innehållande järnoxid kan medföra lungförändringar s k

sideros som dock inte brukar ge sjukdomsbesvär.

Förgiftning beroende på bly eller kadmiumexposition kan uppträda vid svetsning i material

som är målat med bly- eller kadmiumhaltig färg eller som är kadmierat.

Vid svetsning i rostfritt material kan det bli höga halter både av krom och nickel i svetsröken.

Såväl krom som nickel är allergiframkallande. Vissa kromföreningar har i andra sammanhang

visat sig vara lungcancerframkallande. Det har hittills inte kunnat påvisas något helt otvetydigt

samband mellan kromexposition från svetsrök och cancer. Uppsamlad svetsrök från svetsning

i rostfritt stål har emellertid vid testning (Armes test) visat sig vara mutagen. Det finns viss

risk för att hudkontakt med svetsrök vid svetsning i rostfritt stål kan framkalla hudallergi och

att inandning av röken kan framkalla astma.

Lång tids inandning av svetsrök medför risk för kronisk bronkit. Tillståndet förekommer

oftare och är allvarligare bland rökande svetsare än bland icke rökande.

De gaser som bildas vid svetsning i olegerat stål, främst nitrösa gaser och kolmonixid, utgör

som regel inget hälsoproblem eftersom halterna är låga. Däremot kan det vid vissa

svetsoperationer bildas ozon. Ozon verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar.

Ozonbildningen sker inte bara i den omedelbara svetszonen utan också på avstånd på grund av

ultraviolett strålning. Effekten avtar dock snabbt med avståndet från svetsstället. Särskilt

MIG-svetsning i aluminium ger hög ozonbildning. Vid svetsning med basiska elektroder

bildas olika typer av fluorföreningar, vilka kan irritera andningsvägarna. Några allvarliga

sjukdomsfall eller ökad tendens till förkylnings- eller lungsjukdomar bland svetsare som

svetsar med basiska elektroder har dock inte konstaterats.

Klorerade kolväten kan sönderfalla både termiskt (på grund av hetta) och fotokemiskt (på

grund av UV-strålning) till saltsyra, acetylklorider och fosgen i olika mängder beroende på

vilket kolväte det är fråga om. Inandning av fosgen kan medföra lungödem.

Optisk strålning

Ljusbågen utsänder strålning som kan skada oskyddande ögon. Ljuset är så kraftigt att även

reflexer kan ge ögonskador. Det osynliga ljuset i IR (infraröda)- och UV (ultravioletta) -

områdena är farligast. UV-ljuset orsakar svetsblänk (konjuktivit) som yttrar sig i talrika

småsår i hornhinnans och bindehinnans ytskikt. Hudrodnad och sveda (solbränna) kan uppstå

på oskyddand hud. Den långvågiga strålningen, IR-strålningen, har satts i samband med grå

starr. Personer som använder mjuka kontaktlinser kan riskera, även om risken torde vara liten,

att linserna på grund av IR-strålningens värme kan torka fast på hornhinnan. När linsen

avlägsnas, kan hornhinnan skadas.

Brännskador

AFS 1992:9

9

Brännskador kan vara svårläkta och smärtsamma, i svåra fall till och med invalidiserande.

Svetssprut kan leta sig in i örat och perforera trumhinnan, särskilt vid svetsning i under-upp

läge.

Belastningsskador

Ensidiga arbetsställningar och monotona rörelser som kan ge upphov till belastningsskador är

allmänt förekommande vid svets- och skärarbete. Ett stort inslag av statisk belastning i arbetet

är troligen orsak till flertalet besvär och skador. Särskilt utsatta kroppsdelar är armar och axlar

men också ryggåkommor intar en framträdande plats när det gäller belastningsskador hos

svetsare. Även kroppsdelar som inte är direkt engagerade i svetsarbetet kan drabbas av sådana

skador om de inte avlastas. Olämpligt utformade verktyg kan vara en annan vanlig anledning

till besvär.

METODER FÖR SMÄLTSVETSNING

Översikt över de vanligaste smältsvetsmetoderna visas i fig 1 sid 12.

GASSVETSNING

Gassvetsning kan användas för många olika svetsarbeten. Metoden undanträngs alltmer av

nya och snabbare metoder som dessutom ger svetsar med högre kvalitet. Gassvetsning är

fortfarande vanlig vid reparations- och underhållsarbete samt i små verkstäder. En av

gassvetsningens stora nackdelar är att det krävs så stor värmetillförsel att arbetsstycket lätt

deformeras. Vanligen alstras svetsvärmen genom förbränning acetylen i syrgas. Högsta

temperatur i en acetylensyrgaslåga är ca 3 100

E

C. Brännaren, anslutningen och slangen är

standardiserade internationellt.

Många brand- och explosionsolyckor har inträffat i samband med gassvetsning särskilt gäller

detta vid arbete på tillfällig arbetsplats. Metoden benämns också GW (Gas Welding).

AFS 1992:9

10

Figur 1. Översikt över de vanligaste smältsvetsmetoderna.

BÅGSVETSNING

BULTSVETSNING

Metoden används för attt svetsa bultar, styrstift, krokar, lyftöglor o d till en yta. Utrustningen

utgörs av en strömkälla och en svetspistol med chuckanordning för hantering av den detalj

som skall svetsas. Vid svetsning spänns detaljen fast i chucken. Med svetspistolen trycks

detaljen mot den yta till vilken detaljen skall svetsas. Trycket lättas därefter varvid en ljusbåge

uppstår som smälter svetsgodset. Svetsprocessen skyddas genom gasutveckling från

svetspulver som appliceras på detaljens fogyta.

METALLBÅGSVETSNING

I litteraturen används vanligen beteckningen MMA (Manual Metal Arc Welding). Såväl

växelström som likström kan användas. Elektroden består av en kärntråd, omgiven av ett hölje

som innehåller olika kemikalier. Höljet smälter i samma takt som kärntråden och bildar ett

slaggtäcke över smältan, som på så sätt skyddas mot oxidation och kväveupptagning. Metoden

benämns också MAW (Metal Arc Welding).

PULVERBÅGSVETSNING

Pulverbågsvetsning är så gott som undantagslöst en automatisk svetsmetod. Tillsatsmaterialet

utgörs av en eller flera kontinuerliga obelagda elektroder. Svetsvärmen tillförs genom en

ljusbåge som upprätthålls mellan elektrod och grundmaterial. Svetsstället skyddas av en

smälta som bildas av svetspulver som tillförs i överskott. Ljusbågen brinner under

svetspulvret och på så sätt elimineras den optiska strålningen från bågen. Metoden kan endast

användas i horisontalläge med små avvikelser från detta.

AFS 1992:9

11

KOLBÅGSVETSNING

Detta är en gammal sällan använd svetsmetod som i huvudsak endast kommer till användning

vid svetsning av koppar. Svetsvärmen alstras genom en ljusbåge mellan en kolstav och

svetsgods. Kolbågsvetsning kan utföras endast med likström. Kolbågsvetsning i koppar sker

alltid med tillsatsmaterial. Vid svetsning i koppar bildas en rök som vid inandning kan ge

upphov till metallrökfeber.

GASBÅGSVETSNING

Gasvolframsvetsning

Den vanligaste gasvolframsvetsmetoden är TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas). I tysk

litteratur är benämningen WIG (Wolfram Inert Gas). Svetsning sker i inert gas med en

elektrod som enbart har till uppgift att överföra ljusbågen utan att själv smälta. Elektroden är

därför tillverkad av volfram som har mycket hög smältpunkt (3 370

E

C). Tillsatsmaterialet

måste tillföras separat. Skyddsgasen är vanligen argon ibland med tillsats av några procent

vätgas (hydrogen). Helium eller heliumargon förekommer också i viss utsträckning.

TIG-svetsning används vid svetsning i rostfritt syrafast stål och i vissa metaller som

aluminium, nickel och titan. Vid svetsning i rostfritt material och i aluminium innehåller

svetsröken höga halter ozon. Höga kromhalter förekommer i röken vid svetsning i rostfritt

material. Metoden benämns också GTAW (Gas Tungsten Arc Welding).

Vid arcotomsvetsning används två volframelektroder mellan vilka en elektrisk ljusbåge

upprätthålls. Vätgas används som skyddsgas. Metoden har numera helt undanträngts av TIG-

svetsning.

Plasmasvetsning

Ett plasma bildas vid stark upphettning av gaser och består av molekyler, joner, atomer och

elektroner i ett jämviktsförhållande som bestäms av temperaturen. Plasmatillståndet

upprätthålls genom tillförsel av energi på elektrisk väg från en strömkälla. Ett plasma bildas t

ex av luft, kvävgas (nitrogn) eller argon som upphettas till mycket hög temperatur, 10 000–50

000

E

C. Som plasmagas vid svetsning används vanligen argon. För att ge plasmagasen högre

värmeinnehåll kan 5–7% vätgas tillsättas. Argon används också som skyddsgas men tillförs då

separat. Elektroden, som inte smälter, är utförd av volfram legerad med thorium. Eventuellt

tillsatsmaterial måste tillföras separat. Plasmasvetsning används företrädesvis för svetsning av

rostfria stål och icke-järnmetaller. Metoden benämns också PW (Plasma Welding).

Vid plasmasvetsning bildas rök som bl a innehåller ozon och nitrösa gaser samt vid svetsning

i rostfritt material även krom. Metoden ger upphov till mycket höga bullernivåer.

Gasmetallbågsvetsning

Smältan skyddas genom att skyddsgas tillförs. Gasen kan vara antingen inert eller aktiv. När

inert skyddsgas används kallas förfarandet MIG-svetsning (Metall-Inert-Gas). Vanligen

används argon med högst 5% tillsats av syrgas eller koldioxid. Även helium liksom

blandningar av helium och argon förekommer. MIG-svetsning används vid svetsning i

aluminium, rostfritt stål, koppar och nickel, men kan också användas vid svetsning av

AFS 1992:9

12

tunnplåt, t ex bilkarosserier.

När aktiv skyddsgas används kallas förfarandet MAG-svetsning (Metall-Aktiv-Gas). Vanligen

utgörs gasen av koldioxid eller argon med 20% koldioxid. Koldioxid ger i bågen fritt syre som

reagerar med metaller i smältan. Även MAG-svetsning har en betydande användning

exempelvis vid tillverkning av fordon och vid bilskadereparation. Vid MIG- och MAG-

svetsning används kontinuerliga elektroder i trådform som antingen är homogena eller

rörformiga. Svetsning med skyddsgas sker vanligen inomhus eftersom vind och blåst utomhus

gör att det blir svårt att hindra lufttillträde till smältan på grund av att skyddsgasen blåser

undan. Samma störningar kan för övrigt inträffa inomhus om man har för höga lufthastigheter

vid punktutsug e.d. Vid svetsning i rostfritt material innehåller svetsröken höga halter ozon

och krom. Metoden benämns också GMAW (Gas Metal Arc Welding).

Gasmetallbågsvetsning kan särskilt vid stora elektroddimensioner utföras med rörformiga

elektroder s. k. rörelektrodsvetsning. Sådana elektroder är fyllda med svetspulver som fyller

samma ändamål som höljet på belagda elektroder. Vanligen tillförs skyddsgas koldioxid eller

blandgas koldioxid och argon. Vissa rörelektroder är mycket rökintensiva.

ELEKTROGASSVETSNING

Elektrogassvetsning används vid svetsning av vertikala fogar. Fogen svetsas i en sträng.

Metoden fungerar i princip som gasmetallbågsvetsning med skyddsgas. Elektroden kan vara

fylld med slaggbildande svetspulver med liknande sammansättning som beläggningen på

belagda elektroder.

AFS 1992:9

13

ELEKTROSLAGGSVETSNING

Elektroslaggsvetsning är en automatisk metod som kommer till användning vid svetsning av

vertikala fogar i grov plåt. Svetsningen tillgår så att tillsatsmaterialet, elektroden, tillsammans

med svetspulver matas ned i fogar som täcks av glidskor. Svetsningen påbörjas genom att en

ljusbåge mellan elektrod och grundmaterial värmer svetspulvret så mycket att det bildas ett

slaggbad. Därefter släcks ljusbågen och fortsättningsvis smälts elektroden genom den

motståndsvärme som tillförs då strömmen leds genom slaggbadet.

TERMITSVETSNING

Termitsvetsning avviker från andra svetsmetoder på grund av att svetsvärmen alstras genom

en kemisk reaktion utan att energi tillförs från en yttre energikälla. Ett användningsområde är

anslutning av grova elektriska kopparledare till kabelskor. Svetsningen tillgår så att de detaljer

som skall svetsas placeras i en form av grafit. Ett särskilt utrymme i formen fylls med

termitblandningen som är ett pulver bestående av kopparoxid, aluminium och tenn. Pulvret

antänds med en elektrisk gnista varvid kopparoxiden reduceras under kraftig värmeutveckling.

Pulvret bildar därvid en smälta som är så varm att svetsgodset smälter vid svetsstället och det

bildas en legering med metallerna i termitblandningen. Ett annat stort användningsområdet är

svetsning av järnvägsräls.

ELEKTRONSTRÅLESVETSNING

Elektronstrålesvetsning tillgår så att en elektronstråle fokuseras och accelereras mot

arbetsstycket. Elektronstrålen genereras i högvakum från en glödkatod och accelereras i ett

högspänningsfält. Metoden kommer främst till användning vid svetsning av komponenter i

svårsvetsade material som molybden, tantal m fl i bla flygplan där det ställs stora krav på

svetsens kvalitet. Metoden benämns också EBW (Electron Beam Welding).

LASERSVETSNING

Laserstrålen utgörs av ljusstrålar som är mycket parallella. Strålningen består av vågor inom

ett smalt våglängdsband, således är laserljuset nästan monokromatiskt. Svetsstället utsänder

mycket intensiv strålning i de ultravioletta, synliga och infraröda områdena. Metoden

kännetecknas av hög energitäthet med liten värmespridning till omgivande grundmaterial.

Svetsprocessen kan också, beroende av grundmaterialets sammansättning, ge upphov till

hälsofarlig rök. Metoden benämns också LBW (Laser Beam Welding). För arbete med

lasersvetsning gäller Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser (AFS 1981:9).

METODER FÖR TERMISK SKÄRNING

Översikt över metoder för termisk skärning och besläkade förfaranden visas i figur 2 sid. 17.

AFS 1992:9

14

Figur 2. Översikt över metoder för termisk skärning och besläktade förfaranden.

GASSKÄRNING

Vid gasskärning används utrustning som liknar den som används vid gassvetsning.

Skärbrännaren är dock så konstruerad att extra syrgas för förbränning av metaller kan tillföras.

Att metallen som skall skäras, brinner i syrgas, är nämligen en förutsättning för gasskärning.

Vid gasskärning kan även gasol, vätgas, stadsgas och naturgas användas som bränngas. På

senare tid har också metylacetylenpropadienblandning tillkommit. Gasmejsling är

vidareutveckling av gasskärning speciellt avsedd för viss fogberedning och bearbetning av

svetsfel. Höga halter järnoxider av legeringsmetall förekommer i röken. Vid skärning i

ytbehandlat grundmaterial kommer röken också att innehålla föroreningar beroende av

ytbehandlingen. Arbete med gasskärning på arbetsplats utgör ofta orsak till brand.

PULVERSKÄRNING

Vid pulverskärning används acetylensyrgaslåga med tillsats av extra syrgas men dessutom

tillförs skärpulver, vanligen järnpulver för att höja temperaturen och öka skärhastigheten.

BÅGSKÄRNING

BÅGLUFTMEJSLING

Bågluftsmejsling används i huvudsak för att avlägsna överflödigt material på svetsgods.

Bearbetningen sker med elektrisk ljusbåge mellan arbetsstycke och elektrod. Elektroden

utgörs vanligen av en kopparmantlad kolstav. Det överflödiga materialet smälts i ljusbågen

och blåses bort med tryckluft som tillförs genom hål i elektrodhållaren. Bågluftsmejsling kan

användas på alla elektriskt ledande material. Stora mängder damm och kolmonoxid alstras.

Metoden kännetecknas också av höga bullernivåer.

PLASMASKÄRNING

Plasmaskärutrustningen fungerar efter samma principer som plasmasvetsen. Plasmaskärning

AFS 1992:9

15

kan utföras i hög- och låglegerade stål, i många icke-järnmetaller såsom lättmetaller, koppar,

mässing, volfram och tantal.

Vid plasmaskärning bildas rök som förutom höga halter partiklar också innehåller höga halter

bl a nitrösa gaser och ozon. Processen ger upphov till ultraviolett (UV), synlig och infraröd

(IR) strålning. Det finns nu på marknaden anläggningar med skärbord utformade så att

skärningen sker under vatten. Då reduceras emissionen av såväl rök som buller.

LASERSKÄRNING

Laserskärning tillgår i princip på samma sätt som lasersvetsning. Ofta används en gas t ex

kvävgas eller argon för att skydda grundmaterialet mot inverkan av luftens syre. Ibland tillförs

syrgas för att få snabbare materialavverkning. Liksom lasersvetsning kännetecknas metoden

av mycket hög energitäthet med liten värmespridning till grundmaterialet. Hälsofarlig rök kan

uppkomma beroende på grundmaterialets sammansättning.

UTRUSTNING

STRÖMKÄLLOR

Svetsning kan utföras med antingen likström eller växelström. Bågspänningen varierar mellan

20 och 50 V beroende på elektrodens egenskaper. Som strömkällor kan svetsomformare,

svetslikriktare, svetstransformator samt strömkällor enligt omriktarprincipen användas.

Svetsomformaren omvandlar nätspänningen till lämplig likspänning. Svetslikriktaren kan

kombineras med pulsaggregat. Pulsfrekvensen är upp till 10 Hz. Med pulsaggregatet är det

lättare att svetsa i fogar med varierande spaltbredd i klena dimensioner.

Svetstransformatorn kan endast användas för svetsning med växelström. Den tar ned

nätspänningen till lämplig nivå, maximalt 80 V. Dubbelströmaggregat förekommer också,

vilket medger svetsning med antingen växelström eller likström.

SVETSGASER

Svetsgas, såväl bränngas som syrgas eller luft förvaras och transporteras i gasflaskor av stål.

Flaskornas volym kan variera mellan 1 och 50 l. Gasflaska för acetylen är fylld med

absorberande massa och lösningsmedel för att förhindra att acetylen sönderdelas till kol och

väte. Vid stor förbrukning kan två eller flera gasflaskor fast sammankopplas till ett flaskpaket.

KOMMENTARER TILL VISSA PARAGRAFER

Till 2 § Information från elektrodtillverkare kan utgöra underlag för hanterings- och

skyddsföreskrifter. Svetsarbete i förmålade detaljer kan kräva särskilda skyddsanvisningar.

Enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldig att informera om de risker som kan

vara förenade med arbetet samt förvissa sig om att arbetstagare har den utbildning som

behövs.

Regler om villkor för att minderårig skall få arbeta med skärning och svetsning finns i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om anlitande av minderåriga i arbetslivet (AFS 1990:19).

AFS 1992:9

16

Till 3 § Vid svetsning och skärning i målat eller på annat sätt ytbelagt material, kan rök och

gas från ytbeläggningen öka hälsorisken. Det kan vara fråga om t ex bly eller krom från

rostskyddsfärger. Inandningen av svetsrök från plåt målad med zinkrik s k shopprimer kan

medföra zinkfrossa. Vid svetsning i bilkarosserier eller chassin kan vissa rostskyddsmedel och

dämpmassor ge upphov till hälsofarliga gaser bl a kolmonoxid.

Även beläggning av t ex bekämpningsmedel och kvävehaltiga gödselmedel kan ge upphov till

hälsofarlig rök eller ånga.

För att undvika rök- och gasutveckling från målning eller annan ytbeläggning behöver man

frilägga grundmaterialet minst 10 cm från värmningsstället.

Polyuretanskum har en vidsträckt teknisk användning t ex för isoleringsändamål och i

bilindustrin för att fylla ut hålrum i karosserier. Om skummet inte avlägsnas före svetsning

kan en kraftig rök bildas som bl a innehåller isocyanat, nitrösa gaser och kolmonoxid.

Inandning av röken kan medföra hälsofara särskilt vid svetsning av polyuretanisolerade rör i

rörgravar och vid skadereparationer på bilar. Se vidare Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

om isocyanater (AFS 1980:10).

Särskilt vid manuell metallbågsvetsning i rostfritt material förekommer höga halter krom i

svetsröken. Undersökningar visar att det är mycket svårt att klara hygieniska gränsvärdet för

krom även när punktutsug används. I vissa fall kan det därför vara nödvändigt att använda

andningsskydd vid svetsning i rostfritt material. Beträffande andningsskydd se vidare 24 §.

Till 4 § Punktutsug är ett lämpligt sätt att minska expositionen. Om arbetsstyckets form eller

storlek gör det omöljigt att använda punktutsug anslutet till fast installerat ventilationssystem

där frånluften leds ut ur lokalen kan portabelt svetsrökfilter användas. Portabla svetsrökfilter

tar endast upp partikulära föroreningar medan gasformiga föroreningar passerar igenom. I

vissa fall kan visserligen filtren förses med gasfilter, men effeken är tvivelaktig. Kolmonoxid

tas inte upp i gasfilter med aktivt kol. Av omgivningshygieniska skäl kan frånluften från

punktutsug anslutet till fast installerat ventilationssystem behöva renas.

Punktutsug kan lämpligen ha ett frånluftflöde av 600 - 1 000 m / h.

3

Robot- och mekaniserad svetsning ger i jämförelse med manuella svetsmetoder lägre

exposition för svetsrök därför att ingen behöver uppehålla sig invid svetsstället under

pågående svetsning. Enligt 3 § andra stycket a, arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa (AFS 1980:11), skall en sådan

svetsmetod väljas i första hand när så är möjligt.

Normalt är de partikulära luftföroreningarna dimensionerade för ventilationsbehovet.

Till 5 § Explosioner som inträffar vid svetsning eller skärning i tankar, behållare e d leder ofta

till allvarliga personskador eller dödsfall. I de flesta fall beror sådana olyckor på att behållaren

innehåller lösningsmedel, drivmedel, andra brandfarliga vätskor eller rester därav som blivit

kvar efter tömning eller dålig rengöring. Det är därför viktigt att behållaren är rengjord och väl

ventilerad innan arbete påbörjas och att ventilationen pågår till dess att arbetet avslutats och

nämnda ytor svalnat.

Till 6 § På gemensamt arbetsställe med samordningsansvarig är det lämpligt att arbetsgivaren

AFS 1992:9

17

samråder med den samordningsansvarige innan svets- eller skärarbete påbörjas.

Särskild fara för brand eller explosion kan bl a föreligga vid svets- eller skärarbeten som avses

i 5 §.

Om svets- eller skärarbeten skall utföras av den som ensam eller gemensamt med

familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd ankommer det på den som skall

utföra arbetet att tillse att kraven i 5 § är uppfyllda.

Instruktion kan innehålla bestämmelser om ventilation, mätning, avspärrning, säkerhetsvakt,

släckmaterial, uppgift om arbeten som får ske samtidigt med svetsning m m.

I vissa fall krävs tillstånd från räddningsnämnd enligt 51 § i förordningen om brandfarliga

varor och SIND-FS 1982:2 kap 2.

Svenska Brandförsvarsföreningen har givit ut en blankett som kan användas som förebild vid

utfärdandet av arbetstillstånd för svetsning. (Se bilaga 1.)

Särskilda regler gäller för hetarbeten på vissa fartyg. Se vidare Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter om vissa arbeten på fartyg (AFS 186:26).

Till 7 § Brand och explosion kan undvikas om man känner till riskerna. En vanlig brandorsak

är att värme letts genom en vägg eller in i trossbotten t ex vid svetsning i rör. Ofta upptäcks

inte tillbudet utan brand kan utvecklas långt efter det att svetsningen upphört. Svetsplatsen

kan behöva övervakas flera timmar efter avslutat svetsarbete.

Svetsningen i närheten av vertikala kanaler, schakt, trummor e d kan innebära risk på så sätt

att om en svetsloppa råkar antända brännbart material i botten på en sådan kanal kan en brand

få extra fart på grund av skorstenseffekten. Det är heller inte ovanligt att svetsloppor letar sig

ner till våningen under svetsplatsen och där antänder brännbart material. Då hjälper inte hur

väl städad själva svetsplatsen är. Att heta elektrodstumpar ger upphov till brand kan lätt

undvikas genom att kasta dem i en sandlåda eller i en hink med vatten.

Om det inträffar slangexplosion vid gassvets eller skärning uppstår brand i slangen. Branden

släcks genom att ventilen till gasflaskan stängs. Någon omedelbar fara är det inte om platsen

är fri från brännbart material. Om branden släcks utan att gasflödet stoppas, kan en

explosionsartad återantändning ske. För att det skall vara möjligt att snabbt stänga ventilen är

det viktigt att såväl en handske i värmetåligt material som en ventilnyckel finns lätt

tillgängliga.

Många explosioner har inträffat i armaturer vid flaskbyte. För att förebygga explosion bör

följande rutin följas.

1. Kontrollera att flaskan innehåller rätt gas.

2. Avlägsna flaskans tätningspropp.

3. Öppna flaskventilen så sakta som möjligt och blås ett kort ögonblick. Se till att ingen står i

gasstrålens riktning. Ventilen är ofta mycket hårt stängd från fabriken. Stäng ventilen utan

hårddragning.

AFS 1992:9

18

4. Se till att armaturens membranskruv är utskruvad så mycket att membranet är helt avlastat

innan armaturen monteras.

5. Montera armaturen med en packning.

6. Montera slangen.

7. Öppna flaskventilen sakta, ett halvt varv är tillräckligt. Ställ in erforderligt tryck med

membranskruven.

Vid bågsvets kan återgångsströmmar vålla antändning om återledare inte är riktigt ansluten.

Även en behållare som är fri från brännbart material kan sprängas under svetsarbete om

behållaren är helt sluten och den inneslutna luften inte har något expansionsutrymme.

Exempel på lämpligt arbetssätt vid svetsning eller skärning av plåtfat e d som innehållit

brandfarlig vätska framgår av fig. 3.

Explosion kan undvikas genom att man antingen

blåser fatet rent med ånga i 15 min och därefter låta

ånga (Istället för ånga kan man låta kvävgas eller

koldioxid strömma igenom fatet så länge arbetet

pågår.) sakta strömma igenom så länge svetsarbetet

pågår,

Figur 3 a

Eller rengör fatet noga med vatten eller ånga och

håller det vattenfyllt under svetsarbetet

Figur 3 b

Det är lämpligt att gänga in ett expansionsrör i

sprundhålet för tryckutjämning.

AFS 1992:9

19

Figur 3 c

Vid svetsning eller skärning i plåtfat är det mycket

viktigt att ingen uppehåller sig i riktning från fatets

gavlar.

Figur 3 d

Fig. 3. Svetsning och skärning av plåtfat eller dylikt.

Till 8 § Det är viktigt att arbetsplatsen hålls fri från brännbara eller brandfarliga ämnen.

Damm ovanpå balkar o d har orsakat åtskilliga bränder när det antänts av svetsloppor.

Svetsloppor kan fortfarande flera meter från svetsplatsen ha tillräcklig temperatur för att

antända brännbart material.

Till 9 § Klorerade kolväten kan finnas bl a i avfettningsmedel och kan sönderdelas dels av

svetsvärmen, dels av strålningen i UV-området. Vid sönderdelningen bildas fosgen och

acetylklorider, antingen var för sig eller i blandning, beroende på vilka ämnen som

sönderdelas. Acetylkloriderna har en skarp lukt som varnar i tid medan fosgen uppnår skadlig

halt innan lukten uppfattas.

Även köldmedier i kylanläggningar kan sönderdelas på motsvarande sätt. Det är därför viktigt

att kontrollera att anläggningen inte läcker innan svetsarbeten påbörjas i närheten.

Till 10 § Luften som omger oss innehåller normalt 21% syre. Såväl lättantändlighet som

förbränningshastighet ökar med stigande syrehalt. Det är därför viktigt att man inte släpper ut

syrgas t ex för att förbättra luften i trånga utrymmen eller för renblåsning.

Syreanrikning i kläderna gör dessa särskilt lättantändliga, t ex genom svetsloppor. Sådan

brand får ett snabbt förlopp och kan medföra svåra brännskador.

Vid gassvetsning i trånga utrymmen ökar risken för höjda kväveoxidhalter om gaslågan får

brinna fritt. Det är därför viktigt att fribrinnande gaslåga inte används för uppvärmning av

sådana utrymmen.

Regler om elektriska anläggningar finns i Statens Energiverks starkströmsföreskrifter STEV-

FS 1988:1.

Till 11 § Statisk arbetsbelastning kan motverkas bl a genom

- att välja lämplig svetsutrustning som gör det möjligt att avlasta tyngden av

svetsutrustningen

- att använda ställbar utrustning t ex ställbara svetsbord och jiggar

AFS 1992:9

20

- att använda stol.

Dessutom är det angeläget att arbetet ordnas och organiseras så att arbetsuppgifterna varieras.

Vid arbeten av tillfällig karaktär kan det på grund av klimatförhållanden bli nödvändigt att

skydda kroppen eller kroppsdelar mot avkylning. Sådant skydd kan, beroende av vilken

kroppsdel som skall skyddas, utgöras t ex av overall med insydda knäskydd, svetsmadrass

eller värmesits.

Till 13 § Beträffande pausutrymmets utformning och belägenhet se Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter om personalutrymme (AFS 1992:1).

Till 14 § Vid svets- och skärarbete med elektrisk båge kan reflekterat ljus från bågen vara

tillräckligt intensivt för att skada oskyddade ögon.

Vid skärning kan det bildas så stora mängder rök och gas att personer i närheten besväras,

speciellt om grundmaterialet är målat eller på annat sätt ytbelagt.

Till 15 § Vid elektronstrålesvetsning utsänds röntgenstrålning och intensiv optisk strålning

från vakuumkammaren. Vanligen är utrustningarna numera så byggda att strålningen inte

utgör någon risk.

Om utrustning för elektronstrålesvetsning har en vakuumkammare så stor att en person kan

uppehålla sig i den är det viktigt att vakuumkammaren inte sätts under vakuum då någon

uppehåller sig i den. Detta kan förhindras t ex genom lämpligt placerad nödströmbrytare,

radiokommunikation m m.

Till 16 § Hantering, förvaring, uppställning och transport av gasflaskor behandlas i

tillämpningsföreskrifterna till förordningen om brandfarliga varor, SIND-FS 1981:2 med

ändringar SÄIFS 1989:1, 1989:3, 1989:12 och 1991:2.

Om märkning av gasflaskor som innehåller brandfarlig gas finns regler i

Sprängämnesinspektionens tillämpningsföreskrifter, SÄIFS 1989:7.

När det gäller fasta rörinstallationer för svetsgas skall enligt Statens Industriverks

författningssamling SIND-FS 1981:2 rörledning för brandfarlig gas vara märkt.

Beträffande explosiva och brandfarliga varor gäller lagen om brandfarliga och explosiva varor

(SFS 1988:868) och förordningen om brandfarliga och explosiva varor, (SFS 1988:1145).

Märkning och täthetsprovning av svetsslang kan lämpligen göras enligt svensk standard SIS

24 82 65, Svetsslang av gummi för acetylen och för oxygen.

Det är i allmänhet inte lämpligt att använda längre slangar än 30 m vid gassvetsning eller -

skärning. Erfordras större längder kan fördelningslåda s k gaskrabba användas. En

förutsättning för att gaskrabba riskfritt skall kunna användas är normalt att endast utbildad

personal utför nödvändiga kopplingsarbeten samt att kontroll sker fortlöpande t ex varannan

vecka.

I tillämpningsföreskrifterna (SIND-FS 1981:2 kap 6 punkt 4) till förordningen om

AFS 1992:9

21

brandfarliga varor föreskrivs att acetylenflaska vid svetsning skall ha bakslagsskydd.

Acetylenbatteri och acetylenpaket skall ha bakslagsskydd i utgående serviceledning. I kap 1

punkt 1.5 samma författning föreskrivs att sådant bakslagsskydd skall godkännas av AB

Svensk Anläggningsprovning.

Till 17 § Acetylen bildar tillsammans med vissa metaller t ex koppar och silver högexplosiva

föreningar så kallade acetylider.

Om lod som används för hårdlödning av förband som kommer i kontakt med acetylen har

högre silverhalt än 43% och högre kopparhalt än 21% finns det risk att det bildas acetylider.

Explosiva föreningar kan också bildas om detaljer i rörledning, ventil eller armatur innehåller

mer än 70% koppar.

Till 19 § Saknas backventil kan gas under vissa omständigheter ledas över från den ena

slangen till den andra i samband med att huvudventilen öppnas varvid det föreligger risk för

slangexplosion.

Till 20 § Leverantör av produkt som innehåller hälsofarligt ämne är enligt

Kemikalieinspektionens kungörelse KIFS 1986:4, skyldg att informera om detta på

varuinformationsblad. Detta utgör en lämplig grund för arbetsgivare att upprätta den skriftliga

risk- och skyddsinformation om ämnet som enligt 36 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om farliga ämnen (AFS 1985:17) skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Ämne som uppkommer vid användning av elektrod eller flussmedel på grund av

grundmaterialets egenskaper kan givetvis inte beaktas i varuinformation från leverantör. Detta

är viktigt att ha i åtanke vid upprättande av risk- och skyddsinformation.

Till 22 § Något hygieniskt gränsvärde som är tillämpligt på svetsröken som helhet finns inte

utöver gränsvärdet för respirabelt damm. Därför måste svetsröken undersökas med avseende

på enskilda komponenter t ex legeringsämnen som krom och nickel och ämnen som bly från

ytbeläggning. Luftundersökning innebär inte krav på mätning om man på annat sätt kan sluta

sig till att tillämpliga hygieniska gränsvärden inte överskrids.

Annan utförd mätning kan vara tidigare mätningar utförda under motsvarande betingelser på

annan arbetsplats. I vissa fall kan luftundersökning utföras som emissions- eller areamätning

med direktvisande instrument. Om yrkeshygieniska mätningar finns särskilda bestämmelser i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om yrkeshygieniska mätningar av luftföroreningar (AFS

1988:3).

Till 23 § För att undvika ögonskador behöver ögonen skyddas med skyddsglas. Lämplig

täthetsgrad anges i svensk standard SS 88 21 14, Ögonskydd-Skyddsglas för svetsning och

liknande processer-Fordringar.

Den rök som uppstår vid de flesta svetsoperationer är partikelrik. Det finns risk för att

partiklar tränger in under kontaktlinser och orsakar sår på hornhinnan. Detta kan undvikas

genom användning av tätslutande ögonskydd.

Till 24 § UV-ljus från bågen kan ge upphov till hudrodnad. Det är därför viktigt att huden är

täckt även på nacke och hals.

AFS 1992:9

22

Vid svets- och skäroperationer där andningsskydd erfordras är det lämpligt att använda

svetsvisir med separat lufttillförsel eller friskluftmask.

Det bör observeras att mätningar visat att mycket höga halter koldioxid kan uppstå bakom

svetsvisir särskilt sådana med automatiska skyddsglas. Detta undviks genom att använda visir

med separat lufttillförsel.

Brännskador undviks om skyddskläderna är rätt avpassade och utförda av svårantändligt

material utan onödiga öppningar, fickor, slag eller veck. Det är ofta nödvändigt att använda

ärmskydd och damasker för att undvika att svetssprut tränger in i skor och i ärmar.

Kläder förorenade av olja, fett e d antänds lätt av svetslåga eller -sprut och det är därför

förenat med stor risk att använda dem vid svets- eller skärarbeten.

Man bör också tänka på att underkläderna bör vara i material som inte smälter.

Vid svetsning i underuppläge kan svetssprut leta sig in i öronen och förstöra vitala delar. Detta

kan förhindras genom att använda hörselskydd.

Plasmaskärning ger höga bullernivåer. Det finns exempel på arbetsplatser där

plasmautrustning givit upphov till 100 dB (A) och högre ljudnivåer.

Om buller finns särskilda bestämmeler i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om buller (AFS

1992:10).

AFS 1992:9

23

ANDRA AKTUELLA REGLER

Regler som är tillämpliga på svetsarbeten finns bl a i följande föreskrifter och allmänna råd

från Arbetarskyddsstyrelsen :

1

AFS 1980:10

Isocyanater (efter omtryck AFS 1981:6, senast ändrad i AFS 1981:20)

AFS 1980:11

Åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa

AFS 1981:9

Laser

AFS 1983:6

Arbetsställningar och arbetsrörelser

AFS 1984:17

Arbetsmiljöinformation till invandrare

AFS 1985:8

Kontaktlinser i arbetslivet

AFS 1985:17

Farliga ämnen

AFS 1986:26

Vissa arbeten på fartyg

AFS 1988:3

Yrkeshygieniska mätningar av luftföroreningar

AFS 1990:13

Hygieniska gränsvärden

AFS 1990:19

Anlitande av minderåriga i arbetslivet

AFS 1991:8

Belysning

AFS 1992:1

Personalutrymmen

AFS 1992:10

Buller

Övrigt

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och om märkning vid överlåtelse av

hälsofarliga kemiska produkter KIFS 1986:3.

STEV-FS 1988:1 Starkströmsföreskrifterna

SIND-FS 1981:2, med ändringar SÄIFS 1989:1, 1989:12, och 1991:2.

Tillämpningsföreskrifter till förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Svensk standard SS ISO 32 53

Svetsutrustning-Gassvetsning-

Slangkoppling

Svensk standrad SS 88 21 14

Ögonskydd-Skyddsglas för svetsning och liknande

processer-Fordringar

SIS 24 82 61 Gasolslang av gummi

SIS 24 82 65 Svetsslang av gummi för acetylen och för oxygen.

Ändringar kan förekomma, se arbetarskyddsstyrelsens trycksakskatalog.

1

AFS 1992:9

24

Bilaga 1

SVETSTILLSTÅND för tillfälligt arbete

(avsett för svetsning, skärning, lödning och arbete med rondell)

För...........................................................................................................................................

firma

svetsare

Arbetets art.............................................................................................................................

Plats.........................................................................................................................................

byggnad

avd

vån

Tid...........................................................................................................................................

datum

börjar kl

slutar kl

Svetsvakt.................................................................................................................................

namn

adress

KONTROLLISTA (Se blankettens baksida för närmare anvisningar)

9

1.

Svetsplatsen är städad.

9

2.

Brännbart material i närheten är bortflyttat eller skyddat.

9

3.

Svetsplatsen har vattnats.

9

4.

Springor och hål är tätade eller skyddade.

9

5.

Dolda eller särskilda risker har uppmärksammats.

9

6.

Släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig.

9

7.

Svetsutrustning är felfri och försedd med bakslagsspärr.

Skyddshandske och ev. avstängningsnyckel finns.

9

8.

Svetsvakt är avdelad/behövs ej. (Även vid arbete med rondell etc).

9

9.

Det automatiska brandlarmet är frånkopplat.

9

10. Återinkoppling av brandlarmet efter arbetet görs av...................................................

9

11. Bevakning och efterkontroll av arbetsplatsen är ordnad.

9

12. För arbete i brandfarlig omgivning har tillstånd inhämtats av brandchef och berört

försäkringsbolag.

9

13. .................................................................................................................................

Efter besiktning på platsen har de med

9

markerade åtgärderna iakttagits och tillstånd ges

härmed till arbetet.

AFS 1992:9

25

.................................................................................................................................................

Datum

Tillståndsgivare/ansvarig beställare

AFS 1992:9

26

ANVISNINGAR TILL KONTROLLPUNKTERNA

1.

Både svetsplatsen och dess närmaste omgivning städas från damm och skräp.

Beläggningar av färg, olja eller andra brandfarliga ämnen observeras särskilt.

Antändning genom svetsloppor kan ske upp till 10 m avstånd och i vissa fall ännu

längre.

2.

Allt brännbart material skall flyttas. Material som inte kan flyttas kan skyddas genom att

svetsplatsen avskärmas och genom övertäckning med blöt presenning eller annat tätt och

obrännbart material.

3.

Vattna svetsplatsen före och efter arbetet. Vid längre arbete vattna med jämna

mellanrum.

4.

Alla springor och hål i golv, vägg och tak fuktas och tätas med obrännbart material (t ex

mineralull).

5.

Kontrollera innehållet i förvaringskärl, ledningar etc med avseende på brandfarligheten.

6.

Bäst är en vattenslang med tillräcklig längd och kapacitet. Där sådan inte finns eller där

brandfarliga varor (bensin, olja, färg, etc) finns, ger handbrandsläckare ABE klass III

bästa släckmöjligheten. Se till att reservsläckare finns.

7.

Bakslagsspärr skall enligt gällande bestämmelser finnas på acetylengasflaskan.

8.

Svetsvakt bör avdelas i alla fall, där risker kvarstår efter det att förebyggande åtgärder

vidtagits. Svetsvakt skall ha erforderlig utbildning i svetsbrandskydd. Detta gäller även

vid arbete med rondell etc.

9.

Görs genom ansvarig anläggningsskötare.

10.

Se till att eventuell svetsrök är utvädrad innan larmet kopplas in.

11.

Bevakning av arbetsplatsen skall ske minst 1 timme efter det arbetet avslutats. Om det

finns särskild bevakning på arbetsplatsen, bör denna informeras om svetsningsarbetet, så

att efterkontroll kan göras.

12.

Här avses arbeten på objekt med t ex brandfarlig vätska och gas, dold brännbar

isolering, särskilt brandfarlig anläggning.

Se också SBFs handbok Svets-Brand-Skydd och broschyren Svetsregler.

Utbildning i brandskydd anordnas av länets brandförsvarsförbund.

SBF BRANDFÖRSVARFÖRENINGEN

AFS 1992:9

27

115 87 STOCKHOLM, TEL 08-783 70 00, TELEX 14247